9
Sol nomani si kulu sire Yisas pir tongwo ha
(Ap 22:4-16, 26:9-18)
Ena yal Sol ha di yulang bole yal Yisas grang wine ongwo hobi si gonama dire dire ongwi. Olere Yuda ha maing oo singaba mongwo bani pire, “Pasi bol na to. Na ire pire Damaskas ha maing oo singaba tegere hanere, ari Yisas doling bongwo hobi auli na tenangwo, halabusi si ire Yerusalem uralba?” ditongwi. Ditongure tomia ire nala di ongwi. Pi bangi ongure hamen bani hamen nabilungwo gi di ya yal i mongwo bani bongwi. Bongure Sol gumang hol ya manbi pare pungure ha ta yu ditongwi, “Sol, Sol, ni talongure na ol gogo dal na terala dire one?” Dungure Sol molere, “Yahuno, ni arawe?” dungwi. Dungure yal i, “Na Yisas molia, ni tal gogo ol na tenia. Tenba, ni aire Damaskas malgi nanga, tal ta onanga maing yal ta di tibi ol ni tenamua.” dungwi. Dungure ari Sol kina ongwo hobi ira mole ha dungwo pimba, ari ta monangwo gumang hankungwi. Ena Sol aire omeling pila dire hamba, omeling si bomia, talhan ta ogolo han kun olekungwi. Han kun olekungure ari hobi aling a ire pi Damaskas malgi ongwi. Ongure hamen haung sui tai dire, omeling ya si bol pangure, nir homena nekire mongwi.
10 Ena Damaskas malgi iwe, Yisas ha dungwo a i si ware doling bongwo yal ta haang Ananaias mongwi. Molere ginangwo God ku ha ditere gala dimia hangwi. Hanere, “God ye, na moliwa,” dungwi. 11 Dungure yu ditongwi, “Ni aire homaulung hang Stret ongwo holi po. Pi Yudas oo pire, Tasas hong yal ta Sol mom mo? di pinana po. 12 Yal iwe, omaga na ha di na te mongure, na ku ha ditega, yal i ni ure omeling pila dinama dire, ani breng bani anga hamua.” 13 Dungure Ananaias pi tege eminga yali yu ditongwi, “God ye, yal i guung haang piriga. Yal i ni gaminahobo Yerusalem mongwo i tal ol gogo dal toma dungwo piriwa. 14 Ol tongure Yerusalem Yuda ari ha maing oo singaba hobi haman tere ni hani wine ole Damaskas mongwo hobi han sinama dire umua.” 15 Dungure hobana yu ditongwi, “Na hana iwe, a i ware, ari hana ya mongwo hobi ire, singaba king hobi ire, Isrel ari hobi ire dire, di tibi ol tenama dire, nu ke teya, mongwo bani po. 16 Na hana pinangwiwe, gul ire, tal oun dongwo inangwo nan i tibi ol teralua,” dungwi.
17 Ena Ananaias pi Sol mongwo mala pire bring bani a tau sire yu ditongwi, “Enambi Sol ye, homaulung bangi unga hobana Yisas u tibi engwo hanga yal iwe, na bai nu si olungure wiwa. 18 Olungwiwe, ni omin pila dinangure, God Kwiang yon wu binama dire na nu si olimua.” Dungure gintani Sol omeling bani gang kirebini para di dungwo woongure, omeling wai dimia talhan hangure, nir bil tongwi. 19 Bil tongure Sol nir homena nere nimni mongwi. Molere habang tau Damaskas malgi Yisas doling bongwo hobi kina pana gale mongwi.
Sol Damaskas ha maing di tibi olungwo ha
20 Ena molere gintani pi Yuda ha maing oo hona hona i pire, Yisas mongwo maing di tibi ol tere, “Yisas iwe, God wang momua,” ditongwi. 21 Ditomia ari hobi ha dungwo i pire ganulun dire “Ayo, yal i Yerusalem mole, ari Yisas tal ol na tongwo ha maing pire wine ongwo hobi sirere, te nan mominga bani ure, Yisas doling bongwo hobi han sire aule ire ure Yerusalem ha maing oo singaba terala dungwo irawe,” dungwi.
22 Ena Sol yulang bole, “Yisas iwe, Kraist momua” ditongwo i, Yuda ari Damaskas mongwo hobi Sol kina ha bolbin dinamba, Sol ha dungwo i mo yuwo omia pire, ha ta mong ditekungwi.
