2
Yesu tamowai bunibunina hesau ye henamwanamwa
(Mataiyo 9:1-8, Luka 5:17-26)
Mayadai hisa se lau, na kabo Yesu ye uyo Kapelenauma. Wasana se lapui ede tamowai gwaudi se laoma Yesu yona kabamiya unai. Na numa wa nige solasolana hesau, gonogonowana doha hinage dagela wa. Na Yesu Yaubada wasana ye lauguguya udiyedi. Na tamowai hasi se laoma taubunibuni hesau se baheiyama Yesu unai. Boda ye lakikalili to nige gonowana se sae Yesu unai. Ede gatowa** Gatowa: Dius yodi numa kewadiyao meta se tabataba. Numa maudoidi kadi keda se ginaulidi dageladi udiyedi se lau se sae kewadi udiyedi. se bolilapai taubunibuni wa ma diyadiyalina se hedalolodobiyei Yesu unai. Yesu tamowai wa yodi sunuma ye kitadi, unai ye hededelau taubunibuni wa unai ye wane, “Natugu, yom yababa wa ya nuwatugabaedi.”
Na laugagayo taulauhekataena hekadiyo se tutuli se bom se nuwanuwatu se wane, “Tamowai ne tabu tenem doha ye hedehedede! Yaubada ye hededeheyaheyababa! Yaubada ye bom mo gonowana yababa ye nuwatugabaedi!” Na Yesu saha se nuwanuwatui wa kabina ye kata, unai ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi na teina ginauli ta nuwamiu udiyedi kwa nuwanuwatuidi. Hedehedede sahasahana ye biga kabo ya hedede taubunibuni ta unai, ya wane, ‘Yom yababa ya nuwatugabaedi’, o ya wane, ‘Yom dam ku bahei na ku lau’? 10 Ya henuwa bena kwa nuwatulobai meta Tau Natuna** Tau Natuna Yesu hedehedede ta ye hepaisowa ye hemala hesana. (↑Tau Natuna). yona gigibwali kaiyaulina ta unai meta gonowana yababa ye nuwatugabaedi.” Na ye hededelau taubunibuni wa unai ye wane, 11 “Ku tolo, yom dam ne ku bahei na ku lau yom numa.” 12 Iya kabo ye tolo na yona dam wa ye bahei na maudoidi matadiyena ye dalahai ye lau. Ede maudoidi wa se nokoei yo Yaubada se hedebasaei se wane, “Teina laulau tasola nige huya hesau ta kita!”
Lewi kana yoga
(Mataiyo 9:9-13, Luka 5:27-32)
13 Yesu ye uyo Galili Gabwana dedekana unai, na bodalakilaki se lagegogoma iya unai, na ye hekatadi. 14 Ye gehe na ye taulau ede Lewi Alepaiya natuna ye kita ye tutuli takisi kabatanotano numana unai. Kabo ye hededelau iya unai ye wane, “Ku hemuliwatanigau!” Ede Lewi ye tolo na Yesu ye hemuliwatani.
15 Kabotaki Yesu maiyana hekahekatao se kaikai Lewi yona numa unai. Na takisi tautanotano yo yababa tamowaidi gwaudi** Yababa tamowaidi: Paliseya takisi tautanotano yo tamowai hekadiyo doha tauganaganawali yo taukaikaiwahali se hedededi siya yababa tamowaidi, matawuwuna teina tamowaidi ta dagela tamowaidi yodi se paipaisowa yo Dius yodi laugagayo se utuꞌutusidi. Yesu se hemuliwatani wa maiyanao se kaikaigogoi. 16 Laugagayo taulauhekataena tamowaidi hekadiyo, siya Paliseya** Paliseya: Siya Dius kadi boda hesau, siya laulaududulai kabikabidi se henuwakaliliyedi. (↑Paliseya) tamowaidi, Yesu se kita yababa tamowaidi yo takisi tautanotano maiyadi se kaikaigogo, na se hededelau yona hekahekatao udiyedi se wane, “Iya idohagi to takisi tautanotano yo yababa tamowaidiyao maidanao se kaikaigogo?” 17 Yesu yodi hedehedede wa ye lapuidi kabo ye hededelau udiyedi ye wane, “Tamowai namwanamwadi doketa nige se nuwatuidi, na tamowai kasikasiyebwadi mo. Yau ya laoma nige tamowai laulaududulaidi hesabadi, na tamowai yodi laulau yabayababadi bena ya yogaisinidi.”
