Polndo Tayitasro So Uyi Nga Nakangoyingo
Tayitasro Mande Tabango
Tayitas, ngu Yuda oni kini, Tayitas ngu Polndo Mande Keta Mesarango ngu wesiyoro etoni, ngu ingoro, ene newende yowoorengootoni, nguro ene Yisas Krayisro hamoo oorengo ingoyingo. Polndo endeyoro Mande Keta Mesarango ngu wesiyoro etoni, nguno ngu, Tayitas ene Polya endeyoro, ngunonggo Pol hooroowero ko teyingo. Tayitas, ngu Polya yade oororo, Yerusalemno nguno Aposel oni yowuru gurano oorowuyingo (Aposel 15:2). Polndo ngu kuri Tayitas sureyootoni, tambu eraya Korind oorowuyingo. (2 Korind 7:6-7; 8:6 ko 8:16). Kootuyisina, Polndo ngu Tayitas rogowootoni, ene Kirit meradonimo nguno nowoondoyemo hamoo teyingo simoo bare ngu soboyeroni, ero, rogo teyingo. (Tayitas 1:5).
Nga so uyingga ngano ngu, Polndo ngu Tayitas, ene komo tabango oni gidarega rogo tetoningga, ngundo nowoondoyemo hamoo teyingo simoo bare ngu soboyeroni, ero, nguro ko, etuyeroyingo godange oni, nguro ingonda teyi ero, mande eyingo. Nowoondoyemo hamoo teyingo simoo bare etuyeroweroyi, nguro muri ngu, Tayitas etungoyingo. Nguno ngu, nowoondoyemo hamoo teyingo simoo bare, nguro muriye gome gura gura nguya etungoyingo.
Nga bukga ngaro mande gumi gumi ngu ngandiro:
* Polndo Tayitas kambayingo, nguro mande. 1:1-4.
* Nowoondoyemo hamoo teyingo, nguro tabango oni, nguro mandeye. 1:5-16.
* Nowoondoyemo hamoo teyingo, nguro yambo mande guradiro guradiro teweroyi, nguro mande ingoweroyi, nguro mandeni. 2:1-15.
* Muri gome nenengo ngu guradiro guradiro oorooteku, ngu ingowero eyingo. 3:1-11.
* Polro mande kinitetoni, Polndo okeyi, ero eyingo.3:12-15.
1
No Polndo nga so uyingga, ge Tayitas, nguro nakangooteno. Anutdo no rogonerootoni, nguro no ngu Anutro ko oni. No ngu Yisas Krayisro soweyeroyingo Aposel oni. Anutdo no surenerowoku ngu, nondo Anut enengo simoo bare enengo oorengo kuri rogo tewoku, nguro nowoondoyemo hamoo teyingongga, ngu nenengo teyinowero. Nondo nga kongga tetenoku, ngundo ene hoorooweyerootoowe, ene Anutro Mande Keta Mesarango nga yoro gome ingoro, ngunonggo ene Anutro mande muri gome ngu keyowanggo. Oni Anutro murini ngu gome keyoro ngu, asa, nguro ingonduduni gosiyoro, Anutya suwooyi sano keta sugi sugi oruweroyiga, ngu sobowooro oruwanggo. Kurimi oorengo, Anutdo oo gura ma tetoni, tunooteyingomo nguno, ene kuri nga mande keta sugi sugi eneya oruweroyiga, ngu noore yunowero, mande gosiyoro eyingo. Ene mande godange ma ewa. Asa, kootuyisina, ngu naru rogo teyingongga, ngu tunooteyingo, Anutdo oni gidarega yootunoyerootoni, ngundo ene Yisasro mande ero, oni etuyeroweroyi tunooteyingo. Ngu muringgano nguno ngu, Anutdo enengo keta sugi sugi oruweroyiga, nguro mande yeni, tunoo oorengo tunooteyingo. Enengo ko oni manggoyemo, Anutdo enengo mandeni, ngu wesiyoro etuyeroyingo. No nguya Anutdo, ngu mandega ngu rogonerootoni, onino wesiyoro eteno. No kingo ko oni kini. Kini, Anut enengombo, noore ko yoyoweroyi kongga, nguro no enengo mandeni wesiyoro ewonoku, nguro no rogonerowoku ngu!
Tayitas nondo nga so uyingga nga, ngu gengo nakangoro gunooteno. Gengo Anutno nowoondogemo hamoo teyingo, ngu nondo nowoondone hamoo teyingo, ngu siyeyingo. Nguro, ge ngu, noro nangone ngundiro. Nondo Anutno yemboongeteno. Anut, Awanani, ko noorengo ko yoyoweroyi oni, Yisas Krayis, ngundo sumange ge suwooyi sano gunoro, ngundo nowoondoge yeni, imakero ayibidodo teya, imakeyingomo ootoo. No nguro yemboongeteno.
