5
Pita mashin sios lidan or saweri
An ter jir sios lidan mashi las a sawekwa nir. An jir hom sios lidak a naha lerawun landa ma lar anira. An misokome anhi indingak Jisas Krais nomorawun or kisharin amu heyera. Uwa osik karem amu mbanduwa. Os Wasilaka nihi Jisas indik or tawa wolo ukruharanda orhi nirin hakwa ri. Avui Wasilaka hulaima nokopman sipsip hom tava jihik ol ormu halanduwa. Ushinak armek lirin ji washilihi mashi orhin ji sawenak li misikmbahan. Hako lerawu os ji lakmbaha Avui Wasilaka jirin or hahandan ji rupshihi ji laka. Las avak lerawu oson ma li ukmisihi mbawak ji ufuhu ji landa ngashi. Uhu las avak lerawu oson men yan ji lakwak ji hishihi ji landa ngashi. Hako jir lerawu oso men ji rupshihi armek ji laka. Jn 21:15-17; Ap 20:28 Hako jir avak ji hausishinak ma ol Avui Wasilaka tava jihik or halanda ondo li hakasikmbaha ji hishiwan ji hala. Jir avak mbele mbele jivi nom ji unak li heyehe os ji uwa nombon li tiyaka. 2 Ko 1:24; Fl 3:17; Ta 2:7 Os erem ji unda nahi, Wasilaka nihi or maifuk sihi sipsipin washilinda oto indik or tawa wolo jirin or rupshihi wasa jivi jihi os ermba ermbak nandan jirin hakwa ria.
Jir jihinjik maome sunguwavu jihin Avui Wasilakan ji haka
Jikanda ermbasi jirin, ji misi. Jir sios lida ondo lihi siyok ji sihi mashi lihin ji misindiyaka. Uhu jir amber jihinjik ji hafakaha ji anafaha ji lika. Mashi Avui Wasilakahi karem mbandari osa,
�Avui Wasilaka ma or hi orhin orhinjik hauowenda ma oto hi orhin or halawak takanda sir. Hako ma or hafaka linda man armek unda ri.� Gutpela Sindaun 3:34
Karem mbanda mashin angop ji misinda sir. Ef 5:21; Je 4:6
Uwa osik jir jihinjik ji hafakaha kwambu Avui Wasilakahi siyok ji sika. Uhundanak kumak os or mbahanda wolok si nanak hi jihi avak metenjek or hauowekwa sir. Mt 23:12; Lk 14:11; Je 4:10 Jirnjik or hishihi holo mendenda ri. Uwa osik nomorawu jihik si talawa, tavarenje orhik ji wirnjika. Unak or avak jirin jelyakwa ri. Mt 6:25-30 Hako mai, ji ruwol tava oloho ji auheye ji lika. Mberem ushiwak? Wutari jihi Laulaka oto jirin or unak Jisasin ji hishindiyanda nombo jihin ji halakmbaha ormu yanduwa, os kala asa man or shihi akwak nomboi nomboheyek or tashiyanda hom. 1 Te 5:6 Hako os Jisasin ji hishindiyanda jihi oso ji halanak kwambuk si nanak orin ji jihi tukru ormbeka. Ji hishika. Avui Wasilakahi ma yanga yangak linda amber nomorawu tos ji kishawa himin erem kishanda lir. Unda osik jir nga erem kwambuk ji sitambanaha ji kishaka. Ef 6:11-13; Je 4:7 10 Avui Wasilaka waprupshi tontlo oria. Kraisin ji hishindiyaha ukruharanda os ermba ermbak nanda orok ji sikmbaha angop or kamahanda jir. Hako kandakar nga nambek entlembale misikwa jir. Ushihikop avak or mbanak indik jip ji lihi kwambuk er sitambanakwa jir. 11 Jirnjik Avui Wasilakan a sawenak kwambu orhi oso or halashinak ermba ermbak jihik er si naka. Omendinga sira.
Wesambasa mashi
12 Mashi anhi kaso Sailasin a mbashiwak jirnjik ormu kayenduwa. A heyewa or omendingak Jisasin hishindiyanda ma ri. Jekamba karok waprupshi Avui Wasilakahi os jirik or mukurik ji heyendan amu sawenduwa. Anhinjik angop a heyenda sir, oso waprupshi Avui Wasilakahi indinga sira. Uwa osik kas amu kormbak jirin sawenduwa. Sunguwavu jihin a saunjelyanak waprupshi orhin indik ji hishihi kwambu mendek ji sikmbahan. Ap 12:2,25; 13:13; 15:22,37-40 13 Hulaima nokopma sios Romik fehenda nga olmu jirin wesambasanduwa. Lir jir nga nakrem Avui Wasilaka kamahanda lir. Uwak jikisi anhi hom nahanda Mak oto er nga jirin ormu wesambasanduwa. 2 Ti 4:11 14 Jir jihi ambek armek ji makaptakhavan tleka. Os erem ji uwa oso ma anandin wapnuku jihik ji owendan osmu mukunduwa. Jirnjik Avui Wasilakan a sawenak waphimbiji Kraishi or halashinak orin hishiowenda ma jir amber jihik si naka. Unda kasira. Ambehoma.

5:2: Jn 21:15-17; Ap 20:28

5:3: 2 Ko 1:24; Fl 3:17; Ta 2:7

5:5: Ef 5:21; Je 4:6

5:6: Mt 23:12; Lk 14:11; Je 4:10

5:7: Mt 6:25-30

5:8: 1 Te 5:6

5:9: Ef 6:11-13; Je 4:7

5:12: Ap 12:2,25; 13:13; 15:22,37-40

5:13: 2 Ti 4:11