Yoni
Yesu hala ukuwa dowa Yonikafo lufuwa ibo ha
Homu Ha
Yoni ya Yesu ege-ege moniyabo we tuwelu (12) minagu minoto, Yesukafo ege-ege monibo wema lula-hala muibo we ya ne. Hamena abi loto Yesugi maina monito nomunagunu Yesu onona libo ya wa edoto, halakafo api itibibo ya holi-holi aibo idafawa ya lufuwa ito feto libo, Hemotina hitoti holiti ya Yesu ya Goti Hipala ilifi molaibo we Kilisto ne, loti holi hikitanae. Holi hikito muwato, ya emo huliyalo hofawa mino betimo yonigilae, loto ibo ne. (Yoni 20:31)
Lemo hawa lufuwa ibo ya hitoto, eito we ma lufuwa iye, loto holiyonibo nefa, ido Yonikafo eimola huliya ya li faka ladámanowe, loto holibo yagunu, ege-ege moniyobo we ya lowe, loto lufuwa iyámiye. E'e, Ege-ege monibo we ya liye, loto lufuwa ibo ne. Lufuwa feto ibo monawa ya Matiukafo ayaidana oto lufuwa igu ya molaiye.
1
Goti Hala ya nomuna hofawa nebo ha
Ha ya hana monau akaimati minomo yoto minoto ya Gotigi mako mino edomo yoibo ne. Ido Hawa ya Goti eimola ya ne. Ido Hawa ya hana monau akaimati Gotigi mako minoto mino edomo yoibo, ya idafa-adafa muki oloto pibo ya emo yakafoko li oloto pibo ne. Feito emo ya minámibo neko, mika, okuluma, idafa-adafa muki ya oloto piyámadi ne. Ido emodoka ya hofawa minomo yoibo mona hula ya ne. Ido aya hofawa minomo yoibo mona hulawa yakafo wenina li lamena o ledaibo ne. Lamenawa yakafo lubu igu ya lamena aito, lubukafo lamena fiyámiye.
6-7 Ena we ma huliya Yoni ya lamenawa yagunu lo oloto molageto, wenina muki yasi lamena yawala holi hikito munae, loto Gotikafo ilifi molaibo ne. Ilifibo wewa Yoni ya lamena yawala minámiye. E'e, aifa lamena yawala hala ukuwa lo oloto molaibo we ya ne.
Ena lamena yawala wenina mikau-mikau li lamena o ledaibo ya Yoni hamenalalo ya mikalo oloto pito aibo ne.
10 Mikalo aibo wewa ya eimola aubalagunu mika ya li oloto pifa, mikaleka wenina yasi wafefe loti wa edámae. 11 Ido eimola ebalaloka oloto pito aifa, weninala ya emogi houna iyámabo ne. 12 Houna iyámafa, ido wenina ma emogi houna iti huliya holi hikitoti moni minabo wenina ya Goti olufola minanabo hanu ya li oloto pi beti ne. 13 Wenina utinautiko oloto piyabo wenina ya Goti olufola minámae. Ido we wena kelanoiye, loti kelaigu yauti oloto piyabo wenina ya Goti olufola minámae. Ido wenina heimotina hatina kiyado yati Goti olufola ya oloto piyámae. E'e, Goti olufola ya Gotidokati oloto piyabo minae.
14 Ena Hala ya ula etuwagi oloto pito, lemo minonigu ya minoto, aifa li dowa lo ledaibo mona ido mona ona hula yawala nebo we ya leimote lamena monala wa edonibo, ya Metefo Hipala mako lamena monala yaidana oto ne.
15 Ena emogunu ya Yonikafo lo oloto moloto, lo faka loto feto libo, Aliga aibo we ya nemo oloto piyámoto minomo yoibo we nenako, nemo li fulo nedoto wenaba ona nebo ne, loto lobitobo we yama me ya ya ne, loto liye.
