7
Aiyo, lune-hane biyobo weninane-motao, hawa lo molo ledaima nenako, loto yagunu ute-weude li fuma inaibo mona muki ya hilili oto Goti holiya holito fele hiluwa libo monalo yako fefe loto meyalo molokelo.
Polokafo Kolinti wenina yagunu dowa loto holibo ha
Lutina-hatinau yau eba ma lumilo. Lemo ya wenina makoti magi li nosámibo o betiyámonima ne. Ido makoti magi li hopa o betiyámonima ne. Ido makoti magi idafa-adafala ma ipoto linune, loto hotina iyámonima ne. Feto lobo ya ha nosámibo fi binowe, loto ladámowe. E'e, lemo moda hemotinagi maina fulinune, loto ido hofawa minanune, loto lute-weude naba-naba biyone, loto homu lobitobo moda holitaboma ne. Hemotina yagunu holiyobo ya moda auba ito dowa loto holito ebotina naba-naba lo minowe. Hena naba fedo lumigu yau hemotinagunu holiyobo mona yakafo lune-hane li you loto mino faitoto sinoito ake naba-naba iyobo ya huladámanogolaiye.
Moda holiyafe? Lemo ya Masedonia ebato lo fedonibo hamenalo ya ute amena moloto ma minámone. E'e, ha hena mona-mona ya fedo lumibo ya wenina maleka yasi moliya fi lomato, ido luteu ya hate abi ki minone. Feto minoba, ido hena holiyabo wenina li you lo beti-beti aibo we Goti yakafo Taitusi ilifito lemodoka loto minoto ya li you lo ledaiye. Ido emo ya loto mino ledaibo yagunu dowa loto holiyonibo yako minámiye. E'e, hemotina yagunu emo lula-hala li you lo edaibo hawa yagi lito loto lolumido ya Gotikafo lute-hate li you lo ledaiye. Hawa ya feto loto lolumibo, Heimotina yasi nemogunu auba iti holiyabo ha, ido lutina-hatinau naba-naba holiti hufo nama o minabo ha, ido hemotinagi nemogi lute-hate makoko moloto minanune, loti auba iti holiyabo ha ya lonumito, holiyobo ya lune-hane ake naba-naba ito yoto holiyobo ne.
Yagunu holilo. Homu ya lufuwa i fulo betiyobo yakafo hemotina li miluma holi bibo, ya aya yagunu nemo lune-hane moda dowa liye. Homu ya lune-haneu miluma holiyobo nefa, ido onesa me ya feto loto holiyowe: Aya lufuwa yakafo hamena fouma efomako li miluma holi bifa, ido onesa me ya moda dowa loto holiyobo ya hemotina miluma holiyabo yagunu minámiye. E'e, milumawa holiyabo mona yakafo li lutina-hatina elepa i betibo yagunu dowa loto holiyobo ne. Moda holiyafe? Gotikafo dowa loto holibo monalo ya moloti milumawa holiyaboma nenako, yagunu lemo li hopa o betinubo ma minámiye. 10 Yagunu holilo. Gotikafo dowa loto holibo monalo moloto miluma holinubo mona yakafo lute-hate li elepa inubo mona ya li oloto pi ledo-ledo o ne. Ido aya yagunu li nomude waima nenako, lute-hateu hena holiyámanubo ne. Feto nefa, ido mikalokatiko miluma holiyonibo mona yakafo u hopa unubo mona li oloto pi ledo-ledo o ne.
11 Moda holiyafe? Aya monawa Gotikafo dowa loto holibo monalo moloti miluma holiyabo monawa yakafo hemotinaloka ilawa hulawa li oloto pi betibo ya feto loti holilo: Ayalo ya moda auba iti holimo uti ya nosámibo mona yagunu lonibo ha ya lifefe lanune, loti onona auba iti liti, ido mona nosámibo hiyatinau nebo yagunu auba iti hanu biti, ido lifima mino ledotanaiye, loti holi naba-naba holiti, ido lemo hofa wa ledanune, loti lutina-hatinau naba-naba holiti, ido mona nosámibo molaibo we ya lifima auba iti liwila oti li muti, ya feti aya hawa ya lifefe labo yagunu hemotinaloka henawa ma minámiye, loto li oloto pi betibo ne.
12 Feto homu ya lufuwa i fulo betiyobo ya wewa mona nosámibo molaibo yagunuko lufuwa ya i fulo betiyámowe. Ido wewa li nosámibo o betibo wenina yagunugiko lufuwa ya i fulo betiyámowe. E'e, moda hemotina yasi eimotina monatina lemogunu auba iti holiyabo monawa ya moda oloto piyageto Goti onobalalo moda holifefe lanigilae, loto aya yagunu lufuwa ya i fulo betiyobo ne. 13 Yagunu ya lute-hate li you lo ledotaima ne.
Ido lemo lute-hate li you lo ledaibo yako minámiye. E'e, hemotina muki yasi Taitusi weuna-lula-hala amena molaibo mona molo muwabo yamagunu lula-hala ake ibo mona ya wato lemo lute-hate yagi ake naba-naba iye. 14 Moda holiyafe? Nemo homu ya hemotina ebotina ya Taitusi lomuwobo halo ya moda unelo holiyámobo ne. E'e, hemotina lobiyonibo ha muki ya moda ona hula neboma ya moda ayaidana oto Taitusi onobalalo ebotina lonibo hawa ona hula nebo monawa moda oloto pito ne. 15 Ido emokafo hemotina hala ki bibo ya hemotina hiyatinau nebo hamenalo ya hemotina muki holi holiti utina ololo aito emogi houna iti welalo hololabo mona yamagunu hala kito ya moda lula-hala naba-naba bibo ne. 16 Ena idafa-adafa muki moda lifefe lanigilae, loto hemotinagunu auba ito dowa lotoko holiyobo yagunu lune-haneu ya ake i minowe.