13
Yufa idafa itili aibo ha
(Mk 4:1-9, Lu 8:4-8)
Aya hamenalo ya Yesukafo numunauti lumuto no anawa sesepalo uto amedoto neto, wenina naba abi loti nedoka nuba abo yagunu sipiku yoto amedoto neto wenina nuba abo muki ya no sesepalo sinoiti minae. No sesepalo sinoi minato, idafa-adafa muki wase ito ha lobito ya feto libo, Moda we makafo yufa idafa itili anowe, loto migu wiye.
Migu uto itili aito yufa idafa ma hanudo limo ibo ya nama yasi loti no hulae.
Ido yufa idafa ma hefana feumau neto mika hefola ma mulalo nedo limo ibo ya mika hefola neboma nenako, henemane oto fou lifa, fo lido megunito lufawa mináminako, opaitaito fuliye.
Ido yufa idafa ma hasuwala aibo idafa yoigu limo ito ya hasuwala aibo idafa yakafo yoto li itoto hofo fuliye.
Ido yufa idafa ma mika dowa negu limo ibo ya fokito yoto ilawa iye. Ma yakafo ilawa abi loto wani hadeti (100) yaidana oto iye. Ido ma yakafo ilawa hefolama nabaidana sikisiti (60) yaidana oto iye. Ido ma yakafo ilawa hefola efoma teti (30) yaidana oto ibo yaidana-yaidana oto imo uwae. Hemotina hatina nebo wenina ya hawa ya holifefe loti holilo, loto lobiye.
Yesukafo wase ito ha libo monala li oloto pibo ha
(Mk 4:10-12, Lu 8:9-10)
10 Ena ege-ege moniyabo we emo nedo loti ya feto labo, Nedafaito wase ito ha lobi-lobi o minane? loti loga o edato 11 emokafo lobibo, Okulumau nebo we wehudite weninala hiyaba o ledaibo monala ha faluku oto nebo ya hemotina li oloto pi bitaima ne. Ido wenina malekama li oloto pi biyámiye. 12 Ido we ma idafa wa naibo ya magi onu ito muwageto wa naibo idafala abi lanaibo ne. Feito nefa, ido we makafo idafa wa námanaibo ya idafa wa naibo idafala hefola efoma minanaibo ya emodokati liwila oto linaibo ne.
13 Holi minafe? Nomudina yakafo wa-wa o minafa, ido idafa wafefe loti wagámae. Hatina yakafo ya ha holi-holi o minafa, ido holifefe loti holiyámae. Feti minanako, yagunu ha wase ito nebo ha ya lobiyowe. 14 Aya weninawa yagunu Gotikafo hala ya polofeti Aisaiya welalo molaito feto loto libo,
Hemotina holi-holi o minafa, ha holifefe loti holiyámoti, ido wa-wa o minafa, idafa wafefe loti wagámanigilae. 15 Weninawa ya lutina-hatina moda gediboko minanako,
hatina anawako holiti nomudina li likotoko minae. Feto feyámabo neko, nomudinakafo wa-wa o minoti, hatinakafo holi-holi o minoti, lutina-hatinakafo holifefe loti holiti lutina-muludina ya li elepa iti nemodo ato li faka lo betiyadi ne,
loto ha mono lufuwau (Ais 6:9-10) nebo ha yama moda onesa me ya minabo wenina yalo iye. Yagunu wase ito ha lobimo uwowe.
16 Hemotina nege molabo we nomudinakafo wafefe loti wati ido hatinakafo holifefe loti minanako, holi dowa loti minomo uwae. 17 Ha ona hula lobiyowe. Polofeti muki yagi ido Goti weninala monatina fefe labo weninagi yasi idafa obo hemotina wa edabo ya wanune, loti holiyafa, ido wa edámabo ne. Ido idafa api itibiyobo hemotina holiyabo ya holinune, loti holiyafa, ido holiyámabo ne. Yagunu wase ito ha lobi minowe, loto lobiye.
