1 Yoni
Yonikafo mono wenina muki lufuwa i fulo betibo ha
Homu ha
Yesu ege-ege monibo we Yoni ya we kilofo molaibo hamenalo ya Efesusi numudo minoto, Yesu holi hikito muwabo wenina Esia ebau minabo ya lufuwa me ya i fulo betibo ne.
Lufuwa me ya igu ya sugi ha api itibiyabo wenina ya hotina itanae, loto Goti weninala fuka ha lobito, ido lute-hate ona hula bi-bi anubo mona yagunu ya lobibo ne. Ido Goti Hipala huliya holi hikito muwonibo wenina ya hofawa minowa-minowa oto minomo yonubo mona ya moda li minonibo ne, loti holifefe lanae, loto lufuwa me ya ya i fulo betibo ne.
1
Yesu yagunu lo oloto molaibo ha
Hofawa minowa-minowa aibo Ha yagunu lo oloto molo-molo o minone. Hawa ya hana monau akaimati minomo yoto nebo yama holito, nomudegunu wa edone. Emo ya wa edoto, adegunu li holitonibo ne. Aya we hofawa minomo yoibo hula ya oloto pito wa edonima nenako, loto hofawa minowa-minowa oto minomo yoibo hula ya Metefodoka minomo loto nebo, emodokati lemodoka oloto pito aibo we hala ukuwa lo oloto moloto lobi-lobi o minone. Ido hemotina ya lemogi houna inae, loto idafa ya wato holito onibo ayawa ya hemotina yagi lobi minone. Ido houna iyonibo ya moda Metefogi Hipala Yesu Kilistogi houna iyone. Feito lute-hateu ake iyonibo mona yakafo faitanogolaiye, loto lufuwa me ya i fulo betiyone. Walo.
Lamenalo ya moni minanubo ha
Ena ha hula emodokati holiyonibo hawa feto loto lobi minonibo ya feito ne: Goti ya lamena nenako, midipu ya emodoka ma minámiye. Lemo ya Gotigi houna iyone, loto, ido midipu igu moni minanubo ya ha sugi lo itoto, ha ona hula monala meyalo molámonibo ne. Feito nefa, ido eimola ya lamenalo nebo yaidana oto lemogi lamenalo moni minanubo yamo houna i filiga-filiga ogeto, ido Hipala Yesu lunula yakafo nosámibo monate muki ya hilili o ledageto hiluwa loto minanune.
Ena nosámibo monate minámiye, lanubo ya lute-hate hola iyogeto, ha ona hula weude-lute-hateu minámibo ne. Ido nosámibo monate lo oloto mologetoma ya emokafo ha libo muki moda meyalo moloto, monala fefe liboko nebo we yakafo nosámibo monate li fulo ledoto, fefe ladámibo monate muki ya hilili o ledageto hiluwa loto minanune. 10 Ido nosámibo mona ma molámone, lanubo ya Goti ha sugi we ne, loto lo edoniboidana ainako, emo hala ya lute-hateu minámiye.