2 Timoti
Polokafo Timoti ya lufuwa hofa aliga i fulo edaibo ha
Homu Ha
Polokafo Yesu hala ukuwa dowa lo oloto molainako, analo-hinalo liti gamani numuna meya naba Lomuka ya nala numugu fulo edato, yalo minoto, ya hofo nedo fulinabo hamena moda alili ne, loto holinako, Timoti yagunu holito lufuwa me ya ya i fulo edaibo ne.
Timoti ya Polo ana li faka libo we minoto, emogi maina onona lito, Yesu holi hikito muwabo wenina Efesusi numudo monolo nuba o-o abo wenina hiyabatina we ya ne. Yagunu Polokafo feito-feito hiyaba o betinane, loto lufuwa ma homu ito, ido lufuwa me ya hofa aliga i fulo edaibo ne.
1
Lo oloto molaibo ha
1-2 Aiyo, mono hipane lune-hane homobo we Timotiyo, nemo Polo, Kilisto Yesu aposolola ya lufuwa me ya i fulo hedowe. Wao. Kilisto Yesu lulau mino edonibo yagunu nomudina hofawa minanae, loto wa molo ledoto lolumibo ha ya lo oloto biyo, loto Gotikafo hala dowa kito ononawalo ya fulo nedaito li-li o minowe.
Metefo Gotidokati ido Wenabate Kilisto Yesudokati ya aifa li dowa lo ledaibo mona ido milumate holibo mona ido you amena mona ya hemodoka mino hedanaiye.
Wenaba monala ido hala ukuwa yagunu utelo holiyámonibo ha
Ena awanefo holofane-mota mona molabo yamaidana oto nemo ya Goti nomunalo ha unelo minámiye, loto lune-hane hiluwa lotoko minoto une-weune-lune-hane muto houba-naba o edomo yoto, hamena-hamena leda lunaga lomuwobo ya hemogunu holito, dowae, lalowe, loto lomumo yowowe. Feto loto lomuto, ya hemo hufo o nedanibo yamagunu hane ki minoto ya loto wa hedoto dowa loto holito ake inobo mona ya lune-haneu faitanogolaiye, loto ya loto wa hedanowe, loto auba ito holiyowe.
Ido Goti holi hikito ona hula umanibo yamagunu hane ki minowe. Homu ya awakafo wena Lowisite okafo Yunisite holi hikito mu minaibo mona ya moda ayaidana oto onesa hemodoka yagi nebo ya moda hane kifefe loto holiyowe. Aya yagunu holito ya haka molotanaiye, loto ya haka lito hofa lohomowe. Holiyo. Nemo ane ya managalo moloto Gotikafo mono auba humibo yama hemo ya li mumusi lageto auba ito oloto pinaiye. Holabe? Gotikafo Weuna lumibo ya mulude fou lanaiye, loto lomámibo ne. E'e, auba i minoti, lutina-hatina bi-bi o minoti, utina-weudina-lutina-hatina wati hiyaba dowa anae, loto Weuna ya lumibo ne.
Yagunu hemo ya Wenabate monala lo oloto molananibo ya ukalo holiyámo. Ido nemo ya emo huliya yagunu nalau minobo yagunu ukalo holi nomámo. E'e, Gotikafo hala ukuwa dowa lo oloto molanubo yagunu ya hasuwala fi ledanabo ne, loto aubala lumima yagunu ya hemogi ayaidana oto aubala ya li minoto lo oloto moloto, hasuwala fi hedanabo hanudo ya lala i mino. Emo yakafo li nomude watoto ya fele weninane minanae, loto weuna fi ledoto sute fibo, ya leimo monate yagunu feto fe ledámiye. E'e, aidena yoimaloka mika okuluma oloto piyámibo hamenalo ya eimola hala dowa loto kito aifa li dowa lo ledaibo monala lumibo yagunu ya Kilisto Yesu lulau mino edonibo ya weuna fi ledoto sute fibo ne. 10 Ido onesa meleka ya li nomude waibo we Kilisto Yesu oloto pibo yakafo aifa li dowa lo ledaibo monalawa li oloto pi lumibo, ya fulimo uwonibo mona ya fulo fulitoto, fuli lilitámoto nomude hofawa minowa-minowa omo yonubo mona yama hala ukuwa dowa yakafo li oloto pi lumibo ne.
11 Ido hawa ukuwa dowa ya lo oloto moloto api-napi itibito moninane, loto aposolo ononalalo fulo nedaito ya li minowe. 12 Ononawa feito liyobo yagunu ya henawa mofu minofa, ido unelo holiyámowe. E'e, holi hikito muwobo wegi moda hutifina oto minobo, ya ononawa anelo molaibo ya emo aubala yakafo moda ogofuto hiyaba o edomo uto uto hamena nabalo ya moda oloto pifefe lanogolaiye, loto hane mako kifefe loto holi minobo nenako, unelo holiyámoto minowe.
13 Ena Kilisto Yesu lulau mino edoto, holi hikitoto luka-haka mu-mu o minoto, ha mono hula nemodokati holiyanibo yamaidana oto lo oloto bi mino. 14 Ido Weuna Fele luteu mino ledaibo yakafo aga li faka lageto hawa ukuwa agalo molaibo ya li hiki loto hiyaba o edo.
15 Ena Esia mikalo minabo wenina muki ya metina numuitabo ne, loto holi minane. Aya wenina yauti Figelusite Hemogenesite metina nomaibo yagi ya moda holiyanibo ne.
16 Ido Onesifolusi ya nalau minobo yagunu ulalo holi nomámoto, hamena-hamena lune-hane li dowa lo nedo nenako, Wenabakafo emo weninala milumatina holito adina li faka lo betibo mona ya binaiye, loto holiyowe. 17 Emo ya Lomu numudo ya loto auba ito witane omo uto uto li oloto pi nedaibo ne. 18 Yagunu Wenabakafo holi dowa lageto, hamena nabalo ya Wenabalokati milumala holibo mona ya li oloto pinaiye, loto holiyowe. Ido Efesusi numudo minoibo hamenalo yagi auba ito ane li faka libo monala yama ya heimoka wa edanibo ne.