Luku
Yesu hala ukuwa dowa Lukukafo lufuwa ibo
Homu Ha
Yesu fuliguti sinoito okulumau liwila oto wito, aliga buku me ya Giliki we ma huliya Lukukafo lufuwa ibo ne. Wewa ya lusa we minoto, Giliki weninagi eito feka wenina ma muki yagi Yesu hala ukuwa holiti, holi hikito munigilae, loto buku me ya lufuwa ibo ne. Ido buku ma huliya Aposolo yagi lufuwa ibo ne. Lufuwa igu yau Yesu ya li nomude wanowe, loto aiye, loto api itibibo ne.
1
Lukukafo Yesu hala ukuwa ya Tiyofilusidoka ya lufuwa i fulo edaibo ha
1-2 Wenabane Tiyofilusiyo, nemo lufuwa me ya lufuwa i fulo hedowe. Hito. Lemo minonigu ya idafa oloto pi lumibo idafa ya hana apito oloto pido akaisati ya wenina nomudinakafo wati ha monolo houba-naba onona liyabo wenina lo oloto lomabo ha ayawa ya wenina muki hawa ukuwa wife loto lufuwa inune, loti holiyabo ya moda holiyane. 3-4 Feto loto holiyaninako, nemo moda ayaidana oto idafawa muki hana apito oloto pidoti ya mama oto holimo yowoboma nenako, loto ya hemogunu holito li fefe-fefe loto lufuwa iyobo ya hitoto holito ha mono api hilibiyabo ya ona hula ne, loto holifefe lanane, loto hane kito ya lufuwa me ya iyowe. Wao.
Enisole makafo Sekalaiya lomuibo ha
Ena Yudia wenina hiyabatina we wenaba Heloti hamenalalo yalo Goti sokila hi muwabo wenina ma onona hulitina naba ya Abiya wenina yauti we ma nebo huliya Sekalaiya ya olonafo huliya Elisabeti yagi ya Goti sokila hi muibo we wenaba Aloni yufa fibo yauti wena ne. Feito minaibo ya olonafo wanafo loiti ya Goti nomunalo ya lutina-hatina dowa lotiko minoti, Wenaba lo molaibo ha muki ya li meyalo molo-molo o minaito, lifimatina minámiye. Feto fe minaifa, ido Elisabeti ya heni-wena nenako, olufotina minámito, we kilofo wena kilofo molaiye.
Ena wewa Sekalaiya sokila hi muwabo weninalagi onona hamenatina aito, Goti nomunalo onona li ne. Onona li neto, sokila hiyabo weninawa yasi hi-hi abo monatina li meyalo moloti, ido ladanuwa aibo hinaibo we huliya li oloto pinune, loto li mebe-maba oto noka hedogeto huliya oloto pinaibo we yamo ya ononawa linaiye, loti hedabo ya Sekalaiya huliya oloto piye. Oloto pito, ladanuwa aibo idafa hinowe, loto Wenaba fele huliyagi numuna nabau yau lulau yoiye. 10 Lulau yoto ladanuwa aibo idafa hinaibo hamena yalo ya wenina muki nuba minabo wenina ya feka minoti Goti lomuti minae.
11 Feto fe minato, ladanuwa aibo idafa hi-hi abo folomo onaleka yalo ya Wenaba enisolela ma oloto pi muiye. 12 Oloto pi muito Sekalaiyakafo wa edoto ula ololo oto holi naba-naba muiye. 13 Holi naba-naba muito, enisolekafo feto lomuibo, Sekalaiyao, holi homámaneyo. Goti ha lomuwanibo ha ya holi nenako, ologafo Elisabeti ya hipa ma hedanogolaiye. Hedageto ya huliya Yoni ne, loto molo. 14 Ido oloto pinaibo yagunu luka-haka moda yowageto ake iyageto wenina muki ake naba-naba inigilae. 15 Feto ato, Wenaba nomunalo wenaba minoto, no wainife ido li nomudina moninaibo no mafe ya námo, loto lo fuko edo. Emo ya olafo houmalau minanigu ya Goti Weuna Fele mino edoto lula-halau faitoto mino edanogolaiye. 16 Feito minageto yakafo aliga Isilaeli wenina abi loti ya liwila oto li Wenaba Gotitinaloka idipinogolaiye. 17 Ido Weuna Felekafo Elaiya mino edoto li auba i edaibo yaidana oto emo ya mino edageto, Wenaba u homu molo edanaibo we minanogolaiye. Wewa ya wenina lutina-hatina li elepa i betiyageto olufotinagi lutina-hatina mako molanigilae. Ido ha holiti holámoti abo wenina yagi lutina liwewe o betiyageto ya wenina mona fefe liboko molabo yaidana oti ha mono mona ya fefe loti molo minanigilae. Feto ya wenina lifefe lo betiyageto ya moda fefe loti minoti Wenaba hiyabala o minanigilae, loto lomuiye.