Lauhekata hauhauna yo kabikabi beyabeyadi
(Mataiyo 9:14-17, Luka 5:33-39)
18 Huya hesau Yowane Babatiso yona hekahekatao yo Paliseya yodi hekahekatao se kaihudi. Mayadaina ne unai tamowai hekadiyo se laoma Yesu unai se wane, “Yowane yona hekahekatao yo Paliseya yodi hekahekatao se kaikaihudi. Na kowa yom hekahekatao idohagi to nige se kaihudi?” 19 Yesu ye henamaiyedi ye wane, “Huyana tautawasolahauhau ma kana taumanao se miyamiya, kabo se kaihudi e nige? Nige! Huyana ne unai taba nige se kaihudi. 20 Na mayadaina kabo ye lagema iya kabo se laehesuwala. Tenem mayadaina ne unai kabo se kaihudi.
21 Nige gonowana tamowai hesau kwama hauhauna ye polai kwama beyabeyana unai. Taba kwama hauhauna ye polai kwama beyabeyana unai kabo beyabeyana tapulisina wa ye helaki. 22 Hinage nige tamowai hesau waina hauhauna ye ini waina pakuna beyabeyana kalona unai. Ena doha temeta, waina hauhauna kabo waina pakuna ye hesese kabo ye tapulisi yo waina wa ye bwalili. Na waina hauhauna mo ye inidobiyei waina pakuna hauhauna** Waina pakuna meta suisui hesau dahina unai se ginauli. Waina hauhauna bena paku hauhauna unai se hemwayau, matawuwuna waina hauhauna meta ye waiwaini unai paku hauhauna sola ma bigabigana kabo gonowana ye sese. kalona ne unai.”
Yesu meta iya Sabati guiyauna ede
(Mataiyo 12:1-8, Luka 6:1-5)
23 Sabati mayadaina hesau unai Yesu maiyana hekahekatao witi koyana hesau se tauduwaduwali se lau, na yona hekahekatao wa ma laulaudi na se hetubu witi kaniyodi se huhudi. 24 Kabo Paliseya tamowaidi se hededelau Yesu unai se wane, “Ku kita ne! Idohagi to mayadai Sabati laugagayona se utusi?” 25 Na ye hededelau udiyedi ye wane, “Huyana Dawida ma kana kahao se hasali na saha ye ginauli wa wasana kwa hasili o nige?** 2 Samuwela 8:17, 1 Samuwela 21:1-6, yo Lewitikasi 24:9. 26 Abiyata iya taukaitalasam saesaena, na yona huya unai Dawida ye lusae Yaubada yona numa unai pwalawa hetahetabudi wa ye kaidi, na hekadi hinage ye mosedi kana kahao se kaidi. Tenem pwalawa ne meta kai tabuna, na nige tamowai hesau yona dudulai bena ye kai, na taukaitalasam se bom mo kabo se kai.” 27 Kabo ye wane, “Yaubada Sabati ye ginauli tamowai yodi namwanamwa hesabana. Tamowai nige Sabati yona. 28 Unai Tau Natuna iya Sabati guiyauna ede.”

**2:4: Gatowa: Dius yodi numa kewadiyao meta se tabataba. Numa maudoidi kadi keda se ginaulidi dageladi udiyedi se lau se sae kewadi udiyedi.

**2:10: Tau Natuna Yesu hedehedede ta ye hepaisowa ye hemala hesana. (↑Tau Natuna).

**2:15: Yababa tamowaidi: Paliseya takisi tautanotano yo tamowai hekadiyo doha tauganaganawali yo taukaikaiwahali se hedededi siya yababa tamowaidi, matawuwuna teina tamowaidi ta dagela tamowaidi yodi se paipaisowa yo Dius yodi laugagayo se utuꞌutusidi.

**2:16: Paliseya: Siya Dius kadi boda hesau, siya laulaududulai kabikabidi se henuwakaliliyedi. (↑Paliseya)

**2:22: Waina pakuna meta suisui hesau dahina unai se ginauli. Waina hauhauna bena paku hauhauna unai se hemwayau, matawuwuna waina hauhauna meta ye waiwaini unai paku hauhauna sola ma bigabigana kabo gonowana ye sese.

**2:25: 2 Samuwela 8:17, 1 Samuwela 21:1-6, yo Lewitikasi 24:9.