Yufa idafa itili aibo we wase ibo ha monala ha
(Mk 4:13-2 Lu 8:11-15)
18 Yufa idafa itili aibo we wase ibo ha monala ya heimotina holiti fokiti holifefe lalo. 19 We makafo wehudite weninala hiyaba o ledaibo hala ukuwa ya holito holifefe ladámitoma ya nosámibo yawalakafo loto hama ya wewa lula-halau hifibo yama henemane oto li fulitaiye. Yufa idafa ya hanudo limo ibo yamaidana oto ne. 20 Ido we makafo Goti hala holito ayalo lula-halau holi dowa holibo ya yufa idafa hefana mulalo limo ibo yamaidana oto ne. 21 Wewa ya lufawala ona li hiki ladámoto, aifa mulalo nebo yakafo ya Goti hala yagunu hena muti hasuwala fi edatoma, holi hikila ya aloko u hopa wiye. 22 Ido we makafo Goti hala dowa holifa, mikalo idafa-adafa muki yagunu hena holito, henala ido hefana-huwamena yakafo hola ito hala dowama li ito edaito ilawa iyámiye. Wewa ya yufa idafa hasuwala idafa yoigu limo ibo mika yamaidana oto ne. 23 Ido we makafo Goti hala dowa holito, mona holifefe loto holibo we ya yufa idafa mika dowa negu limo ibo mika yamaidana oto ne. Ido wewa hulawa wani hadetife (100), ido sikisitife (60) ido tetife (30) ya oloto pibo ne, loto lobiye.
Suwa witi hiyalau hofu yoibo ha
24 Ido wase ibo ha ma loto lobibo, Okulumau nebo we weninala hiyaba o ledaibo monala ya we ma minawau ya suwa witi yufa dowa hifibo yaidana oto ne. 25 Wewa yufa dowa hififa, ido oku unaibo hamenalo ya uwolafo yakafo loto hofu yufa lito loto witi hifigu hiyalauma hifito wiye. 26 Feito ya suwa witi yufa fou loto yoibo hamenalo hofu yagi maina moda oloto pibo ne. 27 Yagunu ya ononala liyabo we yasi mina yawala nedo uti lomuwabo, Wenabao, migau yufa idafa dowako hifiyanima nefa, hofu ya igauti yoiye? loti loga o edae.
28 Loga o edato, ya feto libo, Uwonefo makafo hifito yoiye, loto lobiye. Feto lobito ya onodo we yasi lomuwabo, Lemo uto hofu ya apu oto lifefe lanube? loti loga o edato ya feto loto lobibo, 29 E'e, hofu ya apu one, loti suwa witi yagi apu otanae. 30 Yagunu suwa witigi ido hofugi maina minoto o molanaiye. Feito hula lageto suwa witi fuko-fuko abo we homu ya hofu fukoti li nuba oti nalagunu wase iti fulo soku itoti hinae. Ido suwa witi ya li nuba oti liti numunaneu ya molalo, loto lobinogolowe, loto onodo we lobibo ne, loto lobiye.
Holipa ilawa ha
(Mk 4:30-32, Lu 13:18-19)
31 Ido wase ito ha ma lobibo, Okulumau nebo we wehudite weninala hiyaba o ledaibo monala ya holipa ilawa ya we ma lito minau hifibo yaidana oto ne. 32 Holipa ilawa hefola sogeya yaidana oto nebo yakafo fou loto yoto-yoto holipa yá naba yoiye. Ido idafa-adafa muki migu hifiyabo li fulo betito nebo yagunu nama okulumalo moniyabo yasi loti akawalo yalo numuna hu unae, loto lobiye.
Yisi wase ibo ha
(Lu 13:20-21)
33 Ido wase ito ha ma lobibo, Okulumau nebo we wehudite weninala hiyaba o ledaibo monala ya feito yaidana oto ne. Wena ma beleti hofo hinogolowe, loto beleti li fudibo idafa huliya yisi lito, palawa naba yagi li buli-naboli oto moloto hiyaba aito, ena yisikafo upatoto ito beleti muki li fudibo ne, loto lobiye.
Wase ibo ha
(Mk 4:33-34)
34 Hawa ya Yesukafo nuba abo wenina lobibo, ya fefe loto lo oloto pito lobiyámoto, wase ibo hako lobiye. 35 Feito homu aidena polofeti makafo feto libo,
Wase ito ha lobiyobo ya mika okuluma oloto pibo hamena yaloti idafa faluku oto nebo ya lanogolowe,
loto ha mono lufuwau (Sng 78:2) nebo ha feito ibo ne, loto lobiye.
Hofu nosámibo migu yoibo wase ibo ha monala ha
36 Yesu ya mau minabo wenina fulo beti itoto numugu yoito ege-ege moniyabo we emo nedo loti ya feto labo, Hemo hofu migu yoibo wase ito ha lanibo ya mona lageto holinune, lomuwae.
