28
Yesu yona toloꞌuyo
(Maleko 16:1-10, Luka 24:1-12, Yowane 20:1-10)
Sabati mayadaina wa** Sabati mayadaina ne meta Dius yodi Sabati, na Satade meimeilahi awa haligigi-kesega unai ye gehe. ye gehe na sabati hesauna mayadaina bagubagunana** Sabati… mayadaina bagubagunana: Mayadaina ne, iya ede Dimdimyena se wane Sunday. unai mala ye hetubu ye uyali na Maliya Magadala waihiuna maiyana Maliya hesauna se lau bwayabwaya wa se lohei. Mahanana ne unai meta mwanikuniku lakilakina, na Guiyau yona anelu galewa ne unai ye dobima na bwayabwaya buiguduna wekuna wa ye buihesuwala na kewana ne unai ye tuli. Kana kao meta ye namanamali na yona kaleko se posiposikalili. Tauꞌiyala tamowaidiyao bwayabwaya se kitakitahetete wa se matausei ede se tabutabubu na se gulidobi doha tauboiboita.
Anelu wa ye hededelau sinesinebadao wa udiyedi ye wane, “Tabu kwa matausi! Kabina ya kata meta Yesu se hesatauloꞌusei wa kwa wasewasenei. Iya nige inai, na ye toloꞌuyoko, doha saha ye hededeyako wa. Kwa laoma kabatolena ne kwa kita. Na kabo kwa laumwamwayau na kwa hededehemasalaha yona hekahekatao udiyedi meta iya boita unai ye toloꞌuyoko, na kabo ye baguna ye lau Galili na menai kabo iya kwa kita. Teina yomi wasa ya haiyawa ede.”
Ede sinesinebadao wa se lau ma matamatausidi na iyamo ma gwaugwauyaladi, na se heloi se lau bena anelu yona wasa wa se hededegabaei hekahekatao wa udiyedi. Se laulau na kamwasa wa unai Yesu ye hailobaidi na ye lautokiyedi ye wane, “Yauwedo!” Ede se laoma iya unai, se tulibonodobi se kabilau kaena wa udiyedi na se tabaꞌohui. 10 Kabo Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Tabu kwa matausi! Na kwa lau kwa hededelau kagu kahao ne udiyedi na se lau Galili, kabo menai se kitagau.”
Dius yodi tauwoyawoya yodi kailupo
11 Sinesinebadao wa sola ma laulaudi na tauꞌiyala bwayabwaya taukitahetetena wa hekadi se baguna se lau Yelusalema na sahasaha se tubu wa taukaitalasam tauwoyaidi yodi se hedehedede. 12 Ede taukaitalasam tauwoyaidi yo magai babadadiyao se laomagogoi se koitalaliu ede tauꞌiyala tamowaidiyao wa monilakilaki unai se hemaisadi 13 na se hededelau udiyedi se wane, “Kabo kwa hedede kwa wane, ‘Boniyaiyena ka kenoko na yona hekahekatao wa se laoma ede Yesu sinalena wa se kaiwahali se laei.’ 14 Ena teina wasa ta Gabana ye lapui kabo ka lausabilauyeigomiu na taba nige ye hekamkamnagomiu.” 15 Unai tauꞌiyala tamowaidiyao wa moni wa se hai na hedehedede saha unai se guguyaidi wa se hededewatanidi. Na teina wasalupolupo ta ye lau Dius tamowaidiyao maudoidi udiyedi, na teina mayadai ta unai sola se hedehededei.
Yesu yona hekahekatao ye hededehetamalidi
(Maleko 16:14-18, Luka 24:36-49, Yowane 20:19-23, Apostolo 1:6-8)
16 Na kabo Yesu yona hekahekatao saudoudoi-kesega wa se lau Galili, na kuduli Yesu ye hedede wa se lau unai. 17 Menai se kita ede se tabaꞌohui, na iyamo hekadi se nuwalabulabui. 18 Yesu ye laoma udiyedi na ye wane, “Gigibwali maudoina galewa yo tanoubu ta unai meta Tamagu ye haidimako kaliguwai. 19 Unai kwa lau basileiya maudoidi udiyedi tamowai kwa guguyaidi na se hemala yogu hekahekatao. Kwa hebabatisoidi Tamana, Natuna yo Yaluwa Tabuna hesadiyena, 20 yo ginauli maudoidi ya hedehededeidi kalimiuyena wa bena kwa hekatadi na se miyawatanidi. Na mamohoikalili: yau kabo huya maudoina maidamiu ye lau ee tanoubu ta yona huyagehe.”

**28:1: Sabati mayadaina ne meta Dius yodi Sabati, na Satade meimeilahi awa haligigi-kesega unai ye gehe.

**28:1: Sabati… mayadaina bagubagunana: Mayadaina ne, iya ede Dimdimyena se wane Sunday.