16 Ena aifa li dowa lo ledaibo yawala yakafo lemo wenina muki ya emodokati aifa li dowa lo ledomo wiye. 17 Goti lo molaibo ha ya Mosese anau moloto lumima nefa, Yesu Kilistodokati aifa li dowa lo ledoto mona ona hula ya lilibiye. 18 Ena Goti ya we makafo wa edaibo we ma minámiye. E'e, Hipala Goti mako Melafo hamanau nebo wekafo ya monala li oloto pi lumibo ne.
Noku i beti-beti aibo we Yoni yakafo lo oloto molaibo ha
(Mt 3:1-12, Mk 1:2-8, Lu 3:1-17)
19-20 Ena Yelusalemu numudoti Goti sokila hi mu-mu abo we ido fele huliyagi numuna naba houba-naba we ya Yuda wenina yasi idipi molato Yoni nedo uti ya lomuwabo, Hemo ya we hema minane? loti loga o edato ya monala li faluku ámoto, lo oloto moloto feto loto lobibo, Nemo ya Goti ilifi molaibo we Kilisto yama minámowe, lobiye. 21 Lobito, ya emotina yasi hofa loga o edabo, Ena hemo ya hema minane? Elaiya minabe? lato liwila oto lobibo, E'e, nemo Elaiya minámowe, lito emotina yasi labo, Hemo polofeti hiyabala onibo we yama minabe? lato ya emo, E'e, loto liye. 22 Feto libo yagunu emotina yasi feto loti lomuwabo, Ena hemo ya hema minane? Hemo anibo yagunu lilifi molato one. Hemo heimoka ya yaidana we minowe, loto lolomageto uto lobinune, lomuwae. 23 Lomuwato, feto lobibo, Polofeti Aisaiya feto libo,
Hafali mikau yalo we ya welauti ha auba ito feto loto lo oloto molanaibo, Wenaba hanula ya lifefe lalo, loto lo minanaiye,
loto ha mono lufuwau (Ais 40:3) nebo ha yama onesa nemo ya lo fedowe, loto ya liye.
24 Ido Falisi wenina minaguti Yonidoka idipi molato uwabo wenina yasi 25 loga o edoti labo, Ena ha lanibo ya nemo Goti ilifi molaibo we Kilisto ya minámowe. Ido Elaiya ya minámowe. Ido polofeti hiyabala onibo we yama minámowe, loto lanibo ya hemo neidafaito noku i beti-beti ane? lato, 26 Yonikafo feto loto lobibo, Nemo ya wenina nogunuko noku i beti minofa, ido hemotina minagu yau we ma oloto pito nebo we ya hemotina wa edofefe ladámae. 27 Emo ya nege aifa, nemo efo ya emo yaidana we ya minámonako, hinalo ibo idafa wina anobo ya fefe ladámanogolaiye, loto ya liye. 28 Hawa ya Betani numudo Yodani no filiga yolaleka yalo ya Yonikafo wenina noku i betido, yalo ya hawa ya oloto piye.
Yesu ya Goti Sipisipila Mofola ya ne, loto libo ha
29 Ena leda ya Yesu Yoni nedo ya wito, faigati wa edoto ya wenina feto loto lobibo, Walo. Goti Sipisipila Mofola yolakafo wenina mikau-mikau lifimate li mofuibo we ya ne. 30 Li mofuibo we yagunu feto lobiyoma, Aliga aibo we ya nemo oloto piyámoto minomo yoibo we nenako, nemo li fulo nedoto wenaba ona nebo ne. 31 Ido neimo homu ya wa edofefe ladámobo nefa, monala ya hemotina Isilaeli weninane lobiyoto holinae, loto ya lo fedoto nogunu noku i betiyoma ne, loto ya liye.
32 Ido ha ma eimola nomuna wa edaibo idafa yagunu Yonikafo feto loto lo oloto pi bibo, Weuna ya nama mulu yaidana oto okulumauti lumuto emodoka ya neto wa edobo ne. 33 Neimo homu ya wa edofefe ladámofa, nogunu noku i betiyobo ononawa numibo wekafo feto loto lonumibo, Weuna ya lumuto emodoka ya minageto wa edanogolane. Wa edananibo we ya Weuna Felekafo noku i betinogolaiye, loto lonumibo 34 yagunu nemo idafa ya wa obo nenako, loto monala feto loto lobiyoma, Emo ya Goti Hipala ya ne, loto lobiye.
