19
Sakiusa Yesu ye hailobai
Yesu ye lage Yeliko na magai duwaduwalina unai ye laulau. Tamowai hesau menai hesana ede Sakiusa. Iya meta takisi tautanotano kadi tanuwaga saesaena, yo tamowai gogogogona. Ye henuwa bena Yesu ye kita, Yesu meta tamowai sahasahana. Iyamo saliyana meta ye kubwa, unai nige gonowana boda luwadiyena Yesu ye kita. Ede ye heloibaguna ye lau kaiwa hesana sikamona ye mwalaei bena kabo Yesu ye kita, matawuwuna Yesu kabo tenem teha ne unai ye lau.
Na huyana Yesu ye lage yona kabamwalae wa unai ede ye tamaisi na ye hededesae kalinawai ye wane, “Sakiusa, ku pesamwamwayauma. Matawuwuna teina mayadai ta kabo ya laowa yom numa ne unai ya hemala kam taumana.” Unai ye pesamwamwayau na Yesu ye hailobai ma gwauyalana.
Tamowai maudoidi saha ye tubu wa se kita na se hetubu se gadigadiguguyei se wane, “Iya baꞌaya tamowaina, na Yesu ye lau kalinawai ede ye hemala kana taumana.”
Na Sakiusa ye tolo ede ye hededelau Guiyau unai ye wane, “Guiyau! Yogu gogo tehana kabo ya moseidi tamowai dehadehadi udiyedi, yo ena ginauli hesau tamowai hesau unai ya kabihagahagai meta kabo ma hasi maisana ne ya koihepwatalaei.”
Kabo Yesu ye hededelau unai ye wane, “Teina mayadai ta, gilihai ye laoma teina numa ta unai, matawuwuna teina tamowai ta meta hinage Abelahama natuna.** Abelahama natuna kaniyona se bado. (1) Iya Abelahama kana isimulita yo Dius tamowaina hesau. (2) Yona sunuma doha Abelahama. (3) Yona nuwabui unai ye hemasalahaꞌuyoi meta iya Yaubada yona tamowai hesau doha Abelahama. 10 Matawuwuna Tau Natuna ye laoma bena tamowai gegegegedi ye waseneidi yo ye gilihaidi.”
Saha ta haiyako bena ta hepaisowanamwanamwaei
(Mataiyo 25:14-30)
11 Tamowai wa sola se lapulapui Yesu yona hedehedede wa udiyedi na heyaheyasoni hesau ye hedede kalidiyena, matawuwuna ede Yelusalema ye hanahanawui na tamowai yodi nuwatu ede huyana ye lage Yelusalema, kabo Yaubada yona basileiya ye masalaha. 12 Ede ye wane, “Tamowai saesaena hesau ye lau magai hesau kedalohalohawai bena wasawasa gigibwalina ye hai na kabo ye uyoma yona tamowai yodi wasawasa. 13 Unai yona heyayai tauhaidi luwadiyena saudoudoi ye yogagogoidima na kesega kesega denali 100 ye moseidi. Na ye hededelau kalidiwai ye wane, ‘Teina moni ta kwa hepaisowadi na kwa helakidi ye lau ee kana siga ya uyoma.’
14 Na yona magai tamowaidi meta iya se subu na tautauwasa se hetamalidi se hemuliwatani se lau magai ne unai na se wane, ‘Tamowai ta nige ka henuwa bena yoma wasawasa!’
15 Na iyamo tamowai wa wasawasa gigibwalina ye hai na kabo ye uyo yona magai. Yona heyayai tauhaidi saudoudoi wa ye yoganeidi bena moni yodi hepahepaisowana na hisa unai se lobai wa ye henamaiyeidi.
16 Bagubagunana ye laoma ye wane, ‘Guiyau, yom denali 100 unai meta denali 1,000 ya lobaidi.’
17 Kana tanuwaga ye hededelau kalinawai ye wane, ‘Ye namwakalili! Kowa meta yogu heyayai tauhaina namwanamwana! Ginauli gagilina unai yom kitakitahetete ye namwa, unai kabo ya tolego magai lakilakidi saudoudoi ku tanuwagaidi.’
