16
Barau ḡena baru diḡu imaima ruarua (7) nuḡari ai
Benamo garo baregona ta Rubu Veaḡa nuḡana na eiaḡomato aseḡaḡiato. Mo garo na tu aneru 7 evaḡa-guruḡarito, ekirato, “Ḡoiaḡo, Barau ḡena baru na evaḡa-vonurito diḡuri 7 maniḡeri tanobara iatanai ḡoa bubu-firiḡori.”
Aneru giniguinena eiaḡoto, ḡena diḡu tanobara iatanai ea bubu-kauato. Benamo manuḡa ḡitaḡitari rakava kwaikwairi ma midiguri maki asikeikeiri vevaḡa-rakava dagarana ḡena vetoḡa o maka ḡeḡabiato ema ḡia iouiouna dagarana ḡetoma-rakariḡo viniato tarimari na ḡeḡoitaḡorito.
Aneru vaḡa-ruaruana ḡena diḡu tu davarai ebubu-riḡoato. Benamo mo davara tu mase tarimana rarana kavana eveito, ma nuḡanai maḡuri ḡetanuni dagarari mabarari ḡemaseto.
Aneru vaḡa-toitoina ḡena diḡu tu ḡarukai ema nanu eḡaruani gaburi ai ebubuato, benamo rarai ḡeiaḡoto. Benamo nanu eḡita-ḡauani aneruna garona aseḡaḡiato, ekirato,
“Veaḡa Baraumu,
ḡoi tu tovotovonai otanuto-ḡoi,
ema initoma maki otanuni.
Ḡoi ḡemu kota-vini ḡauveina tanobara tarimari ḡeri ai maiḡesina oveiani tu maoro korikori moḡo.
Korana ḡia na ḡoi ḡemu tarimarima veaḡari ema peroveta tarimari rarari ḡevaḡa-riḡorito.
Moḡesina naima ḡeri veiḡa lorinai,
be rara boviniri beḡe niu.”
Benamo Barau ḡena fata veaḡana na garo ta eiaḡomato aseḡaḡiato, ekirato,
“Vereḡauka o, ḡoi tu moḡoni veḡata Iaru-korokoro Barauna,
ḡemu kota-vini ḡauveiri tu dabara moḡoninai ema maoronai oveiani.”
Aneru vaḡa-vasivasina ḡena diḡu tu ḡaro iatanai ebubu-kauato. Benamo ḡaro seḡuka eviniato, tarimarima karava na bene ḡarari ḡana. Benamo mo ḡaro seḡukana gugurana baregona na tarimarima eḡararito. Ma monana tarimarima tu asi ḡevetuḡamaḡi-kureto, benamo Barau asi ḡevaḡa-raḡeato, ne ḡia na tu Barau arana ḡevaḡa-rakavaiato. Barau tu ma ḡena maoro baregona maiḡeri midigumidigu dagarari rakavari bevaḡa-ḡorarini e asi bevaḡa-ḡorarini.
10  Aneru vaḡa-imaimana ḡena diḡu tu vevaḡa-rakava dagarana ḡena terona iatanai ebubu-kauato, benamo ḡena veḡitaḡau gabuna tu emukuna-furufuruto. Benamo tarimarima midigumidigu baregona na eḡabirito, ma meari ḡekafu-taririto. 11  Mo midigumidigu ema manuḡa dairi ai, ḡia na gubai etanuni Barauna ḡevaḡa-rakavaiato. A ḡia tu asi ḡeurato ḡeri veiḡa rakavari ḡerina beḡene vetuḡamaḡi-kure.
12  Aneru vaḡa-imaima sebonana (6) ḡena diḡu tu Eufrate ḡarukana baregona nuḡanai ebubu-ḡuraiato. Benamo mo ḡaruka baregona eroroto, ḡaro eraḡeni rekena na kini (ma ḡeri vetari doḡorori ḡesi) beḡe iaḡomani, moḡeri ḡeri dabara evaḡa-fakaiato. 13  Moḡa murinai iauka rakavari toitoi farakeḡo noḡa moḡo aḡitarito. Ta tu dagara ta ḡuḡaia kavana, (mai tu Satani), bokana na ema raka-rosito, ta tu vevaḡa-rakava dagarana, (mai tu Keriso ḡofaḡofana), bokana na ema raka-rosito, ma ta tu peroveta ḡofaḡofa tarimana bokana na ema raka-rosito. 14  Mo iauka moḡeri tu demoni iaukari, ḡia na vetoḡa irauirauri ḡeveirito-ḡoi, ema ḡeiaḡoto tanobara mabarana kiniri ḡeri ai, beḡenea vaḡa-vegogori, be Iaru-korokoro Barauna ḡena ḡaro baregonai tu Barau beḡene vaḡa-vevaḡia ḡana.
15  “Noseḡaḡi! Au tu lema tarimari kavana baiaḡomani! Bevaḡa-noga-taḡoni ema ḡena dabuḡa kefinai bevei-taḡorini tarimana tu bene iaku. Korana ḡia tu kefina kori asi beiaḡoni, benamo ḡutuma-bara nuḡanai asi bemaiakaiani.”
16  Benamo demoni iaukari toitoi na kini mabarari ḡeḡori-vegogorito gabu tai, Heberu garori ai mo gabu arana tu Amagedon.
17  Aneru vaḡa-imaima ruaruana (7) ḡena diḡu tu guba fakanai ebubuato, benamo Rubu Veaḡa nuḡana na garo baregona ta terona na eiaḡomato, ekirato, “Varau bekori!” 18  Benamo kiriku eragato, e garo gururi tari ḡeraḡeto, e guba eguruato, ema tano-iaga baregona eragato. Tarimarima tanobarai ḡetanu-guineto, monana beiaḡoma mo initoma moḡesi tano-iaga ta tu asi eḡorato. Moḡa tu tano-iaga barego lelevaḡina veḡata. 19  Benamo vanuḡa baregona evetavito, tavi toitoi ḡevetoreto, ema tanobara mabarari vanuḡari maki ḡeḡwa-kafu kafurito. Barau na vanuḡa baregona Babulona ma etuḡamaḡi-ḡenoḡoiato, benamo Barau ḡena baru ema nuḡa-ḡirimaḡirima wainina na evaḡa-vonu fokafokaiato kapusina eviniato, bene niua ḡana. 20  Benamo motumotu mabarari ḡeraga-rekwarekwato ema ḡoro maki ḡerekwarekwato, be asiḡina. 21  Ma guba na aisi, fore noḡa asikeikeiri, ḡeri meto tu pauna sinau sebona (100) kavana, tata tarimarima iatari ai ḡeketokauto. Benamo mo tarimarima na Barau guruḡa rakavari ḡeviniato-ḡoi, korana mo aisi, fore noḡa asikeikeiri, iatari ai ḡeketokauto-ḡoi dainai. Korana mo vevaḡa-midigumidigu dagarana rakavana moḡa tu rakava kwaikwaina.