11
Nombo wornak lotu unda nombon or saweri
Jir os an yanda nombok ji yaka, os an Kraisin a tiyanda hom. 1 Ko 4:16 Ermba ermbak anin ji hishihi mashi os a sawendan toltangrinda jir. Unda osik jirin amu rupshi mendenduwa.
Hako mashi las a saweshinak armek ji yarikwak amu mbanduwa. Krais or hausishiwak hulayi orhi siyok hakasinda lir. Hulayi li hausishiwak nokove lihi lihi siyok hakasinda lir. Avui Wasilaka or hausishiwak Krais orhi siyok hakasinda ri. Stt 3:16; Ef 5:23 Os ji tirsaha ji lotu uwa wolo, os hulayi lar or taha masiji orhin or arangoho Avui Wasilakan or sawewa mo mashi orhin profet hom or sawe nahi, os erem or uwa oso kava sir. Os erem or uwa osmu nirin mukunduwa, or mbeek Kraishi siyok sinda ambu ri. Os ji tirsaha ji lotu uwa wolo, os nokove las si taha masiji sihin si arangoho, Avui Wasilakan si sawewa mo orhi mashin profet hom si sawe nahi, os erem si uwa oso jivi sir. Hako os masiji sihin si arango nahi ambu, oso kava sir. Mberem ushiwak? Oso osmu nirin mukunduwa, sir mbeek hula sihi sishiwak orhi siyok sinda ambu sir. Oso osmu masikukwa sihi li lereshiwak si humblaranda hom nanduwa. Os nokove masiji sihin si arangokwak si hishi nahi ambu, wa masikukwa sihin simbalesik si kororakoka. Hako nokove jirin, angop ji heyenda sir. Os masikukwa jihin korowa mo lere nahi, jir humblara mendekwa jir. Unda osik masiji jihin ji arangoka. Hako hulayi masiji orhin or arangoho Avui Wasilakan or sawewa hala. Uhu orhi mashi nga profet hom or sawewa hala. Mberem ushiwak? Hulayi ondo Avui Wasilaka os or nandan or heimaha or uhunda ola. Lir Avui Wasilaka kwambu os orhik nandan or heimaha or uhunda ola. Hako nokoven or uri erem. Lir kwambu os hula lihik nandan or heimaha nor uri lir. Stt 1:26-27 Avui Wasilaka mbeek nokovehi maomen or laha hulayin uri ambu ri, wahau. Hulayihi maomen or laha nokoven uri ria. Stt 2:18-23 Hulayin or uri mbeek nokovehi siyok or sikmbaha or uri ambu ri, wahau. Or nokoven or uri hula sihi orhi siyok si sikmbaha or uri sir. 10 Uwa osik halanak nokove hula sihi siyok si sinda nombon si heimaha masiji sihin si arangoka. Mberem ushiwak? Ensel mbele mbele os ni uwan lishi heyenda ola.
11 Hako ma ol Wasilakahi krahak sinda ondo mbeek hulayi apsham li siwak, nokove apsham sinda ambu lir. Lir nakremkop li sihi ananjelyanda lir. 12 Mas Avui Wasilaka hulayihi maomen or laha nokoven or uri sir. Hako oro wolok sishi raha ter nawa hulayi maome nokovehik talanda lir. Hako hulaima nokopma nga mbele mbele amber ondo nga Avui Wasilakahikop talanda lir. 13 Jihinjik mashi kason ji oweioweiheyehe ji yarika. Os nokove masiji sihin si arango namber Avui Wasilakan si sawewa oso jivi os? Wahau te. Oso kava sir. 14 Jir angop ji heyenda sir. Os hulayi masikukwa orhi hombelakak si na nahi, oso kava sir. 15 Hako os nokove masikukwa sihi hombelakak si nawa, oso tlahapsinda hom si naha, jivi sira. Avui Wasilaka masiji sihin si arangokmbaha masikukwa sihi hombelakak si nakmbaha or uri sir. 16 Hako os ma lar mashi kas a mbawan or misihi nor mblarnaha, mashi apsham or mbakunak or hishi nahi, wa wavu os erem or hishiwan or hala. Nir nga sios Avui Wasilakahi amber hom nakrem nombo namtas os a sawewa oso nom ni tiyanda nir.
Sios Korinik fehe ondo mbeek yawur li hishihi komunionin andari ambu lir