Yesukafo ege molanabo we fo (4) sutina fito li kelaibo ha
35 Ena leda ya Yonigi ido ege molabo we yauti we loiti yagi ebawau ya minato, 36 Yesu lekoto ayalo ya wito, Yonikafo wa edoto we loiti ya lobito libo, Wa edaliyo. Goti Sipisipila Mofola yola ya ne, lito, 37 loiti ya hawa holiti Yesu ege uwaiye. 38 Ege uwaito, Yesukafo liwewe oto wa betito ya, Hemotina ya neidafaito aiye? lito ma yakafo libo, Api lilibiyanibo we, numunaka igau ya minane? loto loga o edaito 39 ya lobibo, Loti waliyo, loto lobito, loiti ya ege-ege uti numunala wati ya fo lunaga molanowe, loto aito yalo ya Yesu nedo ya minaiye.
40 Ena Yoni hala holiti Yesu ege wibo we ma Saimoni Pita unalafo Adulu yakafo 41 aloko uto yalafo Saimoni li oloto pi edoto, feto loto lomuibo, Lemo Mesaiya li oloto piyoiye, loto libo, ya hawa monawa ya Gotikafo ilifi molaibo we Kilisto ne, loto ne. 42 Hawa lomuto ya Yesu nedoka ilimito wito, Yesukafo wa edoto ya libo, Hemo Yoni hipala Saimoniyo, hulika hofawa Sifasi ne, loto ya molowe, loto libo, ya Yuda wenina hatinalokati huliya Sifasi, ya Giliki wenina hatinalokati ya huliya Pita ya ne.
Yesukafo Filipite Nataniyelite sutina fibo ha
43 Ena leda ya Yesukafo Galili mikalo unowe, loto ya Filipi wa edoto feto lomuibo, Hemo nege-nege ano, loto lomuiye. 44 Lomuibo wewa Filipi ya Adulute Pitate numunatina Betesaidakati aibo we ne. 45 Wewa Filipikafo uto Nataniyeli wa edoto feto lomuibo, Mosesekafo lo molaibo ha lufuwa igu ido polofeti yagi lufuwa iyagu yau we yagunu iyabo wewa yama onesa li oloto piyone. Ya we ya Nasalete numudoti aibo we Yosefe hipala Yesu ya ne, lomuiye. 46 Lomuito, Nataniyelikafo ha feto loto liwila oto lomuibo, Nasalete numudo yati idafa dowa ma oloto pinaibo nefe? lito Filipikafo lomuibo, Hemo loto wao, loto lomuiye.
47 Feto lomuito, Nataniyeli ya uto Yesu nedo u fedito, Yesukafo wa edoto ya libo, Walo. We me ya ya Isilaeli we hula nebo ya lula-halau ha sugi ya ma minámiye, lito 48 Nataniyelikafo loga o edoto libo, Hemo igaidana oto ya nemo wa nedoto lane? lito Yesukafo libo, Filipikafo suka fiyámito ya yá sigolo monau ya minageto wa hedoma ne, lomuiye. 49 Lomuito, Nataniyelikafo feto loto lomuibo, Api lilibiyanibo we, hemo Goti Hipala Isilaeli wenina hiyabate we wehudi ona ya minane, lito 50 Yesukafo libo, Yá sigolo monau ya minanima lo oloto pi homobo yagunu holi hikito nomabe? Aliga ya idafa naba hulawa ya ito yoto wa edanogolane, loto, 51 ido ha ma onu ito libo, Nemo ha ona hula lobiyowe. Hemotina okuluma eya lageto Goti enisolela yasi We Hula nemo minodo ya yoti lumuti ato wa betinigilae, loto ya lobiye.