Yaubada yona talam hauhauna bukana
Yaubada yona talam hauhauna bukana
Saliba