17 Os ji lotu uwa wolo mbeek nombo jivin unda ambu jir, nombo kava indingan unda jir. An mbeek nombo nombo os ji undan a heyehe na rupshinda ambu nir, wahau. Unda osik ter nombo nombo os ji tiyakwan amu sawekuwa. 18 Os ji lotu ukwak ji tirsawa wolo, wavu jihi mbeek namtaskop nanda ambu sir. Wavu jihi apshamba apshambak ji hishihi jihi ambek anakoro sinda jir, karem li sawerik a misiri nir. Mashi oson a misihi amu mbanduwa, �Erem unda lira.� 1 Ko 1:10-12 19 A hishiwa, wavu jihi apshamba apshambak ji hishihi jihi ambek ji anakoro ji sinda oso si talanak avak kormbak ji heyekwa sir, lawe mende ol Avui Wasilaka rupshinda nombon tiyawak, lawe ol wavu lihik li hishiwa nombon tiyandu. 20 Erem ji nanda osik ji tirsaha komunionin ji anda oso mbeek yawur ji hishiyarihi ji anda ambu sir. 21 Jir mbeek man ji nikishiwak li taha nakrem anda ambu jir. Jir jihi jihik ji akwak ji hishihi anda jir. Ushiwak lal erenghanda lir. Lal wain ukun laka lakak li aha ambarambasinda lir. 22 Mberem ushiwak erem ji undu? Jir aka ngashi jir. Os ji erengha nahi, wa aka jihik ji ashihi jivai randirsaka. Nakrem ji lotu unda ma ondo mberem nanda ma olika, karem hishinda jir. Erem ji hishihi os ji awa wolo mbeek erndakava ol nakrem ji lotu unda ondon hishinda ambu jir. Os erem ji unda oso mberem avai jirin mbaku? Jirin a rupshihi hi jihin a hauowekwa on? Wahau. An mbeek os erem ji undan a rupshihi hi jihin a hauowekwa ambu nir.
Wasilaka Jisas bret nga wain uku nga orin tiyanda man or hari nombo kasira
(Mt 26:26-29; Mk 14:22-25; Lk 22:14-20)
23 Mashi os jirin a sawerik ji misiri oso Wasilakahik tari sir. Unda mashi os amu indik jirin sawenduwa. Am si homirik os Judas Wasilaka Jisasin tavarenje wutarihik or hakuri wolo orok, Jisas bret las ormu tolora. 24 Uhu Avui Wasilakan armek or sawehe nor toltavaha ormu mbara, �Kaso maome anhi kasira. Jirin si jelyakmbaha os amu handuwa. Undanak kumak os karem ji uhu awa wolo ermba ermbak anin ji hishioweka.� 25 Am bretin li ashihi wain ukun or toloho ormu mbara, �Kaso fi anhi suma akri jir nga na tiviwa kasira. Undanak kumak os karem ji uhu awa wolo anin ji hishioweka,� karem ormu sawera. Kis 24:6-8; Hi 8:8-13 26 Unda osik os Wasilaka or uri hom erem ji uka. Uhu bret nga wain uku nga ji awa wolo, orin ji hishioweka. Uhu nomorawun or kishaha or hahandan kormbak ji sawe ji liyanak Wasilaka indik or taka.
27 Uwa osik os wavu jihin yawur ji oweioweiheye namber, bret nga wain uku nga ji a nahi, misokome Avui Wasilakahik mbeek jivik nawa ambu jir. Os erem ji uwa oso Jisas os miandok or hahandari oso mbeek mbele las undahi ambu sir, karem ji hishihi lerawu os Jisas lahanda os jimu uwak kavak nanduwa. Hi 10:29 28 Uwa osik jihinjik wavu jihin armek ji oweioweiheyeshihi bret nga wain uku nga jivai aka. 29 Os jihinjik wavu jihin yawur ji oweioweiheye namber bret nga wain uku nga ji a nahi, os kumak Avui Wasilaka man or oweioweiheyehe or mbakwa wolo, or avak jirin kavak or nakwa jir. 30 Jir wavu jihin yawur ji oweioweiheye namber komunionin anda jir. Erem ji unda osik jihi lal li saptakawak lal li kavamisiwak lal olmu handuwa. 31 Hako os jihinjik yawur ji hishihi masmas kavakava os ji undan Avui Wasilakan ji sawerakoshinak or laha ermbeshinak bret nga wain uku nga ji a nahi, oso jivi sira, mbeek kavak nakwa ambu jir. 32 Hako os Avui Wasilaka jirin or ngria sawehe tolowornawa oso karem. Erem or ushinak jir mbeek ma ol misambi torok fehenda nga nakrem kavak nakwa ambu jir. Hi 12:5-6
33 Jisasin hishindiyanda ma jirin, os bret nga wain uku nga ji akuna wolo man ji nikishinak li taha nakrem jivai aka. 34 Os ji erengha nahi, aka jihik ji ashihi jivai talandirsaka. Erem ji u nahi mbeek Avui Wasilaka or unak kavak nakwa ambu jir. Mashi lal nga jirin a sawekwak a hishiwa nir. Hako halanak yawur jirin a ta heyekop a sawekundu.

11:1: 1 Ko 4:16

11:3: Stt 3:16; Ef 5:23

11:7: Stt 1:26-27

11:8: Stt 2:18-23

11:18: 1 Ko 1:10-12

11:25: Kis 24:6-8; Hi 8:8-13

11:27: Hi 10:29

11:32: Hi 12:5-6