4
Paulo ye tolobayao yona apostolo paisowana unai
Yaubada yona katekamkamna unai ede teina paisowa ta ka hai na nige ka nuwabasabasa. Ede miyamiya wadawadamdi yo nuwamwadimwadinedi ka hekaiyawasidi, nige hededelupolupo ka hepaisowadi o Yaubada yona hedehedede ka tolebuidi. Na Yaubada matanaena kai hedehedede mamohoina ta ka tolehemasalaha na unai tamowai maudoidi se kitagai meta kai tauhedehededemamohoi. Na ena taba wasa namwanamwana ka lauguguyaei ta nige ye masalaha meta tamowai se laulau boita helabuina hesabana ne, siya kalidiyena nige ye masalaha. Teina kaiyaulina ta yaubadana meta nige tausunuma tamowaidi matadiyao ye hegibugibudi, unai nige gonowana Keliso didigana wasana namwanamwana dawayana se kita, meta iya Yaubada kana kao mamohoina ede. Na kai meta nige ka bom wasamai ka lauguguyaei, na Yesu Keliso wasana, iya ede Guiyau. Na kai meta Yesu debanaena ka hemala yomi heyayai tauhaidi. Yaubada tanoubu ta ye hetubu na ye hedede ye wane, “Dawaya bena masigili unai ye sinapesama”, na yona dawaya ye hesina nuwada ta udiyedi. Unai nuwasibasiba dawayana ye haiyama na Yaubada didigana Keliso kana kao unai ne ta nuwatulobai.
Na teina wasawasa ginaulidiyao kai kalimaiyena ta meta doha gulewa bwatano unai se ginaulidi ne kalodiyena. Ye hemasalaha ede teina gigibwali saesaekalilina ta meta Yaubada unai ye laoma na nige kai kalimaiyena ye laoma. Pilipili teha maudoina unai se laoma, iyamo nige se koikesikesigai. Ka nuwapwanopwano, iyamo nige ka nuwabasabasa. Se kabihenahenayaigai, iyamo Guiyau nige ye laugabaeigai. Se koiheguligai, iyamo nige se hetatagwaligwaligai. 10 Huya maudoina Yesu yona boita taumai ta udiyedi ka bahei na ka sae yo ka dobi, na unai kabo hinage Keliso yona mauli bena taumai ta udiyedi ka miyahemasalaha. 11 Matawuwuna kai taumaumauli na Yesu hesabana huya maudoina kabo se moselaegai boita unai, na unai kabo yona mauli ne ye masalaha taumai kabo se pwasa ta udiyedi. 12 Unai, boita ede ye paipaisowa kalimaiyena, na kalimiuyena meta mauli ye paipaisowa.
13 Doha kulikuli tabuna unai se kuliyako wa,
“Ya kawamamohoi ede ya hedehedede.” (Same 116:10)
Tenem sunuma kesegana ne unai ede kai hinage ka kawamamohoi na unai ka hedehedede. 14 Matawuwuna ede kabina ka kata meta Guiyau Yesu boita unai na tauhetoloꞌuyoina wa, iya hinage kabo ye hetoloꞌuyoigai na Yesu maidamai yo komiu kabo ye hemasalahalaeida iya kalinawai. 15 Ginauli maudoidi ta meta komiu yomi namwanamwa hesabadi, na unai kabo Yaubada yona kabinamwa ye lau bodalakilaki ye haidi na hekana ye haiꞌuyoidi. Unai kabo lautokilakilaki yo hedebasae ye sae Yaubada unai, na Yaubada didigana ye laki ye lau.
16 Tenem debanaena ede nige gonowana ka nuwabasabasa. Kwa kitagai meta taumai ta yodi namwanamwa yo yodi bayao se gehe se laulau, iyamo yaluwamai ta meta hehauhau se lobalobaidi mayadai kesega kesega udiyedi. 17 Matawuwuna huyakubwakubwa udiyedi pilipili gagilidi ta lobalobaidi ne udiyedi meta kabo yoda didiga miyamiyahaina ta lobai na iya meta ye saekalili. 18 Unai tabu ta kitakitalau ginauli saha ta kitakitadi ne udiyedi na bena ta kitalau ginauli saha nige ta kitakitadi ne udiyedi. Matawuwuna ede ginauli saha ta kitakitadi ta meta huyakubwakubwa mo ginaulidiyao, na ginauli saha nige ta kitakitadi ne meta siya ginauli miyamiyahaidi.