7
Yesu unalafo-mota holi hikito umámabo ha
Ena Yudia ebalo Yuda wenina yasi, Yesu hofanune, loti hudala hiyabo yagunu mikatina fulitoto Galili mikalo yako u yaleka meleka oto moniye. Feito moni neto, Yuda wenina numuna holo-hala huwabo foliwa hamenatina alili aiye. Alili aito, Yesu unalafo-mota yasi feto loti lomuwabo, Hemo ya aubaka itibiyanibo idafa ma li oloto piyageto hege molabo wenina yasi wanae, loto ya eba me ya fulitoto ya Yudia mikalo ya uto itibiyo. Ma yakafo li oloto pinowe, lanaibo ya faluku oto minoto onona linaibo ya ma minámiye. Yagunu hemo ya onona yaidana linowe, loto holinanibo ya uto wenina muki ya li oloto pi biyageto wanae, loti unalafo-mota yasi holi hikito umámoti feto lae.
Lato, ya Yesukafo feto loto lobibo, Hemotina hamena-hamenau ya idafa anune, lotima aifa anigilae. Nemo hamenane ya onesa lo fedámiye. Wenina yasi ya hemotina holi nosámibo biyámanigilae. Nemo ya monatina nosámibo ya lo oloto pi betiyobo yagunu holi nosámibo numu minae. Heimotinako foliku ya wilalo. Nemo ya hamenane lo fedámibo, yagunu ya onesa feto-namato ya aguwámanogolowe, loto lobiye. Feto loto Galili mikalo ya ne.
10 Ena unalafo-mota homu uwato, aliga eimolako umalo pito wiye. 11 Ena foliku ya Yuda wenina hiyaba we yasi moni witala oti feto loti loga-loga abo, Igaleka ne? loti lae. 12 Ido aifa wenina yasi emogunu momona oti humomo fimo yowae. Yauti malekamasi, Emo ya we dowa ne, lato ido malekamasi, E'e, feito minámiye. Emo ya wenina hotina i ne, loti lafa, 13 Yuda we hiyaba we holitina ya holiti ha oloto ladámae.
Yesu numuna holo-hala huwabo foliku ya api itibibo ha
14 Ena foli hofalau ya Yesukafo ya fele huliyagi numuna naba hilalau ya yoto ha mono loto api-napi itibito, 15 Yuda we hiyaba we yasi, Aiyo, lo holiye, loti ya feto loti labo, Lemo lufuwa numunateu ya yowámima nenako, igalekati loto ha mono monawa ya holito liye? lato 16 Yesukafo feto loto lobibo, Nemo mono api itibiyobo ya nemodokati minámiye. E'e, nilifi molaibo we yalekati ne. 17 Yagunu wenina masi ha mono monawa me ya ya Gotidokati nefemo, ido neimo Yesudokati ne? loti moni wita anabo wenina yauti Goti hala dowa kido hololanune, loti holinabo wenina yasi monawa holinigilae. 18 Makafo eimola halaukati holito lanaibo we ya eimola huliya yoto minanaiye, loto lanogolaifa, nemokafo nilifi molaibo we huliya yoto minanaiye, loto lobo ya mona ona hulako moloto, nosámibo mona ma ya uneu minámiye.
19 Mosesekafo ya lo molaibo ha lo oloto pi bima nefa, hemotinalokati ya ma lo molaibo ha hololabo we ma minámae. Ena hemotina nena idafagunu ya hofo nedanune, loti ya lo minae? lobiye. 20 Lobito, ya wenina aifa wenina yasi feto loti labo, Hemo ya Satani himiwelakafo luka-hakau mino hedaiye. Hemo hema hofo hedanowe, loto liye? lae. 21 Lato, ena Yesukafo feto loto lobibo, Nemo Sabati foliku idafa hofawa mako aubane itibiyobo yagunu oti aiyo, loti lo yaleka meleka oti hofo hedanune, loti lo minae. 22 Mosesekafo hipatina-mota utinalo Goti anela fukanune, loto lobima nefa, ya monawa ya Mosesekafo api itibiyámito, awalafo-holofala yasi apiyama ne. Feto lobinako, hemotina Sabati foliku ya Goti anela fuko-fuko o minae. 23 Yagunu ya Mosesekafo ha lo molaibo ya holi fulitotanune, loti ya Sabati foliku ya hipatina-mota utinalo ya Goti anela fuko betiti ononawa ya li-li o minae. Feto fe minabo nemo ya Sabati foliku ya we ma ula-falau muki ya lifefe lo edobo yagunu ya neidafaiti ya holi nosámibo nomae? 24 Wenina monatina wafefe ladámotima aifa hopa lifima hawa ya ladámilo. Wafefe lanado yaloko lalo, loto lobiye.
Yesu ya Goti ilifi molaibo we Kilisto nefe? loti loga abo ha
25 Ena Yelusalemu wenina yauti masi feto loti labo, We ya hofanune, loti lo-lo aboma ya moda me ya ya nebo yae. 26 Neidafaito ha olotoko libo ya mono hiyaba we yasi ha lo fuko edámabo minae? Ya monala holiyabo ya Gotikafo ilifi molaibo we Kilisto ne, loti holiyafe? 27 E'e, Yesu oloto pibo eba ya holi minoba, Goti ilifi molaibo we Kilisto oloto pinaibo ya ebala ya holifefe ladámanogolone, loti ya lae.
