10
Lo molaibo ha ya hamamuna yako nebo ha
Feito lo molaibo ha ya idafa dowa aliga oloto pinaibo hamamuna ya ne. Idafawa hulawa ona minámiye. Yagunu ya aya halo ya melege wido-wido moda ayaidana idafako hofa-hofa hofoti sokila hi mu-mu otiko minabo yakafo Gotidoka feti lo fedabo wenina ya lifefe lo betinaibo ma minámiye. E'e, lifefe lo betinaibo minanaibo, ya ononawa feti li-li abo wenina lutina-hatinau yau lifimatina moda hilili ageto, ha utelo ma minámiye, loti holiyabo neko ya sokila hi-hi abo ononawa fulitadi ne. Feito nefa, ido aya idafawa hi mu-mu o minabo yamo melege wido-wido ya lifimatina yagunu hofa hatina kinabo mona ya bi-bi o ne. Moda holiyafe? Meme ido bulumakau we lunula yakafo lifima hilili anaibo ma minámiye.
5-6 Feito Kilisto ya mikaloka lumunowe, loto aibo hamenalo ya feto libo,
Idafa-adafa hofoti sokila hi humuti, ido idafa ma humunabo yagunu holiyámane.
Ido idafa hofoti sokila hi huloti, ido lifimatina yagunu idafa-adafa hofoti sokila hi-hi abo ya dowa wa edámane. Ya dowa wa edámaba, ido mikaloka une ya lifefe lo nedane.
Yagunu ya Gotiyo, mono lufuwa aila lolokuwagu yau nemogunu lufuwa iyado ya aya uneu ya haka dowa kiyanibo monalo ya meyalo molanowe, loto lo fedowe, loto lowe,
loto ha mono lufuwau (Sng 40:6-8) ya nebo ne.
Yaleka ha homu ya feto libo, Lo molaibo halo meyalo moloti ya idafa-adafa hofoti sokila hi muti, ido idafa ma muti, ido idafa ma hofoti sokila hi huloti, ido lifimatina yagunu idafa-adafa hofoti sokila hi-hi abo yagunu holiyámoto, ya dowa wa edámane, loto lido, yaloti ya feto libo, Haka dowa kiyanibo monalo ya meyalo molanowe, loto lo fedowe, loto libo halo, yalo ya aliga mona li auba ito gedoto molanowe, loto ya homu mona li fulitaibo ne. 10 Ena aya mona, Goti hala dowa kibo monawalo, yalo ya Yesu Kilisto ula hamena mako mutaibo yakafo leimo moda li fele o ledaibo ne.
Kilisto eimola ula muibo yakafo lifimate muki hilili o fulitaibo ha
11 Moda holiyafe? Sokila hi mu-mu abo we muki ya hamena-hamena sinoi minoti mono ononatina li-li abo, ya moda ayaidana idafako hofa-hofa hofowa-hofowa oti sokila hiwa-hiwa o minabo yakafo lifima li fulanaibo ma minámiye. 12 Feito minámifa, ido emo yakafo eimola ula mako lifimate yagunu sokila hi muwabo yaidana oto molo mutaibo, ya moda minowa-minowa oto minanaibo mona ya ne. Feto mutaibo, ya yoto Goti ana onaleka amedoto minoto, 13 ya Melafokafo uwolafo-mota fulo hina feumau betinaiye, loto hiyaba o ne. 14 Moda holiyafe? Emo weninala fele monalo meyalo molanubo hanu lifefe lo ledo nebo wenina ya eimola ula mako muibo yakafo Goti onobalalo lifefe lo ledotaibo mona ya moda minowa-minowa oto minanaibo mona ya ne.
15 Ena aya yagunu ya Weuna Fele yagi lo oloto pi lumibo ha homu ya feto libo,
16 Ya hamena utaito, aliga ya nemo lo molobo ha ya lutina-hatinau molo betito, ido hatina-manadinau lufuwa i betinobo hawa yakafo nemogi li hutifina betinogolowe, loto Wenabakafo liye,
loto ha mono lufuwau (Jer 31:33) nebo, 17 ido yaloti ya feto libo,
Nosámibo monatina ido ha holiti holiyámoti abo monatina yagunu hane hofa kiyámanogolowe,
loto ha mono lufuwau (Jer 31:34) ya nebo ne. 18 Ena idafawa moda hilili o ledaido, yalo ya hofa lifima yagunu idafa ma hofoto sokila hi munubo ma minámiye.
Yesu holi hikito muto auba ito Goti nedo selo u fedanubo ha
19 Feito ya mono weninane-motao, fele eba ona hula yau yonubo hanu si ledaibo ya Yesu lunula ya ne, loto lute-hate hototo ne. 20 Ya hanuwa ya hofawa, ido hofawa minowa-minowa oto minanaibo hanudo, ya owo lafo-lafo diti molabo ya Yesu ula yaidana oto nebo ya li esama oto yoibo ne. 21 Ido emo ya sokila hi muibo wete naba minoto ya Goti weninala hiyaba o ledo-ledo o ne. 22 Aya yamo lute-hateu nosámibo monate hena holiyonibo ya lunulakafo itili oto moda hilili otaima ne, loto holito, ido ute ya no feke libogunu noku i ledaito ya minoto, ya holi hikitonibo yakafo li auba i ledanaibo, ya lute-hate ona hula emodoka moloto selo lo fedokelo.