18 Helabuina ye laoma ye wane, ‘Guiyau, yom denali 100 wa unai meta denali 500 ya lobaidi.’
19 Kana tanuwaga wa ye wane, ‘Kowa kabo magai lakilakidi haligigi ku tanuwagaidi.’
20 Kabo heyayai tauhaina hesauna wa ye laoma ye wane, ‘Guiyau, yom denali 100 wa siya ede teina. Kaleko teuna unai ya suma na ya tolewadam se miyamiya, 21 kaniyona ede ya matausiyeigo, matawuwuna kowa tamowai kabiyabayababana. Ginauli saha nige ku toledi meta ku haidi, yo like saha nige ku kumaidi meta ku tanogogoidi.’ 22 Kana tanuwaga ye wane, ‘Kowa heyayai tauhaina yababana! Yom hedehedede ta unai kabo ya hekasago! Kabina ku kata meta yau tamowai kabiyabayababana, ginauli saha nige ya toledi meta ya haidi, yo like saha nige ya kumaidi ne meta ya tanogogoidi. 23 Ye saha to yogu moni nige ku tole banka unai? Na huyana ya uyoma kabo yogu moni ya haiꞌuyoi yo hagahagana ne hinage.’
24 Kabo ye hededelau yona heyayai tauhaidi siya menai tautotolo wa udiyedi ye wane, ‘Moni iya kalinawai ne kwa haigabaei na kwa mosei iya denali 1,000 tauhaina ne kalinawai.’
25 Na se wane, ‘Guiyau, iya denali 1,000 ye haidiko!’
26 Na kadi tanuwaga yodi bui ye moseidi ye wane, ‘Ya hededelaowa kalimiuwai: Kaiteyadi saha se haiyako na se hepaisowanamwanamwaei meta kabo yodi gogo ya helakidi. Na kaiteyadi saha se haiyako na nige se hepaisowanamwanamwaei meta saha yodi wa kabo ya haigabaei. 27 Na kagu waiꞌunuwao, siya nige se henuwagau yodi wasawasa ne, meta kwa woyaidima inai na mataguyena kwa koihemwaloidi.’ ”
Yesu Yelusalema unai se hailobai doha wasawasa
(Mataiyo 21:1-11, Maleko 11:1-11, Yowane 12:12-19)
28 Yesu yona hedehedede ta mulidiwai kabo ye bagunaidi se sae Yelusalema. 29 Magai Betepage yo Betaniya se hanahanawuidi na kuduli hesau hesana Olibe Kudulina unai se lage. Temenai kabo yona hekahekatao labui ye hetamalidi 30 ye wane, “Kwa lau magai matamiu ne unai, na huyana kwa lagelau meta kabo donki natuna se paipaihekahini kwa kita, sola nige tamowai hesau ye tulisae kewana ne unai. Kwa yailihai yo kwa woyaiyama inai. 31 Ena tamowai hesau ye henamaiyeigomiu ye wane, ‘Ye saha to kwa yaiyaili?’, kwa wane, ‘Guiyau ye henuwa.’ ”
32 Se lau na saha ye hedededi wa se lobaidi. 33 Donki natuna mainana se yaiyaili, na tanuwaganao se henamaiyeidi se wane, “Ye saha to donki natuna me kwa yaiyaili?”
34 Yodi bui se moseidi se wane, “Guiyau ye henuwa.”
35 Kabo se woyai se laei Yesu unai, na kadi kwama se tolesaedi donki natuna wa kewanaena na Yesu ye tulisae unai. 36 Iya ye laulau na tamowai kadi kwama se yesedi keda wa unai.
37 Huyana Olibe Kudulina kedana kabalidilididobina ye hanahanawui kabo yona hekahekatao bodalakilaki wa se gwauyala yo kalinalakilaki unai Yaubada se hedebasaei laulau gigigigibwalidi maudoidi se kitadi wa debadiwai, se wane,
38 “Yoma wasawasa, ka hedebasaego, Guiyau hesanawai ku laoma!”
