12
Pita nala numuguti wina edaibo ha
Ena aya hamenalo ya gamani hiyaba we wenaba Helotikafo monolo nuba o-o abo wenina ya hena naba binowe, loto malekama hidinalo-adinalo lito nalalo fulo betiye. Feto fe betito ya Yoni yalafo Yemusi ya mi fanagunu hofo fulilo, loto himiwe lobito hofo fuliyae. Hofo fuliyato, ya Yuda wenina wati holi dowa loti holiyabo ya wa betito himiwela Pita yagi hinalo-analo liye. Libo Yuda wenina foli hamenatina ya beleti lifefe loti pupu libo idafa yisi molámoti aifa hofo hiti no-no abo foliwa yalo libo ne. Lito, ya himiwe fo (4) minabo adinalo molaito ya hiyaba o edo minae. Ido mau muki yau himiwe fo (4) minae. Feti minato, Helotikafo Goti Uta O Betibo foliwa hulageto ya wenina muki nomudinalo li halo molo edanowe, loto hala kiye. Hala kito, Pita ya nala numugu neto ido monolo nuba minabo wenina Pita yagunu holiti Goti auba iti lomu-lomu o minae.
Feto fe minato, Helotikafo, Leda wenina nomudinalo Pita li halo molo edanowe, loto holibo hamenalo yalo lubuka midipu igu yau himiwe loiti filiga-filiga minoti hiyaba o edaigu lusaku ya Pita uwo uno neto, ya auba ibo nala loiti ainigunu lifefe labo yakafo nala i edoti, ido nala numugu hanu hadeto ya himiwe malekama hiyaba oti minae. Ena Wenaba enisolela ma haita lo oloto pito, nala numugu lamena naba-naba aito, ido enisolekafo Pita ulalo hofoto ilimikuto, Aloko sinoiyo, loto lomuito, ayalo ya Pita analo ya auba ibo nala wina oto mikalo limo iye. Ido enisolekafo lomuibo, Ukalo owo holoito higalo inanibo idafa iyo, lomuito, hala meyalo molaiye. Ido ukalo owo mulalo holoi anibo ya holoito nege ano, lomuiye. Lomuito, nala numuguti Pita ege wito, Idafawa ya ona oloto pi nomámiye. Aifa wamoidana wa owe, loto hala kiye. 10 Hala kito, loitima ya himiwe hiyaba o edoti minabo we ya fulo betiti uti, himiwe malekama hiyaba o edoti minabo yagi fulo betiti uti hanu gedibo ainigunu lifefe labo ya wenina numuna meya nabaloka unune, loti siyabo hanu yalo lo fedito hanuwa eimolakafo hanu sito, ya lumuti feka uti hanudo maina uwaido yaloti haita enisolema fulo edoto wiye.
11 Utaito, ya Pitakafo holibo, Nemo onesa ya idafawa ya moda ona oloto pi numiye, loto holifefe loto holiyowe. Ido Gotikafo enisolela ilifi nemodo moloto Heloti anauti ido Yuda wenina idafa nosámibo feto fe nedanigili hatina kiyagu yauti moda wina nedaiye, loto holiye. 12 Feto loto holibo ya Yoni, huliya ma Maki, olafo Malia numunalau yalo ya wenina nuba naba minoti Goti lomu minado ya uto 13 numudo hila feka hanudo hesoba iye. Hesoba ito, houba-naba olu ma huliya Loda yakafo hanu sinowe, loto aifa, 14 Pita nola ya holitoto lula-halau dowa loto naba holibo yagunu hanu siyámoto aifa liwila oto oluloto uto, Pita ya hanudo ne, loto lobifa, 15 ido, Nei-nei fito lane, loti lae. Feto loti lafa, ido, E'e, ona lobiyowe. Emo ya ona ne, loto ilalu huto lobito, emotina yasi, Enisolela ne, loti lae.
16 Feto lato, Pitakafo hanudo hesoba ilalu huto i neto, ya hanu siti wa edoti elegiyae. 17 Elegiti minato, ya emokafo, Ha ladámilo, loto anagunu mebe-maba o bito ya Wenabakafo nala numugu yauti ilimi feka itaibo mona lobiye. Lobibo ya Yemusigi ido hounatefo-mota yagi idafawa yagunu lobilo, loto lobito fulo betitoto eba maloka wiye.
18 Ena ho lito nala numugu himiwe yasi, Pita igau wiye? loti lo yaleka meleka oti ya holi naba-naba holi minae. 19 Holi holiyato, Helotikafo lito ya auba iti moni wita edafa, li oloto piyámato, ya himiwe hiyaba o edabo ya loga-miga o betito ya hofo beti fulilo, lito feto fe betiyae. Feto fe betiyato, Heloti Yudia mikalo fulitoto Sisalia numudo uto yalo ne.
Heloti fulibo ha
20 Heloti ya Taiya numudo weninate Saidoni numudo wenina moliya fito, weninawa yasi lutina-hatina li mako moloti emogi loyolalo-melo minanune, loti holiyae. Feto loti holiti, homu ya Heloti numuna hiyaba we Bilastusi adelo li faka lanaiye, loti uti hala liyae. Hala liyabo ya aya ebau Heloti hiyaba o betibo wenina wetina-idafa lumu-lumu anako emogi fina fiyámanune, loti you amena mona molo ledo, loti Heloti nedo unune, loti lae.
21 Feto lato, hamena molaibo aya hamenalo Helotikafo hiyaba we wehudi ekenila ya ito folomolalo amedoto minoto wenina ha lobiye. 22 Ha lobito, wenina yasi, Aiyo, emo ha libo ya wenina hatina minámiye. E'e, ya goti hala ne, loti ha naba lomo uwae. 23 Feti ha naba lato, Heloti ya Goti ebola ladáminako, ayalo Wenaba enisolelakafo hofaito hosofa-lenipasi ula lulau nato fuliye. 24 Fulito, Goti hala ya u naba uto upatomo wiye.
25 Ido Banabasite Solote ononatina liyaibo hulito Yelusalemukati loti Yoni huliya ma Maki ya ilimiti liwila oti aiye.