2
Veḡaraḡo verekona Kana vanuḡanai
Ḡaro ruarua ḡekorito murinai, Kana vanuḡana nuḡanai veḡaraḡo verekona ta ḡeveiato. Kana vanuḡana tu Galilea tanona nuḡanai. Mo veḡaraḡo verekona nuḡanai tu Iesu sinana maki monai. Ema Iesu ma ḡena mero ḡesi maki ḡeura-maḡirito, be mo veḡaraḡo verekona nuḡanai ḡeraka-toḡato. Vine nanuna o wain ekorito, benamo Iesu sinana na Iesu evaḡa-guruḡaiato, ekirato, “Ḡia tu asi ḡari vine nanuna.” Iesu na evaḡa-veseato, ekirato, “Vavine, karase nai au oma kira-varaguni? Mani tu ḡomi ḡemi ḡauvei. Au ḡegu ḡaro tu roḡosi bene votu. Benamo sinana na vetuḡunaḡi tarimari evaḡa-guruḡarito, ekirato, “Kara bekira-varamini veiḡana boḡono veia.”
Monai tu fore gwaḡuturi imaima sebona (6) vaḡa-ruḡa, Iuda tarimari ḡeri veiareva veiḡari ḡari ḡeḡauvei-iaḡirito-ḡoi. Mo fore gwaḡuturi tata nuḡari tauri galon gabana ruarua (20) o gabana toitoi (30) kavari. Iesu na vetuḡunaḡi tarimari ekirarito, ekirato, “Mani gwaḡutu nanu na ḡovaḡa-vonuri!” Benamo ḡevaḡa-vonu fokafokarito. Moḡa murinai ma ekirarito, ekirato, “Kota ḡoḡutu-vaḡia, ḡoḡwa-iaḡoa vereko ḡorikauna tarimana ḡenai.” Ḡeḡutu-vaḡito, benamo ḡeḡwa-iaḡoato, vereko ḡorikauna tarimana na mo nanu, vine nanunai evaḡa-iaḡoato moḡa, eniu-tovoato. Ḡia tu asi ribana mo vine nanuna tu ainana eiaḡomato; a nanu ḡesisiato merori ḡereḡari moḡo ma ribari. Benamo vereko ḡorikauna tarimana na veḡaraḡo variḡu tauna ekea-iaḡomaiato, benamo evaḡa-guruḡaiato, ekirato, 10  “Tarimarima mabarari na vine nanuna namo vedaureana tu ḡetore-rosi guineani, benamo vereko tarimari ḡeniu-maseni murinai vau, vine nanuna kota namo raḡina ma ḡetore-rosiani. Senaḡina ḡoi na tu vine nanuna namo vedaureana tu boḡabi-taria mo maitoma.”
11  Mai tu Iesu ḡena vetoḡa boruna giniguinena evaḡa-foforiato Kana vanuḡanai, Galilea tanona nuḡanai. Monana ḡia marevana e seḡukana baregona evaḡa-foforiato, ema ḡena mero na ḡevaḡa-moḡoniato.
12  Moḡa murinai Iesu ma sinana e tarina merori, ema ḡena mero ḡesi ḡevariḡoto Kaperanauma ḡana. Ma monai ḡaro viravira ta ḡetanuto.
Iesu na Rubu Veaḡa eiarevaiato
Mataio 21:12-13; Mareko 11:15-17; Luka 19:45-46
13  Iuda tarimari ḡeri Pasova o Iuda tarimari mase aneruna na evanaḡirito moḡo verekona ḡoirai ekavinaḡito naima, Iesu tu Ierusalema ḡana evaraḡeto. 14  Rubu Veaḡa nuḡanai tarimarima na boromakau, e mamoe, ema pune ḡevoivoi-iaḡirito-ḡoi, ema tarima kotari teibolo ai ḡetanuto ma moni ḡesenisito-ḡoi edoḡaririto. 15  Benamo varo kwarina ta evatoato. Monana Rubu Veaḡa na mamoe e boromakau mabarari ema lailai-rosirito. Moni ḡesenisirito-ḡoi tarimari ḡeri fata eḡuke-vebuburito, ḡeri moni ebubu-lausilausirito. 16  Benamo pune ḡevoito-ḡoi tarimari ekira-ḡoirito, ekirato, “Maiḡeri dagara mainana ḡoḡabi-rosiri! Au Tamagu ḡena numa tu voivoi numanai asi ḡovaḡa-iaḡoa!” 17  Benamo ḡena mero na Buka Veaḡai evetoreto guruḡana ḡetuḡamaḡi-doḡariato, ekirani, “Ḡoi ḡemu numa uravinina nuḡagu ai tu karava noḡa eḡarani.”
18  Moḡa murinai Iuda tarimari na ḡevaḡa-guruḡaiato, ḡekirato, “Maiḡesi oveini anina tu kara? Kamara vetoḡa na bevaḡa-foforimuni ḡai ḡemai, ḡoi tu ma ḡemu maoro maiḡeri boveirini?” 19  Iesu evaḡa-veseto, ekirato, “Mai Rubu Veaḡa ḡorovoa, benamo ḡaro toitoi nuḡanai au na ma bana vaḡa-ruḡa-vaisi ḡenoḡoia.” 20  Ḡia na ḡekiraiato, ḡekirato, “Mai Rubu Veaḡa tu laḡani gabana vasivasi ma imaima sebona (46) nuḡari ai ḡeragaiato. A ḡoi na tu ḡaro toitoi nuḡanai ma boraga-ḡenoḡoiani otoni?”
21  Senaḡi Iesu na tu ḡia tauḡanina Rubu Veaḡai evaḡa-ilailaiato. 22  Iesu mase na evaisi-raḡeto murinai, ḡena mero na mo guruḡa ḡetuḡamaḡi-doḡariato, benamo ḡia na Buka Veaḡa ema Iesu na evaḡa-ribarito guruḡari ḡevaḡa-moḡonirito.
Iesu ribana tarimarima ḡeri veiḡa
23  Iesu Pasova o Iuda tarimari mase aneruna na evanaḡirito moḡo verekona ḡarori ai Ierusalemai etanuto-ḡoi nai, tarima vovoka na ḡevaḡa-moḡoniato, korana tu vetoḡa boruri ḡutuma eveirito ḡeḡitarito nai. 24  Senaḡi Iesu na ḡia asi evaḡa-moḡonirito, korana tarimarima mabarari ḡia tu ma ribana ginikau. 25  Ema tarima ta tu asi ilaila ḡia tarimarima ḡeri maḡuri dabarari bekira-varaiani, korana tarimarima mabarari nuḡari tu ḡia ma ribana.