5
Guba tauḡanina e mai tanobarai tatanuni tauḡanina
Ḡai ribama, mai tanobarai ḡatanu-iaḡiani foutana o tauḡanina berakavani mase ai nai, gubai asi ḡima veiveina numana ta Barau ḡenana baḡa ḡabiani, tanu-vanaḡivanaḡi numana. Mai tanobara tauḡani numanai ḡatanuni tu ḡataḡitaḡini ḡaḡabaḡabani, korana midigumidigu e meto barego ḡaḡoitaḡoni dainai. Be ḡai ḡema ura baregona tu, Barau na guba na beiaḡomani tauḡanina na nevaḡa-dabuḡama. Korana guba tauḡanina na bedabuḡa-ḡaumani tarimarima kavana nai, ḡai tu dia iauka moḡo baḡa rakao-rakaoni ḡia ḡoiranai gubai, senaḡi ḡai iaukama tu kouḡau initoma kavana. Korana ḡai roḡo mai tanobara tauḡanina numanai ḡatanuni tu, ḡaḡabaḡabani e meto barego ḡevinimani. Maiḡa tauna tu, asi ḡaurani mai tanobara tauḡanina maiḡa ḡakoki-vaḡia o ḡamase ḡatoni. Asiḡina. Ḡai ḡema ura tu Barau na guba tauḡanina numana variḡuna na bene vaḡa-dabuḡa-ḡauma, be maḡuri tauḡanina na ma beḡe maseni tauḡanima moḡo gabuna bere boroḡia ḡatoni. Barau tauḡena na ḡita tu mai maḡuri variḡuna maiḡa bitana ḡabia ḡana erovina-torerato. Moḡesi naima ḡia na Iauka Veaḡa tu evini-guinerato. Barau na mai Iauka Veaḡa evini-guinerato anina tu, ḡita bitana riba-ginikau, tauḡani variḡuri maki bevinirani.
Moḡesi naima vanaḡivanaḡi ḡai nuḡama tu gwaḡiḡi, asi ḡatuḡamaḡi-iauvoiauvoni. Ma ḡai ribama, mai tanobara tauḡanina numanai roḡo ḡatanuni nai tu, ḡai Vereḡauka ḡesi vanuḡa korikori gubai tu asi ḡatanu-vegogoni. Ḡai veḡabidadamai moḡo ḡatanuni, dia matama na ḡaḡitarini dagarari na ḡeḡori-kaumani. Au mo bakira kavana, ḡai tu asi ḡagarini, ma tuḡamaḡikauma ḡesi ḡaurani, mai tauḡani ḡenana baḡana veḡita, benamo Vereḡauka ḡesi baḡana tanu, Vereḡauka etanuni vanuḡanai. Moḡesi naima ḡai ḡema ura barego sebona moḡo ḡoiramai ḡatoreani tu, ḡia iauna moḡo baḡana vaḡa-namoa. Mo tu mai tanobara tauḡanina nuḡanai baḡa tanuni, o mai tanobara tauḡanina numana na baḡa raka-vaḡini, benamo Vereḡauka ḡesi gubai baḡa tanuni, ḡai ḡema ura tu, ḡia iauna moḡo baḡana vaḡa-namoa. 10  Korana ḡita mabarara Keriso ḡena Kota seana ḡoiranai tu bita ruḡa-rosini veḡata. Monai ḡita mabarara tata mai tanobara tauḡaninai tatanuni nai, veiḡa namori o rakavari taveirini, maiḡeri voiri ilailari bita ḡabirini.
