16
Timotite Polote maina uwaibo ha
Ena Polo ya Debe numudo fedoto, uto ya u Listila numudo fedito, yalo Yesu ege molaibo we ma huliya Timoti ya ne. Hipawa olafo ya Yuda wena holi hikito muibo wena ya ne. Ido melafo ya Giliki we ne. Ido mono wenina Listila numudo minabo ido Aikoniyamu numudo minabo yasi hipawa monala dowa loto wa-wa edabo ne. Ido hipawa Timoti ya Polokafo ilimito unowe, loto holibo ya Yuda wenina muki mika yalo minabo yasi melafo ya Giliki we ne, loti holiyabo yagunu Polokafo Goti anela ulalo fuko edaiye. Fuko edototo ya numudo-numudo monimo uti aposolote mono hiyaba wete Yelusalemuka minabo yasi, Feto feyanae, loti labo ha ya lobiti, hemotina hawa ya li meyalo molalo, loti holi hikitabo wenina ya lobimo uwaiye. Feto lobiyato, ya monolo nuba o-o abo wenina holi hikitina ya aubafofo lomo yoito, ya ido hamena-hamena wenina ma loti onu itiko minae.
Polokafo Masedonia we ya wamoku wa edaibo ha
Ido Polo maina moniyabo weninagi Esia ebau uti, hala lobinune, loti feyafa, Weuna Felekafo hanu ya hu betito, Filigia ebau ido Galesia ebau ya numuna meya nedo-nedo monimo uwae. Monimo uti Misia eba onuwalo ya utiti Bitinia ebau ya unune, loti holafa, Yesu Weuna yakafo hanu hu betito, ya Misia uta moloti Tolowasi numudo lomae. Lumuti yalo lubuka Polokafo idafama wamoidana waibo ya we makafo feto lomuibo, Hemo ya Masedonia ebateu ya loto adelo li faka lananiyo ano, loto auba ito lomuiye. 10 Feto lomuito, Polo ya wamoidana waito, lemo ya Gotikafo hawa ukuwa dowa ya lobinae, loto Masedonia ebau lilifi molaiye, loto holiyoninako, yagunu unune, loto ayalo ya huwamenate li henemu one.
Lidia lula-hala li elepa ibo ha
11 Lemo sipiku yoto Tolowasi eba ya fulitoto fefe loto u yoila Samotelesi ebau ho nokafo li hona aido ya fedoto, ido uto leda ya Neyapolisi numudo ya u fedone. 12 Fedoto sipikuti lumuto u Filipai numudo u fedone. Homu aya ebalo ya Lomu wenina ya fedoti numuna meya naba hu unabo ebawa Masedonia mikau Filipai ya huliya nebo numudo yalo hamena malekama minone.
13 Ido Sabatiku ya numuna meya naba ya fulitoto no nabalo uto Yuda wenina ya Goti lomu-lomu abo eba nefe? loto holito ebawalo ya uto amedoto yalo wenipa nuba oti minabo ya ha lobiyone. 14 Ha lobiyogeto, wenipa holiyagu yauti eito feka wena ma Goti weuna-lula-hala muibo wena huliya Lidia ya Taiyataila numudo yalo lafo-lafo dowa-idafa luta-hisi libo idafa yalo hefana onona libo wena yakafo ha lonibo ya holiye. Holito, Wenabakafo wenawa lula-halau onona lito, Polo ha lobibo ya holito holifefe loto holito holi hikitiye. 15 Holi hikitibo wena yagi ido weninalagi noku iyado ya emokafo lolumibo, Hemotina ya nemo Wenaba holi hikito muiye, loti holitima ya numunaneu yoti minanae, loto auba ito lolumito, O, loto yowonibo ne.
Polote Sailasite nala fiyaibo ha
16 Hamena ma Yuda wenina Goti lomu-lomu abo ebalo ya unune, loto uto houba-naba olu ma Satani himiwela mino edaibo ya hatula one. Satani himiwela yakafo oluwa welalo ha molaito, faluku aibo ha ya lo oloto molo-molo aito wenina yasi ha libo ya holinune, loti meina fi-fi ato, oluwa yawala ya hefana wa nabo we buliyabo ne. 17 Oluwa yakafo Polokele lemogi lege-lege loto ha naba loto feto libo, Wemoli yaleka yasi li nomude wanabo mona yagunu lobi-lobi minabo ya akaisa yoto nebo we houba-naba wela minae, loto ha naba loto lobi-lobi o ne. 18 Feito hamena-hamena ya ilalu huto lo-lo fe neto Polokafo eleka fito elepa ito Satani himiwela feto lomuibo, Nemo Yesu huliyalo lohomowe. Hemo ya olu lulau yauti yoto uwo, loto lomuito, ayalo ya fulo edoito wiye.