28 Feti labo yagunu Yesukafo ya fele huliyagi numuna nabau ya ha mono api itibi minoto lo faka loto libo, E'e, hemotina wafefe loti wa nedoti nemo oloto piyobo eba ya holi minone, lafa, lomobo ya neimo lune-haneuti holito lomámobo ne. Mona ona hula yawala nebo yakafo nilifi molaito lomobo ne. Ido emogunu ya hemotina hatina kifefe loti holámae. 29 Nemo ya eimola lula hamanauti nilifi molaito lomobo nenako, nemo wa edofefe lo minowe, loto liye.
30 Hawa feto libogunu nala i edanune, loti lafa, hamenala onesa lo fedámibo yagunu adina hena aito fulitae.
31 Ena wenina aifa wenina muki yasi Yesu holi hikito muti feto loti lo minabo, We me ya yakafo idafa hofawa aubala lilibi nebo ya Goti ilifi molaibo we Kilisto lo fedanaibo yakafo we me ya li yoima o edoto ya li oloto pinogolaife? loti ya lae.
Yesu nala fi edalo, loti himiwe idipi molabo ha
32 Ena wenina mau minabo yasi hawa emogunu momona oti humomo fiti lato ya Falisi we yasi holiti, Goti sokila hi mu-mu abo we hiyabatina we yagi ya loyolalo-melo oti, Yesu ya nala fi edalo, loti fele huliyagi numuna naba himiwe idipi molato uwabo, 33 yagunu Yesukafo feto loto libo, Nemo hamena fouma efoma hemotinagi minoto nilifi molaibo we nedoka liwila anogolowe. 34 Liwila oto, hemotina nemogunu moni wita oti li oloto piti wa nedámanigilae. Ido uto minanodo ya hemotina ma aguwámanigilae, lobiye. 35 Lobito, Yuda wenina yasi feto loti loyolalo-melo abo, Wewa ya igaleka uwageto moni witala oto li oloto piyámanubo ha liye? Yuda weninasi Giliki mikalo minomo uwadoka ya uto Giliki wenina ha mono lobinowe, loto holito life? 36 Moni witane oti li oloto piti wa nedámanigilae, loto, ido unodo yalo ya ma aguwámanigilae, loto libo ya igaidanagunu liye? loti ya loyolalo-melo ae.
Yesu holi hikito munabo ya no atalawa yaidana anabo ha
37 Ena Yuda wenina yasi foli minomo yoti mino hulanune, loti wenina nuba naba-naba iti minato, Yesukafo sinoito minoto ha auba ito libo, Ma yasi nogunu holinabo ya nemodoka loti nanae. 38 Ido ma yasi holi hikito numu minanabo yagunu ha mono lufuwatina yau feto loti iyabo,
Yaidana abo wenina ya no atala yaidana oto lutina-hatinau li oloto pi betiyageto no yaidana oto lumutoko minanogolaiye,
loti ya iyabo ne, loto 39 hawa libo ya Weuna yagunu liye. Ido monawa feito ne. Yesu holi hikito muwabo wenina ya Weuna Fele binowe, loto ya Yesu hamena yalo ya okulumau lamenala lulau ya liwila oto yowáminako, ya Weuna lomámibo ne.
Yesugunu holiti fokiti u filiga-filiga abo ha
40 Ido wenina ya ha ya holiyagu yauti masi Yesugunu feto labo, Emo ya polofeti yama ona ne, lato 41 ido masi, Emo ya Gotikafo ilifi molaibo we Kilisto ne, lato, ido malekaloka yauti masi, Fulitalo. Kilisto ya Galili mikalo oloto pinaibo nefe? E'e, 42 Kilisto ya Defiti numuna atala Betelehemu yalo Defiti yufa fibo wenina yauti oloto pinogolaiye, loti ha mono lufuwau ya feto loti iyaboma ne, loti lanako, 43 wenina muki ya emogunu ha eito-eito loti foki yaleka-meleka oti, 44 malekamasi nala hofo edanune, loti lafa, adina hena aito fulo edae.
Yuda hiyabatina we yasi Yesu holi hikito umámabo ha
45 Ena fele huliyagi numuna naba himiwe ya Goti sokila hi muwabo we hiyabatina we ido Falisi we minado ya liwila oti uwato, loga o betiti labo, Hemotina neidafaiti liyámoti aifa ae? loti loga ato, 46 himiwe yasi ha liwila oti labo, Ena, wewa ha libo yaidana oti homuma ladámabo nenako, loto liyámoto aifa one, lato, 47 Falisi we yasi ha liwila oti lobiyabo, Hemotina yagi ya hotina ife? 48 Hiyaba we wenaba yauti ido Falisi we lemodokati ya ma holi hikito muwobe? 49 E'e, ya ma feto ámonibo nefa, wenina aifa wenina nuba minabo yama lo molaibo ha ya holiyámoti, Goti nomunalo u hopa unabo wenina yamako holi hikito muwae, loti ya lae.
50 Feto lato, ena hounatinafo we ma Nikodemusi ya homu Yesu nedo wibo we ya feto loto lobibo, 51 Hemotina we ma monala ya loga o edoti holiyámoti, ido monala nosámibo wa edámoti lifima ha lobinabo yamaidana aiye. Feto feyalo, loto lo molaibo ha lufuwa iyagu yau feto loto nebo nefe? Feito minámiye, lito, 52 hounalafo-mota yasi ha feto loti liwila oti labo, Ena, hemo yagi Galili mikaloti abe? Ha mono lufuwau ya hitoto walo. Polofeti ya Galili mikaloti oloto piyámanabo ne, loto nebo ya walo, loti lae. [ 53 Feto loti upatoti numunatinau-numunatinau uwae.