23 Ido emo ha lo molo lumibo we ya mona onako molainako, yagunu hiyabala o minone, loto lo oloto molonibo ya hate loiti-loiti kiyámoto, moda holi hikito mutoko lo oloto molokelo. 24 Ido lute-hate bi-bi anubo mona yagi, ido mona dowa wenina adina li faka lanubo mona yagi molomo yowokelo, loto mono weninate yagi hate ki bito auba ito lobiyokelo. 25 Feito ya mono weninategi monolo nuba onido ya wenina ma aguwámabo mona yaidana oto molámokelo. Hamena naba moda alili molaiye, loti holiyabo yagunu auba ito weninate lutina-hatina ya li auba i betiyokelo.
Goti Hipala metina munabo ya ha naba-naba liwila oto binaibo ha
26 Feito ya ha ona hula holitoto li lute-hateu molotonidoti, ya aliga leimo hate ma kito lifima hanudo moni minanubo, ya hemakafo lunu ma lekito sokila hi muto lifimate hilili o ledanaibo ne? Ya ma minámiye. 27 E'e, feto feyanubo ya li halo molo ledanaibo yagi, ido so ma hala-kala naba-naba libo ya Goti uwolafo-mota hi hulanaibo so yagi ya hiyabala oto holi naba-naba holinogolone.
28 Moda holiyafe? Mosese lo molo muibo ha holi fulitaibo we ya wenina loitife, ido loitigi makogife, masi wa edoti idafa o molaibo ya lo oloto molatoma, ya hala holiti li you lo edámoti, aloko hofo fuliyabo ne. 29 Feto feyabo yagunu masi Goti Hipala holi hikito muwadoti ya hofa liwila oti metina munabo ya neidafaiye loti hatina kiyae? Weninawa ya Gotigi li hutifina ledaibo lunulakafo li fele o betima nefa, ya emotina yasi lunuwa ya li aifa idafa hiliti, Weuna aifa li dowa lo ledaibo yawala lukafa-mesafa o edo minabo, ya lifima ha hefola efoma li oloto pi betinogolaiye, loti hatina kiyafe? E'e, weninawa ya ha naba-naba linigilae.
30 Aya yagunu ya Gotikafo feto libo,
Lifima ha binobo ya neimo ononane ma nenako, moda nemo neimonekafo liwila oto binobo ne,
loto (Lo 32:35), ido ha ma feto libo,
Wenabakafo eimola weninala li halo molo betinogolaiye,
loto ha mono lufuwau (Lo 32:36, Sng 50:4, 135:14) nebo ha feto loto lo molaibo we monala ya moda holi minone. 31 Goti hofawa minowa-minowa aibo we yakafo adelo lito lifima liwila oto lumunowe, loto anaibo, ya holi holinubo idafa naba-naba ne.
Holi hikitelo ya auba ito minanubo ha
32 Feito hemotina ya hamena homu yaukama hatina kifefe lalo. Ya hamenalo ya lutina-hatina lamena o betibo hamenalo, ayalo ya hena naba-naba holiyabo yakafo ilalu huto ika o betinowe, loto aifa, ido aubafofo loti minaboma ne. 33 Hamena ma ya wenina nomudinalo ha nosámibo lo betiti, mona nosámibo molo biyato, ido hamena ma ya masi hena ayaidana oti liyabo wenina yagi maina u keloti minoti adina li faka lo-lo aboma ne. 34 Feto fe-fe abo ya hemotina yasi nala i betiyabo wenina hatina holiti adina li faka lo-lo oti, ido heimotina idafa-adafatina ipoto liti uwabo ya moda huwamenate hula ya minowa-minowa oto minanaima ne, loti holiti ya lutina-hatina dowa lotoko holiti minama ne.
35 Yagunu ya holi hikitina auba iti liyabo ya fulitámilo. Li hiki loti minanabo ya meinatina hulawa naba-naba linigilae. 36 Moda holiyafe? Hemotina ya Goti hala dowa kibo monalo meyalo moloti minanabo ya idafa ma lumunowe, loto lo molo ledaibo ha ya hulawa linune, loti auba iti hiyabala o-o anabo ya moda ogofu ne. 37 Aya yagunu feto libo,
Anogolaibo, ya hofa hiyaba ámoto, moda anaibo ne,
loto ha mono lufuwau (Hab 2:3) nebo ha ya hamena fouma efomako uwageto ya moda fedanaiye. 38 Ena ha ma ya feto libo,
Monatina fefe libo weninane ya holi hikito minabo yagunu ya hofawa mino holinigilae. Ido ma ya holi holiti metina numunabo ya weune-lune-haneu holi dowa biyámanogolowe,
loto ha mono lufuwau (Hab 2:4) ya nebo ne.
39 Feito nefa, ido lemo ya holi holito mete muto u hopa unubo ya ma minámiye. E'e, holi hikitoto weude-lute-hate hofawa minowa-minowa anubo wenina ya minone.