19 Ena olu yawala wemasi hefana naba liti nuba abo mona ya hulibo yagunu holiti Polote Sailasite adinalo-hidinalo liti ika-ika oti, maketilo yalo hiyaba we nuba oti minado idipiti uti, 20 ha li fefe lo-lo abo we nomudinalo ya li sinoi betiti feto lobiyabo, Yuda we loiti ya numunatelo loti lute li hopa o ledoti 21 mona ma api lilibiyabo ya lemo Lomu wenina ya lito meyalo mologetoma ya lo molaibo hate ya fukanubo ne, loti lae. 22 Feto lato, wenina nuba naba minabo yagi we loiti ya apiti hofo beti minato, ha li fefe lo-lo abo we yasi utinalo owo li fuloti inafagunu hofo betilo, loti lobiyae. 23 Feto lobiyato, inafagunu hofo betiti idipiti uti nala numugu yau fulo betiti, nala numugu hiyaba we ya feka utanaiye, loto hiyaba o, loti aubafofo loti lomuwae. 24 Lomuwato hiyaba we yakafo ha labo ya holito wewa loitima idipito uto ofugu nala numuna lulau lusaku ofugu yau fulo betito ya yá naba odoti fukabo ya hidinalo li hiki lo betiye.
25 Ena luwaila akaila ya Polote Sailasite Goti lomuti mono nama loti ebola laito nala fiyabo we malekama ya notina holi minato, 26 ena mima naba haita aito, nala numuna lagi ya momoga oto, ido nala numugu hanu muki ya haita aifa si godito, nala fiyabo we muki adinalo-hidinalo auba ibo nala ainigunu lifefe labo ya nala iyabo ya muki hololofa oto mikalo limo iye. 27 Limo ito, nala numugu hiyaba wekafo uwo unaiguti sinoito, hanu muki sito godibo ya wato, Aiyo, nala fiyabo we ya holi utae, loto holibo yagunu mila naba ya hebelauti ika oto eimola ula ya hofo fulinowe, loto aito 28 Polokafo sula fito lomuibo, Uka li hopaitámo. Lemo muki me ya ya minone, loto ha naba loto lomuiye. 29 Lomuito, hiyaba we ya le itano, lomuto Polote Sailasite minaido oluloto loto hidinalo hina obula fito ula ololo aiye. 30 Ena numuguti idipito feka uto lobibo, We hofawe, nemo igaidana feyoto li nomune wanaibo ne, loto loga o betiye. 31 Loga o betito, liwila oto laibo, Wenaba Yesu holi hikito munanibo ya li nomuga wanaibo ne. Hemogi weninakagi ya feto feyalo, loto lobito 32 emogi weninalagi Wenaba hala ya lobiye.
33 Ido aya hamenalo luwaila ya idipito uto utinalo mainafa fiyaibo ya no i betito, ido emogi ido weninalagi ya mono noku i betiye. 34 Mono noku i betito, we loitima idipito numunalau yoto wetina-idafa hofo hi betito, weninalagi Goti holi hikito muwabo yagunu ake naba-naba iyae.
35 Ena ho libo ya ha li fefe lo-lo abo we yasi himiwe hiyaba we ya nala numuna hiyaba we nedo yalo uti we loiti nalauti wina betiyo, loti lomuilo, loti idipi molae. 36 Idipi molato, uti lomuwato, nala numuna hiyaba wekafo holito Polo feto lomuibo, Ha li fefe lo-lo abo we yasi hemote ido Sailasite nalauti wina betiyo, loti ha fulo nedanako, yagunu onesa ya nala numuguti lumuti holoti wiliyo, lobiye. 37 Feto lobifa, Polokafo himiwe hiyaba we feto lobibo, Lemo ya Lomu wenina ona minoifa, hate holiyámoti wenina nomudinalo mainafagunu hofo ledoti nala numugu fulo ledoti aboma nenako, onesa ya lemo faluku oti lilifi molanigili lafe? E'e, feito aguwámanoiye. Eimotina loti lilimi feka ledalo, loti lobilo, loto lobiye.
38 Ha lobibo holiti uti ha li fefe lo-lo abo we lobiyato, Polote Sailasite Lomu we ona minaiye, loti holiyabo yakafo holi bito, 39 we loiti minaidoka loti feto lobiyabo, Lemo feto feyonibo yagunu miluma holiyone, loti nala numugu yauti idipi feka moloti numuna meya naba melo ya fulitoti wiliyo, lobiyae. 40 Feto lobiyato, Polote Sailasite nala numugu fulitoti Lidia numunalau ya uti monolo nuba o-o abo wenina ya li nuba o betiti auba i betinaibo ha ya lobiti fulo betiti uwaiye.