18 Feto lomuito, Sekalaiyakafo ha liwila oto feto lomuibo, Igaidana oto ha ona lane, loto holinowe? Nemo we kilofo moloto olonefogi ayaidana oto moda kilofo molainao, loto liye.
19 Enisolekafo ha liwila oto lomuibo, Nemo ya Gebiliyeli, Goti nomunalo sinoito mino-mino owe. Feto feyoto, emo yakafo, hawa ukuwa dowa loto lomuwo, loto hemodoka nilifi molaito, lumuto lohomowe.
20 Ya holi mino. Hawa lohomobo hamenala ageto ya moda hulawa anaibo ne. Nefa, hawa lohomobo ya holi hiki ladámanibo yagunu onesa melokati ha ladámoto minanogolane. Ha ladámoto minageto ya hawa hulawa anaibo hamenalo ya hofa ha lanogolane, loto lomuiye.
21 Feti lo neto, feka nuba minoti Sekalaiya hiyabala minabo wenina yasi fele huliyagi numuna naba lulau yau hamena fana ne, loti hatina loiti-loiti ki minae. 22 Feto fe minato, aliga lumuto, ha lanaibo ogofuwámiye. Ha lanaibo ogofuwámoto mebe-maba yako o binako, weninawa ya feto loti holiyabo, Fele huliyagi numuna nabau yau idafa ma oloto pi muiye, loti holiyae.
23 Ena sokila hibo onona hamenala hulito ya eimola numunalaloka liwila oto wiye. 24 Uto minaito, aliga olonafo Elisabeti olufola houmalau nebo ne. Olufola houmalau neto ya igana faifu (5) yalo faluku oto minoto feto loto libo, 25 Nemo heni-wena minobo yagunu wenina nomudinalo unelo holi minofa, onesa ya Wenabakafo wa nedaibo hamenalo ya unelo holiyobo ha ya li fulo nedanowe, loto ya feto fe nedaibo ne, loto liye.
Enisolekafo Malia oloto pi muibo ha
26 Ena iganala sikisi (6) yalo ya Gotikafo enisolela Gebiliyeli ilifi molaito, Galili mikalo Nasalete numudo wiye. 27 Uto yalo ya olu we liyámabo olu huliya Malia ya aidena wehudi Defiti yufa fibo we ma huliya Yosefe wa molo edabo olu nedo lo fediye. 28 Loto oloto pi muto feto lomuibo, Dowae, Wenabakafo lula-halau dowa loto naba wa hedoto mino hedaiye, loto lomuiye. 29 Feto loto lomuito, ha libo yagunu ya lula-halau hena naba-naba aito, Nena hama ne? loto hala loiti-loiti kiye.
30 Hala loiti-loiti kito, enisolekafo feto loto lomuibo, Maliao, holi homámaneyo. Goti lula-halau dowa loto naba wa hedaiye. 31 Ena ha ma lohumunowe. Holi mino. Aliga ya olufoka houmakau minageto ya hipaka hedananibo ya huliya Yesu ne, loto molo. 32 Emo ya huliyagi we minanaibo ya akaisa nebo we Hipala ne, loti lanabo ne. Ido Wenaba Gotikafo awalafo holofala Defiti hiyaba we ononalama munogolaiye. 33 Ido Yekopu yufa fibo wenina hiyabatina we wehudi minowa-minowa oto minoto hiyaba omo yonaibo ya ma huladámanaibo ne, loto lomuiye.
