8
Kumuka vaḡa-imaima ruaruana (7) kadana
Mamoe Natuna na kumuka vaḡa-imaima ruaruana (7) kadana ekeo-fakaiato nai, guba vanuḡanai aoa tavina ta veḡata guru ta maki asi eraḡeto. Benamo Barau ḡoiranai ḡeruḡato aneruri imaima ruarua (7) aḡitarito, dudu 7 evinirito.
Benamo aneru ta ma eiaḡomato, fata veaḡana sevinai eruḡato, ḡimanai tu golo ḡurona ta. Ḡia tu muramura ma bonana barego lelevaḡi ḡeviniato, Barau ḡena tarima veaḡari ḡeri ḡau-ḡau ḡesi terona ḡoiranai golo fatana veaḡanai Barau bene varevare-vinia ḡana. Mo muramura goḡuna ma bonana goḡuna ema Barau ḡena tarima veaḡari ḡeri ḡauḡau ḡesi, mo aneru ḡimana na ḡevaraḡeto Barau ḡoirana ḡana. Moḡa murinai aneru na golo ḡurona eḡabiato, fata veaḡana karavana na evaḡa-vonuato, benamo tanobara iatana ḡana efiu-riḡoato. Monana ḡaita guruna eraḡeto, garo gururi tari ḡeraḡeto, e kiriku eragato, ema tano eiagato.
Aneru na ḡeri dudu ḡefurururito
Benamo aneru imaima ruarua (7) ḡeri dudu ḡeḡabi-torerito, beḡene furururi ḡana. Aneru giniguinena na ḡena dudu efururuato, benamo aisi foreri misimisiri ema karava rara ḡesi ḡesebonato ḡevetoreto. Benamo moḡeri mabarari tanobara ḡana ebubu-riḡorito. Ma tanobara tavi toitoi nuḡanai tavi sebona eḡara-ḡosiato, ḡau toitoi nuḡari ai tu sebori tu ḡeḡara-ḡosirito, e ḡauḡa ema reḡi mabarari ḡeḡara-ḡosirito.
Aneru vaḡa-ruaruana na ḡena dudu efururuato nai tu, dagara ta, ḡoro-dagara-bara ta noḡa ma karavana, davarai evefiu-reito. Benamo daḡaru-bara tavi toitoi nuḡanai tavi ta tu rarai eiaḡoto. E daḡaru-bara maḡuri dagarari toiri-toiri nuḡari ai sebori tu ḡemaseto, e bouti toiri-toiri nuḡari ai sebori tu ḡeburuto.
10  Aneru vaḡa-toitoina ḡena dudu efururuato nai tu, visiḡu-dagara-bara ta kere morena kavana guba na eketoto, benamo ḡaruka toiri nuḡari ai sebori ai, e ḡeḡaruḡarurini nanuri ai eketo-reito. 11  Mo visiḡu arana tu “Mamaki”. Nanu gaburi toiri nuḡari ai sebori tu ḡemamakito. Benamo tarimarima vovoka na mo nanu mamakiri ḡeniurito nai ḡemaseto.
12  Aneru vaḡa-vasivasina ḡena dudu efururuato nai, ḡaro e ḡue ema visiḡu tu taviri toitoiri nuḡari ai tavi sebori tu ḡesemorito, naima mo tavi toitoiri nuḡari ai tavi sebori tu ḡemukunato. Moḡa lorinai ḡaro mamana tavi toitoi nuḡanai tavi sebona tu asi emamato, ema boḡi tavi toitoi nuḡanai tavi sebona ta ḡue e visiḡu tu asi emamato.
13  Benamo aboḡeto, ugava ta guba tuḡuna vanigerenai erovoto-ḡoi aḡitaiato, maiḡesi ekea-fararato, ekirato, “Tanobarai ḡotanuni tarimami, vetuḡami kika! Vetuḡami kika! Vetuḡami kika! Korana tu aneru toitoi, ḡeri dudu roḡosi ḡere furururi aneruri, na ḡeri dudu beḡe furururini gururi ai tu, meto ema midigumidigu barego lelevaḡina beḡorani.