2
Yesu tamowai bunibunina hesau ye henamwanamwa
(Mataiyo 9:1-8, Luka 5:17-26)
Mayadai hisa se lau, na kabo Yesu ye uyo Kapelenauma. Wasana se lapui ede tamowai gwaudi se laoma Yesu yona kabamiya unai. Na numa wa nige solasolana hesau, gonogonowana doha hinage dagela ne. Na Yesu Yaubada wasana ye lauguguyai udiyedi. Na tamowai hasi se laoma taubunibuni hesau se baheiyama Yesu unai. Boda ye lakikalili to nige gonowana se sae Yesu unai. Ede gatowa se bolilapai na taubunibuni wa ma diyadiyalina se hedalolodobiyei Yesu unai. Yesu tamowai wa yodi sunuma ye kita, unai ye hededelau taubunibuni wa unai ye wane, “Natugu, yom yababa ya nuwatugabaeidi.”
Na laugagayo taulauhekataena hekadiyo se tutuli temenai na se bom se nuwanuwatu se wane, “Tamowai ne tabu tenem doha ye hedehedede! Yaubada ye hededeheyaheyababa! Yaubada ye bom mo gonowana yababa ye nuwatugabaeidi!” Na Yesu saha se nuwanuwatui wa kabina ye kata, unai ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi na teina nuwanuwatu ta nuwamiu ne udiyedi kwa nuwanuwatuidi? Hedehedede sahasahana ye biga kabo ya hedede taubunibuni ta unai, ya wane, ‘Yom yababa ya nuwatugabaeidi’, o ya wane, ‘Yom dam ku bahei na ku laulau’? 10 Ya henuwa bena kwa nuwatulobai meta Tau Natuna yona gigibwali kaiyaulina ta unai meta gonowana yababa ye nuwatugabaedi.” Na ye hededelau taubunibuni wa unai ye wane, 11 “Ku tolo, yom dam ne ku bahei na ku lau yom numa.” 12 Mahanana ne unai ye tolo na yona dam wa ye bahei na maudoidi matadiyena ye dalahai ye lau. Ede maudoidi wa se nokoei yo Yaubada se hedebasaei se wane, “Teina laulau ta sola nige huya hesau ta kita!”
Lewi kana yoga
(Mataiyo 9:9-13, Luka 5:27-32)
13 Yesu ye uyo Galili Gabwana dedekana unai, na bodalakilaki se lagegogoma iya unai, na ye hekatadi. 14 Ye gehe na ye taulau ede Lewi Alepaiya natuna ye kita ye tutuli takisi kabatanotano numana unai. Kabo ye hededelau iya unai ye wane, “Ku hemuliwatanigau!” Ede Lewi ye tolo na Yesu ye hemuliwatani.
15 Kabotaki Yesu maiyana hekahekatao se kaikai Lewi yona numa unai. Na takisi tautanotano yo yababa tamowaidi** Yababa tamowaidi: Paliseya takisi tautanotano yo tamowai hekadiyo doha tauganaganawali yo taukaikaiwahali se hedededi siya yababa tamowaidi,matawuwuna teina tamowaidi ta dagela tamowaidi yodi se paipaisowa yo Dius yodi laugagayo se utuꞌutusidi. gwaudi Yesu se hemuliwatani wa maiyanao se kaikaigogoi. 16 Laugagayo taulauhekataena tamowaidi hekadiyo, siya Paliseya tamowaidi, Yesu se kita yababa tamowaidi yo takisi tautanotano ne maiyadi se kaikaigogo, na se hededelau yona hekahekatao udiyedi se wane, “Iya idohagi to takisi tautanotano yo yababa tamowaidiyao maidanao se kaikaigogoi?” 17 Yesu yodi hedehedede wa ye lapui na ye hededelau udiyedi ye wane, “Tamowai namwanamwadi doketa nige se nuwatuidi, na tamowai kasikasiyebwadi mo. Yau ya laoma nige tamowai yodi miyamiya dudulaidi hesabadi, na yababa tamowaidi bena ya yogaisinidi.”
Lauhekata hauhauna yo kabikabi beyabeyadi
(Mataiyo 9:14-17, Luka 5:33-39)
18 Huya hesau Yowane Babatiso yona hekahekatao yo Paliseya yodi hekahekatao se kaihudi. Mayadaina ne unai tamowai hekadiyo se laoma Yesu unai se wane, “Yowane yona hekahekatao yo Paliseya yodi hekahekatao se kaikaihudi. Na kowa yom hekahekatao idohagi to nige se kaihudi?” 19 Yesu ye henamaiyeidi ye wane, “Huyana tautawasolahauhau ma kana taumanao se miyamiya, kabo se kaihudi e nige? Nige! Huyana ne unai taba nige se kaihudi. 20 Na mayadaina kabo ye lagema, iya kabo se laehesuwala. Tenem mayadaina ne unai kehanao kabo se kaihudi.
21 Nige gonowana tamowai hesau kaleko hauhauna tupwana ye hai na kwama beyabeyana tapulisina unai ye polai. Taba tenemdohagi ye polai, kabo kaleko hauhauna ne kwama beyabeyana ye tabepulisi na tapulisina wa kabo ye lakikalili. 22 Hinage nige tamowai hesau waina hauhauna ye ini waina pakuna beyabeyana kalona unai. Taba doha temeta, waina hauhauna kabo waina pakuna ye hesese na ye tapulisi, yo waina wa ye bwalili. Na waina hauhauna mo ye ini waina pakuna hauhauna ne unai.”
Yesu meta iya Sabati guiyauna ede
(Mataiyo 12:1-8, Luka 6:1-5)
23 Sabati mayadaina hesau unai Yesu maiyana hekahekatao witi koyana hesau se tauduwaduwali se lau, na yona hekahekatao wa ma laulaudi na se hetubu witi kaniyodi se huhudi. 24 Kabo Paliseya tamowaidi se hededelau Yesu unai se wane, “Ku kita ne! Idohagi to mayadai Sabati laugagayona se utusi?” 25 Na ye hededelau udiyedi ye wane, “Huyana Dawida ma kana hewahewaliyo se hasali na saha ye ginauli wa wasana kwa hasili o nige?** Dawida wasana ta, iya ede 1 Samuwela 21:1-6unai, yo pwalawa wa laugagayodi ede Lewitikasi 24:9unai ku hasili. 26 Abiyata iya taukaitalasam saesaena, na yona huya unai Dawida ye lusae Yaubada yona Logulogu Tabuna unai pwalawa hetahetabudi wa ye kaidi, na hekadi hinage ye moseidi kana kahao se kaidi. Tenem pwalawa ne meta kai tabuna, na nige tamowai hesau yona dudulai bena ye kai, na taukaitalasam se bom mo kabo se kai.” 27 Kabo ye wane, “Yaubada Sabati ye ginauli tamowai yodi namwanamwa hesabana. Tamowai nige Sabati yona. 28 Unai Tau Natuna iya Sabati guiyauna ede.”

**2:15: Yababa tamowaidi: Paliseya takisi tautanotano yo tamowai hekadiyo doha tauganaganawali yo taukaikaiwahali se hedededi siya yababa tamowaidi,matawuwuna teina tamowaidi ta dagela tamowaidi yodi se paipaisowa yo Dius yodi laugagayo se utuꞌutusidi.

**2:25: Dawida wasana ta, iya ede 1 Samuwela 21:1-6unai, yo pwalawa wa laugagayodi ede Lewitikasi 24:9unai ku hasili.