34 Lomuito, Maliakafo ha liwila oto feto loto lomuibo, Nemo we makafo li uno nedámito minoboma nenako, ha lanibo ya igaida oto gedanaiye? loto loga o edaiye.
35 Loga o edaito, enisolekafo ha liwila oto feto loto lomuibo, Weuna Felekafo hemodoka ageto ya akaisa nebo we aubala yakafo hamamuna yaidana oto li fito hedanogolainako, olufoka hedananibo ya Gotikafo fele ne, loto ido Hipane ne, loto lanogolaiye.
36 Ido yako minámiye. Weninaka Elisabeti wena kilofo molotaibo ya heni-wena ne, loti lo edaboma nefa, onesa hipala houmalau nebo ya iganala sikisi (6) ya utaiye. 37 Yagunu Goti yakafo idafa-adafa muki feto feyanaibo ya moda ogofunaibo ne, loto lomuiye.
38 Feto loto lomuito, Maliakafo ha liwila oto feto loto lomuibo, Nemo Wenaba houba-nabala olu minobo ya wa nedane. Yagunu ha lanibo ya feto fe nedanaiye, loto lito ya enisolekafo fulo edoito wiye.
Malia ya Elisabeti nedo wibo ha
39 Ena hamena yalo ya Malia sinoito obulalo Yuda wenina numunatina meya yalo aloko uto 40 fedoto Sekalaiya numunalau yoto ya, Dowae, loto Elisabeti lomuiye. 41 Feto loto lomuito, Elisabeti holibo hamenalo ayalo ya houmalau olufola nebo ya sato molaito, Weuna Felekafo Elisabeti lula-halau faitoto mino edaito 42 Elisabetikafo su aubawagi feto loto fibo, Aiyo, wenao, wenipa muki yauti hemo Gotikafo wa hedoto li dowa lo hedaibo ne. Ido olufoka houmakau nebo hedananibo yagi li dowa lo edanaibo ne. 43 Ido Wenabane olafokafo nemo minodo anibo ya nemo aifa wena ma minonako, neidafaito loto feto fe nedane? 44 Yagunu holiyo. Hemo siyane, loto lonomanibo ya noka fefeluma holiyodo ayalo ya houmaneu olufone ake ito sato molaiye. 45 Ido hemo Wenabalokati ha lohumibo ha ya hulawa anaiye, loto holi hikito muwanibo wena ya moda dowa ake i-i anibo ne, loto Elisabetikafo feto lomuiye.
Maliakafo libo ha
46 Ena Maliakafo feto loto libo,
Neimo weune-lune-hane yakafo Wenaba huliya li faka loto ebola lo minowe. 47 Ido Goti ya li nomune waibo we nenako, yagunu weuneu ya ake i-i minowe. 48 Nemo ya aifa idafa houba-nabala olu efoma ya minofa, ido wa nedo dowa molainako, yagunu onesa meloti wenina muki hofawa minabogi ido oloto pinabogi yasi nemogunu holiti ya wenawa dowa holi minomo unaibo mona ya Gotikafo muiye, loti lo-lo o nedanabo ne.
49 Aubafofo yawala yakafo idafa naba nemodoka li oloto pito, huliya fele nebo ne.
50 Wenina muki hofawa minabogi ido aliga oloto pinabogi ya wewa holiya holinado milumatina holi-holi anaibo ne. 51 Ido wewa anagunu auba ibo onona lito ya wenina weudina-lutina-hatinau eimotina hulitina li faka labo wenina ya li upato betito uwabo ne. 52 Hulitinagi wenina minoti wenina hiyaba o betiyabo we ya hulitina li waka o betito, ido hulitina minámibo wenina efo yako ya hulitina li faka lo betibo ne.
53 Ido inagunu fuliyabo wenina ya idafa dowa bito houmatina aifa, ido idafa wa nabo wenina ya emodokati idipi molaito, adinau idafa ma liyámoti uwabo ne. 54 Isilaeli wenina houba-nabala wenina minonibo ya ade li faka loto milumate holibo ya minowa-minowa oto hala molámibo ne. 55 Feito milumate holito Abalahamu yagi, yufa fibo weninala yagi ha lo molo ledaibo yagunu u ayalo ibo ya minowa-minowa oto nebo ne,
loto feto libo ne.
