God tal ol na tongwo ha maing yal Matyu mining bongwo dimia.
1
Yisas Kwiang moya homa malungwo hobi haang yu pamia
(Luk 3:23-28)
Ebraham gang Debit momia. Debit gang Yisas Kraist momia. Te Yisas Kraist iwe, kwiang moya para muru haang bol enaminia, kere piro.
Homa weni Ebraham momia. Mole gongure, Aisak aibing maulung sire momia. Mole gongure, Yekop aibing maulung sire momia. Mole gongure, Yuda ebiring hobo kina, aibing maulung sire momia.
Molere, Yuda al Tema ire, gir kul erere gongure, Peres Sara kina aibing maulung sire momia. Peres iwe, gir kul erere gongure, Hesron aibing maulung sire momia. Mole gongure, Ram aibing maulung sire momia.
Mole gongure, Aminadap aibing maulung sire, momia. Mole gongure, Nason aibing maulung sire, momia. Mole gongure, Salmon aibing maulung sire, momia. Molere, al Rehap ire kul erere gongure, Boas aibing maulung sire momia. Molere al Rut ire kul erere gongure, Obet aibing maulung sire, momia. Mole gongure, Yesi aibing maulung sire momia. Mole gongure yasingaba Debit aibing maulung sire momia. Molere Yuraia eungbi wou si ire, kul erere gongure, Solomon aibing maulung sire momia. Mole gongure, Riaboam aibing maulung sire momia. Mole gongure, Abaisa aibing maulung sire momia. Mole gongure, Esa aibing maulung sire momia. Mole gongure, Yihosapat momia. Mole gongure, Yoram aibing maulung sire momia. Mole gongure, Asaia aibing maulung sire momia. Mole gongure, Yotam aibing maulung sire momia. Mole gongure, Ehas aibing maulung sire momia. Mole gongure, Hesekaia aibing maulung sire momia. 10 Mole gongure, Manasa aibing maulung sire momia. Mole gongure, Emos aibing maulung sire momia. Mole gongure, Yosaia aibing maulung sire momia. 11 Mole gongure, Yekonaia ebering hobo kina, aibing maulung sire momia. Mongwo habang iwe, Isrel ari pi Bebilon ganba bani halabusi pangwi.
12 Pangwo wai sungure, Yekonaia gongure, Sialtiel aibing maulung sire momia. Mole gongure, Serebabel aibing maulung sire momia. 13 Mole gongure, Abayat aibing maulung sire momia. Mole gongure, Elayakim aibing maulung sire momia. Mole gongure, Eso aibing maulung sire momia. 14 Mole gongure, Sedok aibing maulung sire momia. Mole gongure, Ekim aibing maulung sire momia. Mole gongure, Elayat aibing maulung sire momia. 15 Mole gongure, Eliesa aibing maulung sire momia. Mole gongure, Matan aibing maulung sire momia. Mole gongure, Yekop aibing maulung sire momia. 16 Mole gongure, Yosep aibing maulung sire momia. Yosep iwe, al Maria wiimbi momia. Te al Maria iwe, Yisas kul engwi. Kul engure, ari hobi singaba i haang Kraist engwi.
17 Emia homa weni Ebraham mongwo bani gang ainere u tibi ongwiwe, guung ana holo holo kebena sui tai dire ongure, Debit emgi weni u tibi ongwi. Te Debit mongwo bani iwe, gang hon ainere malungwo guung i, ere ana holo holo kebena sui tai dire u tibi ongure, emgi Isrel ari pi Bebilon ganba halabusi pangwiwe, guung potin ongwi. Te Bebilon halabusi pangwo wai sungure, gang hon ainere male i ungwo guung i, ere ana holo holo kebena sui tai dire u tibi ongure, emgi weni singaba ta Kraist u tibi ongwo i, guung ere para potin ongwi.
Maria Yisas Kraist kul engwo ha
(Luk 2:1-7)
18 Ena Yisas Kraist u tibi ongwiwe, maing yu pamia. Aang Maria amagir mongwo meri Yosep nu ke tongure, nin nin mongwi. Molere pana gale si daule wakima. Yu ongure ari hobi ama Maria hamba, God Kwiang gir Maria yong sina pire, mindebe ongwo hangwi. 19 Ena yal Yosep iwe, yal wai weni mongwi. Molere ama Maria gai maing i tibi ol tekiralua di pungwi. 20 Pirere kul si aidolala di pungwi. Pir mongure God ensel bai nu solungure, Yosep ul pangwo bani kuu ha di tongwi, “Yosep, Debit gang ye, ama Maria tal ongwo i nigi de pire aidolala di pirkio. Maria mindebe ongwo hangiwe, God Kwiang gir u tibi omia. 21 Mol i pire emgi wang kul nenamia. Kul nenangure, ni haang Yisas eyo. Enanga gir iwe, mol i pire bir dalere, emgi ari hobi tal nigi dongwo ol wangure God pring tongwo i, yal i irere yalhobi aki di tenamia. Yalhobi sigare kule u wai namua,” dungwi.
22 Dimia talhan u tibi ongwo hobi iwe, hana togu yalhobi God grang pirere homa awa ha yu di emiraya, omaga giu dire u tibi umia.
23 Ama ta gir parere, wang kul enangwo,
ari hobi haang Emanyuel enamia.
Haang iwe, memini yu pamia, God
nan yalhobi kina mol pai onaminua. 24 Ena Yosep kuu hanere, si pilo di aire, ensel dungwo meri wine olere, yu ongwi. Olere al Maria ire kene hane ol i wangwi. 25 Warere heba bungwo i nekimba, Maria wang kul nongwi. Kul nongure Yosep haang Yisas engwi.