4
Jir ji nokophirmbiriwa hala
Jisasin hishindiyanda ma jirin, mashi las a sawekwa karem. Nombo nombo os ji tiyanak Avui Wasilaka jirin or rupshikwa angop ni sawerik ji misiri sir. Uhundak os jimu tiyanduwa. Jir angop nir nga nakrem Wasilaka Jisasin ji tiyanda osik, jirin ni saumbornashinak ji sitambanaha, warje mende nga er ji funtlehavantlehe orin ji tiya ika. Mberem ushiwak? Jir Wasilaka nihi Jisas kwambu orhi orok mainkwambuk jirin ni saweshirik angop ji misiri osa.
Os ji nakmba Avui Wasilaka hishiwa karem. Jir avak maome sunguwavu jihin simbalesik jihinjik orin ji haha, orhi mashi nom er ji misindiyaha, misokome orhik jipwornak ji lika. Uhu nokophirmbirihi hulatolhakanda nombon er ji halaka. 1 Te 5:23; 1 Pi 1:16 Uhu jir avak os ji nokop ukwak ji hishinda wavu oso jihik tasandan er ji halaka. Uhu avak Avui Wasilaka rupshinda nombo worna nom ji tiyaka. Unak hulaima nokopma avak jirin li heyehe li rupshika. 1 Ko 6:13 Las avak wavu kava si rasanak ji wapkava hishihi nokophirmbirinda nombok ji layinda ngashi, os Avui Wasilakan kumasinda ma li unda hom. Jir avak nakrem Jisasin hishindiyanda ma lar ji haimba handambaha, nokove orhin ji masnalawa hala. Angop mainkwambuk ni sawerik ji misiri sir. Os erem ji u nahi, Avui Wasilaka avak wasa kavan or hakwa jir. Or mbeek erem unda nombon ni tiyakmbaha nirin or kama nor usharik orhik ni tari ambu nir, wahau. Jip wornak ni liyakmbaha nirin kamari ri. 1 Pi 1:15-16 Uwa osik os mashi kason ji mblarna ormbe nahi, jir mbeek mashi nihin ji mblarna ormbewa ambu sir, wahau. Jir Avui Wasilaka or Masikome orhin nirin hahanda ma otohi mashin jimu mblarna ormbenduwa. Lk 10:16; 2 Ko 1:22
Jihi ambek ji anarupshihi lerawun ji laka
An mbeek nakrem Jisasin tiyanda ma ondon ji rupshinda nombo oson mashi lal nga na kayekwa ambu nir. Mberem ushiwak? Avui Wasilaka angop or sawerik ji misiri sir. Jn 13:34 10 Uhu jir Jisasin hishindiyanda ma ol provins Masedoniak linda ondon rupshinda jir. Hako Jisasin hishindiyanda ma jirin, nir sunguwavu jihin ni saumbornashinak, os erem ji uwan warje mende nga er ji funtlehavantlehe ji uka.
11 Os mas jirin ni sawerik ji misindari hom, avak yawur ji yarihi, lerawu jihin ermba ermbak ji funtlehavantlehe laka. Uhu akwa mbele mbelen jihinjik ji frungawuhu jikisnokopji jihin ji jelyaka. Men ji lihi yaha ma lawa lerawu yejen heilakailambawa hala, wahau. Lerawun jihinjik ji laka. Ef 4:28 12 Erem ji u nahi, mbeek mbele las frungukwa ambu jir. Unak Jisasin tiyanda ma ambu ondo jirin li heyehe avak jirin li rupshihi hi jihin hauowekwa lir.
Jisas indiyok or taha nirin amber lahara tirsakwa ria
13 Jisasin hishindiyanda ma jirin, nir ma ol Jisasin hishiowehe hahanda ondo mbele las lihik nakwan armek ji hishikmbaha, nimu sawenduwa. Las avak ji tlaholo mendenda ngashi, os ma ol Avui Wasilakan hishiowenda ambu ondo lihi ma li hawak li tlaholonda hom. Lir ma ol hahanda ondo indiyok li usahakwa ambu, karem li hishihi tlaholonda lir. 14 Hako nir Jisas or haha indiyok usahari ri, karem ni hishiowenda nir. Uhunda osik ma ol Jisasin hishiowehe hahanda ondo erema. Avui Wasilaka or mbanak lir er nga li usaha Jisas nga nakrem indik takwa lir. Ro 14:9; 1 Ko 15:3-4,12 15 Mashi Wasilakahi os nimu jirin karem sawenduwa. Os Jisas indiyok or tawa wolo, nir liwa ma nir mbeek masmas ni ihi, orin maifuk ni heyekwa ambu nir, wahau. 1 Ko 15:51-52 16 Wasilaka avak lakak or mbanak, ensel or maifuk sinda oto or mbanak, fiwa Avui Wasilakahin li ufunanak, oro wolok Wasilaka orhinjik hevenin or halaha takakwa ri. Unak ma ol Kraisin hishiowehe hahanda ondo masmas usahakwa lir. 17 Unak nir liwa ma nir er nga lewas lersuwuk ni lawuhu avak orok orin ni heyekwa nir. Uhu or nga ermba ermbak orok ni likwa nir. 18 Uwa osik mashi kaso avak jihi ambek ji anasaumbornaha ji lika.

4:3: 1 Te 5:23; 1 Pi 1:16

4:4: 1 Ko 6:13

4:7: 1 Pi 1:15-16

4:8: Lk 10:16; 2 Ko 1:22

4:9: Jn 13:34

4:11: Ef 4:28

4:14: Ro 14:9; 1 Ko 15:3-4,12

4:15: 1 Ko 15:51-52