13
Hededehesibasiba gehegehedi
Buka Tabuna unai ta hasili ye wane,
“Pilipili maudoidi tolehedudulaidi udiyedi meta tamowai labui o haiyona yodi hemamohoi ne unai kabo ta tolehedudulaidi.” (Dutelonomi 19:15)
Na teina ta meta kabo yogu kaitaumanaigomiu hehaiyonana. Huya helabuina yau maidamiu wa unai meta ya hededelaowako kalimiuyena, na teina ta yau nige maidamiu na hedehedede wa ya hededeꞌuyoidi kalimiuyena. Na yogu uyowa ne unai meta siya kaiteyadi huya bagubagunana unai se baꞌaya wa yo taubaꞌaya hekadiyo hinage taba nige ya katekamkamnaedi. Kwa henuwakalili bena kaliguyena hemamohoi kwa lobai ede Keliso meta ye hededelaoma kaliguwai na ya hedehedede. Tolehedudulaigomiu ne unai iya nige ye basabasa, na ye bayaokalili komiu luwamiuyena. Mamohoi, sataulo kewanaena Keliso ye basabasa, iyamo Yaubada yona gigibwaliyena ye maumauli. Doha hinage kai, ka basabasa doha iya, iyamo Yaubada yona gigibwaliyena meta kabo ka maumauli na ka tolehedudulaigomiu.
Kwa kitasipwaigomiu yo kwa lautonogigomiu, komiu sunuma ne unai kwa babawa e nige? Taba kwa nuwatulobai meta Keliso Yesu ede kalimiuwai. Iyamo ena kwa lautonogigomiu na nige sunuma ne unai kwa miyamiya meta Keliso Yesu ede nige kalimiuyena. Na ya nuwatui meta ena kwa lautonogigai kabo kwa lobai ede kai apostolo mamohoidi.
Ka tapwalolo Yaubada unai kabo taba nige ginauli hesau kwa ginaulipwanoli. Yoma tapwalolo ta kaniyona bena saha? Nuwana tamowai bena se kitagai ede kai apostolo mamohoidi? Nige! Tamowai yoma apostolo paisowana se kitaheyababa meta nige ya modei, na saha ya henuwakaliliyei ede taba komiu ginauli saha se dudulai ne kwa ginaulidi. Matawuwuna kai nige gonowana ginauli hesau ka ginauli bena mamohoi ta kabaguduina, na bena taba mamohoi ta ka sagui na ye laki ye lau. Ka gwauyala huyana kai ka basabasa iyamo komiu kwa bayao. Na ka tapwalolo taba Yaubada kwa talamyei bena ye saguigomiu na yomi miyamiya ne se dudulaikalili. 10 Teina debadiyena ede huyana yau nige maidamiu meta nuwanuwatu ta ya kulidi, na huyana ya laowa kalimiuwai na yogu apostolo gigibwalina ya hepaisowa meta tabu ya sinakalakalili. Teina gigibwali ta Guiyau ye haiyama meta komiu yomi sunuma kabaginaulidi na nige kabahetatagwaligwaligomiu.
Lautoki
11 Gehegehena ta unai, kagu kahao, kwa gwauyala! Kwa kaipatebayao na kwa uyo yomi miyamiya dudulaidi wa udiyedi. Kwa haihebahebayaoꞌuyoigomiu. Bena nuwamiu kesega yo kwa miya daumwaliyena. Na gadosisi yo nuwadaumwali Yaubadana, iya kabo maidamiu.
12 Kwa hailaulautokiyeigomiu gadosisi mamohoina unai.** Gadosisi mamohoina unai: Paulo ye kuli, sumta tabuna unai, na sumta meta ekalesiya yodi gadosisi hekihekinoina. 13 Yaubada yona tamowai maidaguwao ta yodi lautoki se hetamalidiwa kalimiuwai.
14 [Ya tapwalolo] taba Guiyau Yesu Keliso yona kabinamwa yo Yaubada yona gadosisi yo Yaluwa Tabuna yona labini maudoimiu kalimiuwai.

**13:12: Gadosisi mamohoina unai: Paulo ye kuli, sumta tabuna unai, na sumta meta ekalesiya yodi gadosisi hekihekinoina.