16
Yaubada Yesu ye hetoloꞌuyoi
(Mataiyo 28:1-8, Luka 24:1-12, Yowane 20:1-10)
Sabati mayadaina gehena** Sabati mayadaina gehena meta Satade meimeilahina mahana yona huyadui unai. unai Maliya Magadala waihiuna, Maliya Yamesi sinana, yo Salome se lau yausi panepanedi se hemaisadi bena kabo Yesu se heyausi. Sabati hauhauna ne mayadaina bagubagunana unai, malatomtomna mahana ye dalasae kabo se dalahai se lau Yesu bwayabwayana unai. Na se bom se henahenamaiꞌuyoidi se wane, “Bwayabwaya kawamatana unai kabaguduna wekuna wa kabo kaiteya ye buigabaei?” Na bwayabwaya wa unai se lage na se kitalau ede bwayabwaya guduna weku lakilakina wa se kita meta kawamata wa dedekanawai. Na kabo se lusae bwayabwaya kalona wa unai na hewali hesau se kita meta se matausi. Kana kwama posiposina na ye tutuli tehakahakahatu unai. Na ye hededelau udiyedi ye wane, “Tabu kwa matausi! Yesu Nasaleta tamowaina se hesatauloyako wa kwa wasewasenei. Yaubada ye hetoloꞌuyoiyako. Sola kabatolena wa kwa kita, iya nige inai. Na kwa lau yona hekahekatao yo Petelo yodi kwa hedehedede kwa wane, ‘Yesu kabo ye baguna ye lau Galili. Temenai kabo iya kwa kita doha ye hededenonohaiyako.’ ” Waiwaihiuwo wa se matausikalili yo se tabutabubu, unai bwayabwaya wa se pesagabae na se wasabu se lau. Na nige tamowai hesau yona se hedehedede, matawuwuna ede se matausikalili.** Kulikuli beyabeyadi hekadi lausoisoi 8 unai se kaiyawasi na lausoisoi 9 ye lau 20 nige se kulidi.
Yesu ye taumasalaha Maliya Magadala waihiuna unai
(Yowane 20:11-18)
Sabati wa mayadaina bagubagunana malatomtom gagilina unai Yesu ye toloꞌuyo na ye taumasalahabaguna Maliya Magadala waihiuna unai. Nabada wa unai yaluwa yabayababadi haligigi-labui Yesu ye hededehepesadi waihiuna ne unai.
10 Maliya kabo ye lau Yesu yona hekahekatao wa yodi ye hedehedede. Siya meta sola ma nuwadubudi yo ma doudoudi. 11 Na wasa wa se lapui meta Yesu ye toloꞌuyoko ye mauli na Maliya Yesu ye kitayako, na iyamo nige se kawamamohoiyei.
Yesu ye taumasalaha tauhemuliwatanina labui udiyedi
(Luka 24:13-35)
12 Na kabo Yesu kana kao udoi unai ye taumasalaha tauhemuliwatanina labui udiyedi huyana se laulau magai hesau unai. 13 Siya kabo se uyo Yelusalema unai kadi kahao yodi se hedehedede, na hinage nige se kawamamohoiyedi.
Yesu ye taumasalaha yona hekahekatao wa udiyedi na yodi paisowa ye mosedi
(Mataiyo 28:16-20, Luka 24:36-49, Yowane 20:19-29)
14 Na huyana Saudoudoi-kesega wa ma kaikaidi kabo Yesu ye taumasalaha udiyedi. Na ye dilaidi, matawuwuna se nuwakwailolo yo nige se kawamamohoi taukitana wa udiyedi. 15 Na ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa lau magai maudoidi kaiyaulina ta unai na wasa namwanamwana kwa lauguguyaei tamowai maudoidi kalidiwai. 16 Kaiteya ye kawamamohoiyeigau yo babatiso ye hai, Yaubada kabo iya ye hemauli. Na kaiteya nige ye kawamamohoiyeigau, Yaubada kabo ye hekamkamna. 17 Taukawamamohoiyeigau ne kabo teina laulau ta se ginaulidi Yaubada yona gigibwali unai: Yau hesaguwai kabo yaluwa yabayababadi se hededehepesadi tamowai udiyedi. Yo kalina hekadi nige kabidi se kata kabo udiyedi se hedehedede. 18 Siya kabo mwata kaikaikalasidi nimadi udiyedi se haidi, yo ena kaikailewa se numa, taba nige se boita. Yo ena nimadi se tolesaedi taukasikasiyebwa udiyedi, kabo se namwanamwa.”
Yaubada Yesu ye hai ye sae galewa
(Luka 24:50-53)
19 Guiyau Yesu yona hedehedede gehena unai meta kabo Yaubada iya ye hai ye saei galewa. Temenai Yaubada nimatuutuuna unai ye tuli.
20 Yesu yona hekahekatao kabo se lau magai maudoidi se tauhetakikilidi na se lauguguya tamowai maudoidi kalidiwai. Na Guiyau maiyadi, yo yodi lauguguya ye hemamohoiyedi laulau gigigigibwalidi udiyedi.

**16:1: Sabati mayadaina gehena meta Satade meimeilahina mahana yona huyadui unai.

**16:8: Kulikuli beyabeyadi hekadi lausoisoi 8 unai se kaiyawasi na lausoisoi 9 ye lau 20 nige se kulidi.