Yudari Sol i kura ol tongure te ongwo ha
23 Ena habang miki tani wai sungure Yuda ari hobi Sol si golala dire u ku bole ha hongwi. 24 Ha homba, Sol pirere Damaskas malgi ya mongwi. Momia Yuda ari hobi Sol mena unangwo sirala dire girungwo omare u egereng kwi han mongwi. 25 Momba girungwo ta gamahobo Sol aule ire hulu u sungwo mini bani mo pire gal bir ala ami di mongure han hole pia si mena holi olungure ere ongwi.
Sol Yerusalem mongwo ha
26 Ena Sol pi Yerusalem pire Yisas grang wine ongwo hobi kina pana galala dire, ongwi. Omba, gamahobo iwe, Sol kulung pire yali na gamnahobo ta moma di hankima. 27 Hankimba yal Banabas Sol aule ire aposel hobi mongwo bani ongwi. Omia Sol iwe, homa Damaskas nala dire, pi bangi pire, hobana Yisas u tibi umia hangure, ha di tongure, Sol Damaskas pire Yisas ol wai ol na tongwo ha maing di nima pire di tibi ol tomiraya dire, ari hobi yu ongwo yal irai umua ditongwi. 28 Di tibi ol tomia Sol yalhobi kina molere Yerusalem oo hona hona i wa molere Yisas ol wai ol na tongwo ha maing ari moma pama di pirekire yulang bole di tibi ol tongwi. 29 Di tere Yuda Griki howa yungwo yal ta kina ha wai ole ha bolbin dungwi. Dimba yalhobi nigi de pire Sol si golala di pungwi. 30 Pungure Yisas grang wine ongwo hobi hanere, Sol aule ire Sisaria oo malgi pire, nin ganbani Tasas onana po dire, bai nu si olungwi. 31 Olungwo ongure Yudia ganba ya, Galili ganba ya, Sameria ganba Yisas pir tere ha maing pire mongwo hobi ari kura ha dire ha bil bal ta dikungure mama weni dime dire mongwi. Mongure God Kwiang aki di tongure, yalhobi hobana Yisas kebering ala bere, ha maing ogolo weni a i si ware mole ari male siru dungwi.
Yal Pita Inias awai ol tongwo ha
32 Ena yal Pita Yisas grang wine ongwo hobi harala dire ganba bina holo holi wa i ongwi. Pirere ginta Lida ganba pire Yisas grang wine ongwo hobi kina pana gal mongwi. 33 Mole hangure, yal Inias nibil ole yulagi bona kere me erin et yia hol wakire, bol bani ul pare pare momia hangwi. 34 Hanere Pita yu ditongwi, “Inias, omaga Yisas Kraist ni hanere, milni pire awai ol ni tongure u wai onia. Ni aire homena ke no.” Dungure Inias gintani airungwi. 35 Airungure Lida malgi Seron malgi ari hobi tal ongwo i hanere hobana Yisas pir tongwi.
Pita al Tabita gongure uling yu hon engwo ha
36 Ena Yisas doling bongwo al ta haang Tabita al iwe, Yopa ganba ke pangwi. Airing iwe, haang ta Dokas engwi. Al i tal wai ole habang habang ari nir homena wa dungwo i aki di tere tere mongwi. 37 Moli pire habang ta nibil ole gongwi. Gomia ari hobi yone bigi si tere aki di werang ta ala i olungwi. 38 Ena Yopa ganba iwe, Lida ganba mala weni dungwi. Dimia ari hobi mole pungure, yal Pita Lida malgi momua dungwo pungwi. Pirere yal sutani bai nu si olungure Pita mongwo bani pire, “Kwi molkio, omaga unana po.” 39 Dungure Pita u hongure aule ire ungwi. U pa dungure ari hobi Pita aule ire werang ta al yone engwo bani ongwi. Ongure al werai ure Pita mongwo bani yobile mole hai me mongwi. Molere Dokas mongwo haung galsina gal warungwo hobi i tibi ole Pita gumang bongwi. 40 Bongure Pita ari yal al mongwo hobi ere maini po ditere Pita ikwi bole God ha ditongwi. Ditere gumang te al yone pai mongwo holi olere, “Tabitao, ni airo” ditongwi. Ditomia al i omeling pila dire Pita gumang bani hanere, aire ami di mongwi. 41 Mongure Pita mala pire aling are aki dungure airungwi. Airungure Pita al werai hobi ire, Yisas pir tongwo hobi ire dire, di ku bole gala dire al irai umi imua ditongwi. 42 Ena Pita tal ongwo ha iwe, Yopa ganba holo holo i wa dire kunung bengwi. Bemia ari miki weni hobana Yisas pir tere grang wine ongwi. 43 Ena Pita Yopa ganba bani habang gobari pai molere, kun bulamahau gang tal mini hai ongwo yal ta Saimon kina pana gal mongwi.