2
Mika faigakati ha manadinau nebo we lo fedabo ha
Yuda wenina hiyabatina we wenaba Heloti nebo hamenalalo ya Yudia ebauka Betelehemu numudo yalo ya Yesu ya oloto piye. Oloto pibo hamenalo ya moda fo yoidokati ha manadinau nebo we Yelusalemu numudo lo fedoti ya feto loti loga abo, Yuda wenina hiyabatina we wenaba oloto pibo ya numuna igau ya ne? Ofiyala fo yoidokati yalo moda watoto ya huliya li faka loto weude-lute-hate munune, loto one, loti lae.
Feto loti lato, ya wenaba Helotikafo hawa holito ya lula-halau hena aito, ido Yelusalemu wenina muki yagi ayaidana oti hena holiyae. Hena holi minato, ya Helotikafo Goti sokila hi muwabo we wenabatina yagi, ido wenina lo molaibo ha api itibi-itibi abo wegi muki li nuba o betito ya lobibo, Gotikafo hiyabate wehudi ilifi molaibo we Kilisto ya igalo oloto pinaiye? loto loga o betito, liwila oti lomuwabo, Yudia ebaleka Betelehemu numudo yalo oloto pinogolaiye. Ido polofetikafo lufuwa igu ya feto libo,
Aiyo, Yudia mikau Yuda wenina numuna meya nabatina muki yauti ya Betelehemu numuna ya lumuto hefola efomako minámananibo ne. Aya numuna meya naba yauti ya hiyaba we wehudi ma loto, ya weninane Isilaeli wenina muki ya hiyaba o betinogolaiye,
loto ha mono lufuwau (Mai 5:2) ya nebo ne, loti lomuwae.
Feto loti lomuwato, ya Helotikafo holito ya wemoli ha manadinau nebo we ya momona oto sutina fiye. Sutina fito ato, ya ofiyawa apito oloto pibo hamena yagunu loga-miga o betiye. Loga-miga o betito emotinasi lomuwato, holito ya lobibo, Hemotina Betelehemuka ya uti hipawa yagunu auba iti moniti wita oti li oloto pi edotima ya loti lonomato, nemo ya ayaidana oto uto huliya li faka loto weune-lune-hane munowe, loto unogolowe, loto lobito idipi molaiye.
Feto loto lobibo ha ya holiti uti, ya moda ofiyawa homu fo yoidoka wa edabo ya u homu uto hipawa nedo uto yowaleka ne. 10 Ofiyawama wa edoti ya lutina-hatinau ake ito holi dowa loti naba-naba holi minae.
11 Ena numuguma yoti hipawa hefolate olafo Maliate wa betiti ya huba i edoti, huliya li faka loti, weudina-lutina-hatina muti minae. Feto feti minoti ya huwamenatina filoti idafa dowa muwabo, ya hefana mona huliya goli yagi, ido sokila ladanuwa aibo hiyabo huliya falagenesenisi yagi, ido yá nowala ladanuwa aibo huliya mulu ya muwae. 12 Muwato, Gotikafo wamoku yau fuka ha ma feto lobibo, Heloti nedo liwila oti aguwámilo, lito holiti yagunu ya hanu maleka uti eimotina ebatinaloka liwila oti uwae.
Isipi ebaloka holi uwabo ha
13 Utato, ya moda Wenaba enisolela makafo wamoku yau Yosefe fedo muto feto lomuibo, Hemo sinoito hipa hefolagi, ido olafogi holi idipito Isipi ebaloka uto aya ebau ya minoto, ha hofa lobinobo yagunu hiyabane o minalo. Moda holabe? Helotikafo hipawa hofo fulinowe, loto wita anogolaiye, lomuito 14 Yosefe sinoito hipa hefolagi, ido olafogi lubuka midipuku akaima idipito Isipi ebau wiye. 15 Idipito yau wito yalo minomo yoti yoti, ya aliga Heloti fulibo hamenalo ya liwila oti Isilaeli mikau loti minae. Ido homu aidena Wenabakafo ha ma polofeti welalo molaito feto libo,
Isipi mikauti ya Hipane sula fiyoto liwila oto aiye,
loto ha mono lufuwau (Hos 11:1) nebo ha ya feito iye.
Helotikafo lito hipa hefola muki ya hofo beti fuliyabo ha
16 Ena ha manadinau nebo wemoli eimotina ebatinaloka liwila oti hanu eito maleka uwato, ya Helotikafo, Hone iyae, loto holibo sebala hala-kala loitaito himiwe idipi molaito, uti Betelehemu numuna nabau ido numuna-amuna selo negu muki yauti wenina hipatina melege loiti li fulámabo hipa hefola muki ya hofo beti fulimo uwae. Feto fe betibo ya homu ha manadinau nebo we loga-miga o betito, wetinauti ofiya fedibo hamenawa lomuwato holibo yamagunu holi minoto feto liye. 17-18 Ena aya hawa ya polofeti Yelemaiyakafo libo,
Lama numuna meya yau nola ma holiyabo ya hufo naba oto, Ei-ai, loto
lula-halau naba-naba holibo ya wena Leselikafo yufa fibo weninala olufotina yagunu hufo naba-naba o neto, ya weninala igaidana oto lula-hala li you lo edanune, loti holiyafa, olufotina minámabo yagunu ogofuwámae,
loto ha mono lufuwau (Jer 31:15) nebo ha ya homu aidena lufuwa ibo ya idafawa muki lo fediye.
Yosefe hipa yagi olafogi idipibo ha
19 Ena Heloti fulitaito ya moda Wenaba enisolela makafo Isipi ebau Yosefe wamoku fedo muto feto lomuibo, 20 Hipawa hofanogolaibo wema fulitaiye. Yagunu folomokalo yati sinoito, emogi ido olafogi idipito liwila oto Isilaeli mikau uwo, loto lomuiye. 21 Hawa lomuibo ya Yosefe holito ya sinoito hipawa yagi ido olafogi idipito, liwila oti Isilaeli mikau uwae.
22 Uwafa, ido Akelausi yakafo melafo Heloti ebala lito Yuda wenina hiyabatina we wenaba ne, loti labo ya Yosefe hawa ya holito ya, yalo uto minanube? loto holi muito ya wamoku yau fuka ha ma holito ya Galili mikau yau uti moniti 23 ya numuna naba ma huliya Nasalete yau loti numuna huti unoti minae. Feto fe minabo yagunu ya homu aidena ya polofeti yasi labo, Wenina muki yasi emogunu ya Nasalete we ne, loti lo edanae, loti hawa labo ya feito u ayalo iye.