“Yaubada nuwadaumwali ye leyama kalidawai
yo hedebasae maudoina ye lau Yaubada Saesaekalilina unai!”
39 Na Paliseya hekadi boda wa luwadiwai se hededelau Yesu unai se wane, “Taulauhekata, yom hekahekatao ne ku dilaidi!” 40 Na ye hededebui ye wane, “Yomiu ya hedehedede: Ena se mwanomwanou, kabo weku ne se yogayogahi!”
41 Yesu Yelusalema ye hanahanawui na magai lakilakina wa ye kita ede sabina ye dou, 42 na ye wane, “Taba bena kowa hinage teina mayadai ta unai ku nuwatulobai meta idohagi kabo nuwadaumwali ku hai. Na Yaubada nuwadaumwali matamiu ne udiyedi ye tolewadam.
43 Huyadi se laolaoma kabo kam waiunu gana lakilakina yo bayabayaona se ginauli** Gana lakilakina yo bayabayaona se ginauli: Yelusalema meta ganana bayabayaona weku unai se ginauli. Na huyana Loma yodi tauꞌiyala Yelusalema se iyalaei meta gana helabuina se ginauli bwatano unai, gana bagubagunana wa dagelana unai. Yodi nuwatu bena tabu Yelusalema tamowaidi se wasabu, yo tabu tamowai hesau kadi kai ye baheiyama, na bena hasahasali ye haidi na se boita. Laulau maudoidi ta meta bolimai 70 ad unai se tubu. na ye hetakikiligo teha maudoina udiyedi, na yom kabapesa maudoidi se guduidi. 44 Siya kabo se hetatagwaligwalihegehego yo hinage yom taumiyamiya ma natudiyao se unuhemwaloidi. Na taba nige weku hesau kabo ye miyamiya yona hali weku kewanaena, matawuwuna Yaubada ye laomako bena ye gilihaigomiu, iyamo gilihai mahanana ta nige kwa kitalobai.”
Yesu taulokulokune numa tabuna bakubakuna unai ye henakuhepesadi
(Mataiyo 21:12-17, Maleko 11:15-19, Yowane 2:13-16)
45 Kabo Yesu ye mwalaesae Numa Tabuna bakubakuna unai na taulokulokune ye henakuhepesadi. 46 Ye hededelau kalidiwai ye wane, “Kulikuli tabuna unai se kuliyako se wane, ‘Yogu numa meta kabatapwalolo numana’ (Aisaiya 56:7), na komiu kwa hai ye hemala ‘taukaikaiwahali yodi duha’ (Yelemaiya 7:11).”
47 Na kabo mayadai kesega kesega Numa Tabuna wa unai ye laulauhekata. Na taukaitalasam tauwoyaidi yo laugagayo taulauhekataedi yo Dius yodi babadao se henuwa bena se unui. 48 Na iyamo nige keda hesau se lobai kabo unai se unui, matawuwuna tamowai maudoidi meta yona hedehedede wa se henuwadi.

**19:9: Abelahama natuna kaniyona se bado. (1) Iya Abelahama kana isimulita yo Dius tamowaina hesau. (2) Yona sunuma doha Abelahama. (3) Yona nuwabui unai ye hemasalahaꞌuyoi meta iya Yaubada yona tamowai hesau doha Abelahama.

**19:43: Gana lakilakina yo bayabayaona se ginauli: Yelusalema meta ganana bayabayaona weku unai se ginauli. Na huyana Loma yodi tauꞌiyala Yelusalema se iyalaei meta gana helabuina se ginauli bwatano unai, gana bagubagunana wa dagelana unai. Yodi nuwatu bena tabu Yelusalema tamowaidi se wasabu, yo tabu tamowai hesau kadi kai ye baheiyama, na bena hasahasali ye haidi na se boita. Laulau maudoidi ta meta bolimai 70 ad unai se tubu.