10
Aneru ema toretore fefana maukana misina
Benamo aneru ta, kokore lelevaḡi aneruna, guba na ma emariḡoto-ḡoi aḡitaiato. Ḡia tu magube na ḡevaḡa-dabuḡa maukaiato, ma debana iatanai tu kevau ta. Ḡia ḡoirana tu ḡaro mamana noḡa, ema kwakuna tu karava ḡemoreni kavana. Ḡimanai tu toretore fefana maukana misina ta vekeo eḡabitaḡoato-ḡoi. Ḡia kwakuna aroribana tu davarai etoreato, ma kwakuna kaurina tu tanobarai etoreato. Benamo eḡaba-baregoto, laion eniarani nai eḡabani kavana. Ḡia eḡabato murinai, ḡaita imaima ruarua (7) garori ḡeguruḡato, (ḡia ḡevaḡa-veseato). Mo ḡaita 7 ḡeguruḡato moḡeri dori atore-vanaḡirito, senaḡi guba na garo ta eiaḡomato, ekirato, “Mani ḡaita 7 kara beḡe kiraḡiri maniḡeri tu nokure-toḡari, asi bono tore-vanaḡiri.”
Benamo mo aneru, davarai e tanobarai kwakuna etorerito aneruna, aḡitaiato, ḡimana aroribana eḡabi-vaisiato, guba vanuḡana eduḡiato, benamo tanu-vanaḡivanaḡi Barauna aranai guruḡa-fofori gwaḡiḡina eveiato. Guba ema nuḡari ai ḡetanuni dagarari mabarari, e tanobara ema nuḡari ai ḡetanuni dagarari mabarari, ema daḡaru-bara ema nuḡari ai ḡetanuni dagarari mabarari tu ḡia na eveirito. Ḡia aranai mai guruḡa-fofori gwaḡiḡina eveiato, ekirato, “Taimi varau bekori, Barau asi ma bevaḡa-nogani. Senaḡina aneru vaḡa-imaima ruaruana (7) na ḡena dudu befururuani neganai, Barau ḡena guruḡa vekuretoḡari veiḡari ema boioḡari beḡe ḡorani, ḡena peroveta tarimari ḡeri ai ekiraḡi-foforirito ilailari ai.”
Benamo guba na aseḡaḡiato garona na ma evaḡa-guruḡaguto, ekirato, “Noiaḡo, mo aneru davarai e tanobarai eruḡani aneruna, ḡimanai toretore fefana maukana evekeo-taḡoni, moḡea noḡabia.” Benamo aiaḡoto, mo aneru akiraiato, mani toretore fefana maukana misina nevinigu atato. Benamo ḡia na ekiraguto, ekirato, “Noḡabia, be noḡani-ḡosia! Bokamu ai mamina tu gode mamina maki bevanaḡiani, senaḡi nuḡamu tu bevemukini.” 10  Benamo toretore fefana maukana misina mo aneru ḡimana na aḡabiato, benamo aḡaniato. Aḡaniato mamina murugu ai tu gode mamina maki evanaḡiato, senaḡi aḡani-ḡosiato nai, nuḡagu tu evemukito.
11  Benamo evaḡa-guruḡaguto, ekirato, “Tanobara beseri ḡutuma, garo irauirau tarimari ema ḡeri vere baregori o kini ḡeri ai karakara beḡe ḡorani dagarari ma bono peroveta-iaḡiri.”