Oni Krayis, Nowoondoyemo Hamoo Teyingo, Nguro Tabango Oniro Mandeye
Nondo ge kuri goyokootoowe, ge Kirit meradonimo oorooteku ngu, ngu muri ngu ngandiro: Nondo ngu ngandiro ingooteno, ge komo ko bidodomo ko gumi gumi ngu nenengo kini, ngu yoonenengootooga, gome metemi tunooteni, ero ingooteno. Ge ende bidodomo, Kristen oniro tabango oni Anutro yowuru yano rogoyerootooga oriyi. Kuri, nondo geya ewonomu, ngundiro. Ye komo Anutro yowuru yano tabango oni muriye ngu, ngundiromu ngu rogo teyi. Oni gura ene goweyimo biyomi gura oni simoo bare doongeyemo kini ngu, ene oni gome nenengo. Ngu oningga ngu, ene komo bareyi guranangge yoro, bare guraya ma endeyowa. Enengo simoongo ngu ewe nemi nowoondoyemo imakeyingo murimo oruweroyi. Ene oni doongeyemo muri biyomi buribari ngu ma tero, ene awanamoyemboro manggoye ma toongootenggo. Ge ingoote, Kristen oniro sobosobo, ngundo ngu, ene Anutro koni ngu sobowooro kawararangowa. Nguro ngu, ene komo gome nenengo oorengo endeyoni. Ngundiro tetoni ngu, oni simoo baredo, ene goweyimo kingo oo biyomi gura, ma kenowanggo. Ene windawinda sodedo ma tero, ene sanggiri sodedomangge ma tewero. Ene sono kowoo nero, mera ma utoro endeyowero. Ene, oni kingo kingo ma yutoro, endeyowero. Ene digi beye oo urungga yoweroyimboro doongeyi, ma urungga tewero. Ene, ngundiro muri biyomi ma tewero. Kini, ene komo oni ende songomonggo amana mayetoyiga, ngu yomosiyeroni. Ene, komo meyero oni gome hoorooweyerowa. Enengo ingondudunimo ndawu ooga ngu biyomi, ngundi metemi, ngu ene gome watayi. Ene, komo muri gome teweroyi ngu nangge keyoya teni. Enengo endeyoote muri gomengga, ngu oni etuyerootoni, ene Anutro oni gome, etuyeroyingo. Ene komo enengo goweyi ingoyingoni, ngu nangge gome sobowooni. Ene ngu komo Yisasro Mande Keta Mesarango, ero etungowonoku, ngu gome yanggango oorengo dowooni. Ngundiro tero ngu, ene komo ngunonggo oni Anutno nowoondoye hamoo teyingo, ngu yanggango teyunoweroyi mande, ngu gome nenengo oorengo etuyerootoyi, ngu keyowanggo. Asa, ene mete Kristen oni Anutro mande tootongootenggoku, nguya mande yanggango mamanayerootoni, nguno ngu, oni ngu ingootoyi, biyomi yetoni, ene gome oorengo ingoro, ko yowoorengowanggo.
Kirit Meradoni Godange Oni Oowooyingga Oorengo Nguro Ingonda Teyi!
10 Yo, Kristen oni kewooroyemo, oni oowooyingga ene mande gome nenengo ma ingoro keyootenggo. Ene kingo mande mande ero, oniro ingonduduye yomburiyoro, kingo ganaganayerootenggo. Yudano, Kristen oni oowooyingga, ngundo ko biyomi ngundiro teyingo. 11 Oni ngundiro ngu, ene muri biyomi ngu tero, ene Kristen oniro, digi beye oo ngu sobiyoro yootenggo. Ngundiro tero, ene muri biyomi, ngu noorendo ma teweroyi ngu tero, ene etuyerootenggo. Ngu muringgano, nguno ngu, ene oni gidaregaro ingonduduye yomburiyoro, ngunonggo enengo bare sumooye, simoo namboye nguya ingonduduye yomburiyerootenggo. Nguro ngu, ge, ko yambo yaro sobosobo oniku, nguya komo ngundiro oni nguro manggoye ngu gosiyo yunoyi. 12 Kuri, Kirit oni gura ngu, enengo ingondudu gome eyingo oni, ngundo ngandiro eyingo. Ngu Kirit oni, ngu godangeyedodo oni oorootenggo. Ene oowari urungga oorengo newero ingoro, ene ko tewero nguya sure kini kini urungga tetenggo. Ene se koki biyomi, ngundo mayero, oni yokitoni ogingooteku ngu oni ngundiro, eyingo. 13 Nga mandega, nga ingondudu eyingo oni, Kirit meradonimonggo, ewonggoku ngu hamoo oorengo, nguro ge komo oni nowoondoye hamoo tero, oore nenengomu yokootenggoku, nguno mande yanggango oorengo mamanayeroote. Nguro ene ingowanggoku, ngu oorega ngu, ngu nenengo kini. Nguro ngu, ene ingonduduye yowoorengoro hamoo mande, ngu keyowanggo. 14 Oni ene Anutro hamoo mande keyoro ngu, asa, ene Yuda oniro mata mande kingo kingo, nguro sodeye ma yero, onindo mande godange etenggoku ngu nguya ma ingowanggo. Ngundiro oni ngu, ene Anutro mande hamoo ngu kuri kootu inoyingo.
15 Anut doongeyimo, oniro ingonduduyemo nowoondoyemo ngu gome nenengo ootooro ngu, asa, ene mete oowari bidodo newanggo, nguro roogo kini. Ene oni gura enengo ingonduduni newendemo, sugabododo tero, Yisasno newendemo hamoo ma teyingongga, ngundiro oningga ngu, ene oo biyomi ngundi metemi teweroyi, ene ngundiro teweroyi watayi kini. Ene oo biyomi tero, ngu ingootoni oo biyomi ero ma ingowa, ngundiro ingoyingo. 16 Enengo manggoyemonggo ngu, ene ngandiro etenggo. No Anutro ingoro keyooteno, eyingo. Ene ngundiro etoni, ene endeyoyingomo, ngu oo biyomi oowooyingga tetenggo. Ngu muringgano, nguno ngu, oni simoo baredo tunoo oorengo yeyootenggoku, ene Anut kootu inootenggo. Anutdo ngu muri biyomingga, kenoro, nguro biyomi urungga ingoote. Ngu oni ngundiro, ene Anutro mandeni ma keyoro, oo metemi gura ma tewanggo. Kini oorengo.