56 Ena igana loitigi-makogi (3) yalo Malia ya Elisabetite maina minoti eimola numunalaloka liwila oto wiye.
Yoni oloto pibo ha
57 Ena Elisabeti hamenala aito ya hipala hedaiye. 58 Hipala hedaito, selo keloti minabo wenina, ido weninala malekama minabo holiti ya, Aiyo, Wenabakafo milumala naba-naba holibo mona emodoka li oloto piye, loti emogi ake naba iyae.
59 Ena yaloti fo hamena eiti (8) wito yalo ya hipa ulau Goti anela fukanune, loti nuba oti melafo Sekalaiya huliyalo abalafo ne, loti molanune, loti lafa, ido 60 olafokafo libo, E'e, huliya Yoni ne, loti molalo, loto lobiye. 61 Lobito, emotinasi ha liwila oti feto loti lomuwabo, Aiyo, weninatina yauti ma hulitina yaidana ma minámima ne, loti 62 melafo Sekalaiya ya mebe-maba oti hipala huliya molanaibo yagunu loga o edae. 63 Loga o edato, emokafo lufuwa inaibo idafa numunae, loto mebe-maba aito liti muwato, Huliya ya Yoni ne, loto lufuwa ito ya hatina abi kiyae. 64 Ido ayalo wela huluma li hotito ha loto Goti ebola liye. 65 Ido selo keloti minabo wenina muki ya wetina lauwa opaiye. Ido Yudia eba naba obulalo-obulalo yalo idafawa yagunu loyolalo-melo omo uwae. 66 Feto fe minabo ya hawa holiyabo wenina muki yasi lutinau holiyabo ya Wenaba aubala mino edaibo ne, loti holiyabo yagunu feto loti labo, Hipa yakafo naba lito igaida we minanaiye? loti feto lo minae.
Sekalaiyakafo Wenaba ebola libo ha
67 Ido melafo Sekalaiya ya Weuna Felekafo lulau mino faitito ya Goti welaloti ha feto loto ya libo,
68 Wenaba ya Isilaeli wenina Gotite ebola lokelo. Emokafo ya weninalaloka loto meina fi ledoto nalauti wina ledaiye. 69 Feto fe ledoto houba-nabala we Defiti yufa fibo yauti li nomude wanaibo we auba ibo we ya li oloto pi ledaibo ne. 70 Feto fe ladanowe, loto eimola hala ya aidenati polofetila fele we wetinau ya molaito feto loti labo, 71 Goti yakafo li nomudina wanowe, loto uwotefo-mota adinau yauti, ido
wenina lutina-hatinau nosámibo holi lumunabo adinau yauti li nomude wanaibo ne, loti labo ne.
72 Feito Gotikafo awatefo holofate-mota ya milumatina holito, emogi li hutifina ledaibo hala fele nebo ya hala molámibo ne. 73 Gotikafo awatefo Abalahamu ya auba ito lo gedibo hawa ya feto libo, 74-75 Uwotinafo-mota adinaloti li nomudina wa oto holitina holámoti, huline li faka loti lutina-hatina numuti, mikalo minabo hamenalo yalo mona fefe lotiko molanabo ya fele wenina mino-mino anae, loto lo molaibo ne.
76 Ido heimo, olufone ya hemogunu akaisa nebo we polofetilae, loti lanabo ne. Hemokafo Wenaba moninaibo hanu ya wili edanowe, loto homu molanane. 77 Homu molananibo ya Wenaba lifimate hilili o ledoto li nomude wanaiye, loto weninala lobi-lobi anogolane. 78 Feito Gotite weuna-lula-halau yau milumate holibo ya fo yaidana oto lamena lumunaibo we ya okulumalo akaisati lemodoka ya ilifi molanaiye. 79 Wewa yakafo lemo wenina midipu igu minoto fulinubo hamena yagunu holi holiyonibo ya lamena o ledoto, you amena mona ya api lilibinaiye, loto ilifi molaiye,
loto Sekalaiya libo ne.
80 Ido hipawa naba lito, weuna-lula-hala ya auba ibo yoito, uto hafali mikau yau minomo uto, aliga Isilaeli wenina nomudinalo oloto pi betibo ne.