Keriso na Barau ḡatanai evaḡa-iaḡorato
11  Ḡai ma ribama, Vereḡauka tu ma garina, korana tu ḡoiranai bita ruḡa-tarini. Moḡesi naima ḡai na tarimarima ḡasisiba-vinirini, beḡene tuḡamaḡi-vekefo ḡana. Ḡai nuḡama e ḡema tuḡamaḡi kamasi tu Barau ma ribana ginikau, ema au atuḡamaḡini, ḡomi maki ḡai nuḡami ai ḡoribamani. 12  Maiḡesi ḡaguruḡani tu, dia ḡai tauḡema ḡomi ḡoirami ai ḡakirani, ḡai tu moḡoni vei-iobukaiobuka tarimama korikori. Asiḡina. Maiḡeri guruḡa ḡakira-varamini tauna korikori tu, ḡai boḡono veiavi-iaḡima, be tanobara iaunegari e ribari ḡevekokoroku-iaḡirini tarimari boḡono vaḡa-veseri ḡana. Maniḡeri tarimarima tu matari na ḡeḡitarini dagarari ḡevekokoroku-iaḡirini, a tarimarima nuḡari ai ḡetanuni dagarari tu asi ḡeḡitarini. 13  Bema ḡai tu ḡababo-rakaoni ḡotoni nai, mo tu Barau ḡena ḡauvei ḡaveiani dainai; o bema ḡema tuḡamaḡi maoro nai, mo tu ḡomi namo boḡono ḡabia ḡana.
14  Ḡai tu Keriso ḡena veuravini na elaunaḡi-naḡimani, ema ḡai moḡoni ḡariba-ginikauni, Keriso tu tarimarima mabarara ḡera vei-rakava dainai emaseto. Moḡesi naima, tarimarima mabarara maki ḡia ḡena mase ai tamase-vegogoto. 15  Keriso tu ḡita tarimarima mabarara ḡera vei-rakava lorinai emaseto naima, ḡita initoma tamaḡuri-tanuni tarimara mabarara tu, dia ḡita tata tauḡera ḡera ura loriri ai moḡo bitana tanu. Asiḡina. Ḡita mabarara tu Keriso ḡenai moḡo bisini tanu, korana tu ḡia ḡita urarai emaseto, ma Barau na mase na ma evaḡa-variḡisi ḡenoḡoiato.
16  Moḡesina naima ḡai na maitoma tarimarima tu dia tauḡanina rekenai ḡena maḡuri ḡaḡitaiani. Aba, tovotovonai tu Keriso maki tauḡanina rekenai ḡatuḡamaḡiato-ḡoi, senaḡi toma moḡesi tu asi ḡatuḡamaḡiani. 17  Moḡesi naima bema tarima ta Keriso ḡena maḡuri nuḡanai etanuni, mo tarima tu tarimarima variḡu geragerana. Mo maḡuri guinena etanu-iaḡiato-ḡoi moḡa tu ekorito, ḡia tu maḡuri variḡu geragerana eḡabiato, ma mai maḡuri variḡunai etanuni. 18  Maiḡeri dagara mabarari tu Barau na ḡita ḡera evinirani. Barau tavetari-viniato-ḡoi, senaḡi Keriso ḡena mase ḡenana ḡia na ma eḡabiraḡe-ḡenoḡoirani. Ema ḡai maki Barau na mai ḡauvei evinimato, mo tu tarimarima baḡana kira-varari, Barau na maino ḡabiḡabina dabarana tu varau eveiato, be ḡia ema Barau maino beḡe ḡabiani riba. 19  Mai guruḡa anina tu: Barau na Keriso tanobara ḡana etuḡu-iaḡomaiato, benamo ema maseto. Keriso ḡena mase ḡenana Barau tu tanobara tarimari mabarari ḡesi maino ḡeḡabiato: Tarimarima ḡeri rakava asi ma etuḡamaḡi-taḡorini, senaḡi etuḡamaḡi-fitoḡarini. Barau na mai ḡauvei ḡai evinimato, maino guruḡana maiḡa baḡana ḡobata-iaḡia.
20  Moḡesi naima ḡai tu Keriso ḡaruḡa-boroḡiani mai tanobarai. Ma Keriso ḡena vari ḡavari-fiuani nai tu, noḡa Barau tauḡena ḡai ḡemana tarimarima eura-maḡirini, ḡia ḡesi maino beḡene ḡabia. Ḡai na Keriso aranai ḡomi ḡanoḡimini, “Barau ḡesi maino boḡono ḡabia.” 21  Korana Keriso tu enabe asi ḡena rakava, senaḡi ḡita ḡera vei-rakava lorinai, Barau na ḡia noḡa moḡo vei-rakava tarimanai evaḡa-iaḡoato. Barau na mo veiḡa eveiato korana tu, Keriso ḡesi bita sebonani ḡenana, ḡita mabarabarara tu vei-iobukaiobuka tarimari ai bitana iaḡo ḡana Barau ḡoiranai.