37 Ido emokafo liwila oto feto lobibo, Wewa yufa idafa dowa hifibo we ya nemo We Hula ya minowe. 38 Ido mi hifibo ne, lobo ya mikau muki ya ne. Ido yufa idafa dowa ya Goti hilalau minabo wenina ya minae. Ido hofu yufa nosámibo we yawala weninala ya minae. 39 Ido uwolafo hifibo we ne, lobo ya nosámibo we yawala Satani ya ne. Ido suwa witi fukanabo hamenae, lobo ya mika okuluma hulanaibo hamena ya ne. Ido fuko-fuko abo weninae, lobo ya okulumau enisole ya minae. 40 Ido hofu fukoti wase iti soku hi hulabo ya ayaidana oto mika okuluma hulanaibo hamenalo yalo 41 nemo We Hula ya enisolene idipi moloto, nemo hilaneu yauti wenina muki weninatina li hopaitabo wenina, ido mona nosámibo molabo wenina, muki ya li nuba o betiti 42 fiyámanaibo soku ya fulo betinae. Yau fulo betiyato lumunabo ebau ya hufo naba-naba oti wetina hofala guti minanigilae. 43 Hamena yalo monatina fefe libo wenina yasi fo hiyala fulaibo yaidana oti Metinafo hilalau lamena anabo ne. Hatina nebo wenina yasi hawa ya holifefe loti holilo, loto lobiye.
Idafa dowa idafa haleku faluku nebo ha
44 Okulumau nebo we wehudite weninala hiyaba o ledaibo monala ya we makafo idafa dowa idafa meinala hefola minámibo yama eito we migu haleku faluku molaibo ya li oloto pito watoto guninaibo yaidana oto ne. Idafawa waibo yagunu lula-hala holi dowa loto uto eimola huwamenala muki hefanalo fulo hulo itoto liwila oto uto idafa dowa idafa hale libo mikama ya meina fiye, loto lobiye.
Ekeni idafa omonala wase ito libo ha
45 Okulumau nebo we wehudite weninala hiyaba o ledaibo monala ya feito yaidana oto ne. We makafo hefanalo fulo hulanowe, loto ekeni idafa omonala neboma ya wita omo wiye. 46 Wita-wita oto ekeni idafa omonala nebo yama muki li yoima o betiboma ya li oloto pito, huwamena idafala muki wenina bito hefana muwato uto ekeni idafawa omonala neboma ya meina fiye.
Laefa li-li abo owo wase ito libo hala
47 Ido okulumau nebo we wehudite weninala hiyaba o ledaibo monala ya laefa li-li abo owo noku fulato lumuto laefa hola eito-eito nebo libo yaidana oto ne. 48 Owoma faitito ika oti limo sesepaloma oti, amedoti laefa ya hona moloti, nanabo idafa dowa ya owoku moloti, ido námanabo idafa ya fulitabo ne.
49 Ido mika okuluma hulanaibo hamenalo yaidana idafa fedageto ya enisole yasi loti wenina monatina fefe libo molabo wenina minagu yauti ma monatina nosámibo molabo ya hona moloti, 50 so fiyámanaibo soku yau fulo betiyato, lumuti yalo hufo naba-naba oti wetina hofala guti minanigilae.
51 Idafawa muki yagunu lobiyobo ya moda holiti holifefe loti holiyafe? loto loga o betito, feto lomuwabo, O, moda holito holifefe loto holiyone, lomuwato, 52 emokafo libo, Goti lo molaibo hala holifefe loti holiyabo we yasi okulumau Menefo weninala hiyaba o ledaibo ha api itibiyobo ya holi hikitoti meyalo molanabo, ya we ma api lilibiyabo ha lila ido ha hofawa yauti idafa dowa libo yaidana oto ne, loto lobiye.
Yesu eimola numuna meyau ya weninala hala holiyámabo ha
(Mk 6:1-6, Lu 4:16-30)
53 Yesukafo wase ito ha mona-mona muki ya loto lo hulo itoto ebawa ya fulitoto 54 eimola numunala ebalalo loto mono numunatinau yoto ha mono api itibito, holiyabo ya elegiti feto labo, Aiyo, ha mananau nebo yagi ido Goti aubala lilibibo idafawa li oloto pi lumibo auba yagi igaukati liye? 55 Wewa yo-hola ya numuna hu-hu aibo we hipalama yae. Ido olafo Malia ido unalafo-mota Yemusikele Yosefekele Saimonikele ido Yudasikele yama yae. 56 Ido emonala-mota muki ya lemogi maina minonima yae. Ena wewa me ya idafa-adafawa muki ya igaukati liye? loti 57 emo yagunu lutina-hatinau eleka fi umae. Feto feyato Yesukafo feto libo, Polofeti ma eimola numunala meyalo ido eimola numunalalo yako weninala huliya li faka ladámanigilabo ne, loto lobiye. 58 Ido aya ebalo wenina muki holi hikitina mináminako, idafa hofawa Goti aubala idipibo idafa muki ya idipiyámiye.