25
Olipa teni (10) ya wase ibo hatina
Yesukafo ha ma feto libo, Aya hamenalo ya okulumau nebo we wehudite weninala hiyaba o ledaibo we monala ya olipa teni (10) yasi lamutina ya liti uti, hipa wena linogolaibo ya hanudo anaido hatula oto ilimito anune, loti uwabo yaidana oto ne. Olipa faifu (5) ya ha manadinau nebo nefa, ido maleka faifu (5) ya ha manadinau minámiye. Ha manadinau minámibo olipawa yasi lamutina liti uwafa, ido no lamuku lekinabo ya ma liyámae. Ido ha manadinau nebo olipawa yasi lamutina liti ido no fiyabo idafau yau lamu no ma malekama liti uwae.
Ena hipawa wena linogolaibo ya anaido ne, loti hiyaba afa, ámito olipawa nomudina fifi aito uwo uno minae.
Uwo uno minato, lubuka luwaila midipu ibo hamenalo ya wena linogolaibo we ya hanudo lo fedageto ya uti, wa edoti ilimiti liwila oti alo, loto ha naba ma oloto wito, olipama muki sinoiti lamutina lifefe labo, ha manadinau minámibo olipa yasi ha manadinau nebo olipa ya feto lobiyabo, Lamute ya finogolaiye. Hemotina no ma leki ledalo, loti lafa, ido ha manadinau nebo olipa yasi, E'e, note me ya hemotinagi ido lemogi lekinubo ya ogofuwámiye. Hemotina uti no ma meina fiyalo, loti lobiyae. 10 Ena lamu no meina finune, loti hanudo u minado ya wena linogolaibo hipawama aito, hiyabala o minabo olipa ya wetina-idafa hofo hiti molabo numugu ya maina yowato hanu huwae.
11 Hanu moda huwato, ido aligama olipa malekama yagi loti feto lomuwabo, Wenabao, wenabao, hanu si ledowo, lafa, 12 ido emokafo libo, Nemo ha ona lobiyowe. Hemotina wa betifefe loto wa betiyámowe, loto lobiye.
13 Yagunu holilo. Liwila oto anobo hamena ya hemotina holiyámabo yagunu ya hamena-hamena moda wati hiyabane otiko minalo.
Onona liyabo we tili (3) wase ibo hatina
(Lu 19:11-27)
14 Ido hamenawa anaibo ya feito yaidana oto ne. Holilo. Hamena ma we makafo hanu faiga unowe, loto ononala liyabo we huwamenala adinalo moloto, idafane hiyaba o nedato unowe, loto sutina fito, ato 15 adinalo molaibo we ya onodo we muki monatina yagi ido idafa-adafa lifefe lanabo ogofuto mino betibo aubatina yagunugi holito hefana ya hona moloto we ma hefanala naba-naba huliya taleni faifu (5) ya muibo, ido we ma hefana naba taleni loiti ya muibo, ido we ma hefana taleni mako ya muibo, feito bitoto unogolaibo hanu ya wiye.
16 Ena hefana taleni faifu (5) libo wema ya aloko uto hefanamakafo onona lito hefana taleni faifu (5) magi ika oto liye. 17 Feto feyaito ido hefana taleni loiti libo wema ayaidana oto hefana taleni loiti magi liye. 18 Lifa, ido hefana taleni mako libo wema hefanawa lito uto mikau ya hale lito faluku aiye.
19 Aliga hamena fana minototo ononala liyabo hiyabatina we wenaba ya hefana bibo yama lifefe lanowe, loto liwila oto aiye. 20 Feto feyaito hefana taleni faifu (5) ya libo wemakafo hefana taleni faifu (5) magi li makoito lito lomuibo, Wenabao, wao, hefana taleni faifu (5) nomanima ononawa limo uto hefana taleni faifu (5) ya magi weunawa liyowe, loto lomuiye. 21 Lomuito, hiyaba we wenaba yakafo liwila oto lomuibo, Hemo ya houba-naba we dowa minoto hanelo hololanibo ononaka dowa wa owe. Hemo hefola idafalo hiyaba we dowa minaninako, yaidana oto huwamenane muki ya hiyaba o nedageto, nemote keloto dowa lotoko minomo yonogolone, loto lomuiye.
22 Ido hefana taleni loiti libo wemakafo loto lomuibo, Wenabao, wao, hefana taleni loiti nomanima ononawa limo uto hefana taleni loiti magi weunawa liyowe, loto lomuiye. 23 Lomuito, hiyaba we wenaba yakafo libo, Houba-naba we dowa minoto ido hanelo hololanibo ononaka dowa wa owe. Hemo hefola idafalo hiyaba we dowa minaninako, yaidana oto huwamenane muki ya hiyaba o nedageto, nemote keloto laloko minomo yonogolone, loto lomuiye.
24 Ena hefana taleni mako libo wemakafo loto lomuibo, Wenabao, luka-haka ito aiboma minanibo ne, loto holiyobo, hoba-hobina midinau hifiyabo ya lito wenina eito mikatinau yufa idafa itili agu yauti liti no-no aniboma nenako, 25 yagunu holika holito, hefana taleni mako nomanibo ya mikau hale lito faluku obo me ya ya ne, loto muiye.
26 Muito, hiyaba wemakafo lomuibo, Hemo ya houba-naba we hafali nosámibo minane. Hemo wa nedanibo ya eito wenina midinau yauti wetina-idafa hifiyabo ya lito wenina eito mikatinau ya yufa idafa itili agu yauti liti no-no obo wa nedanima nefe? 27 Ido nemogunu feto loto holiyaninako, hefana hiyaba we adinalo moloto ido hiyabane we anaibo hamenalo ya hefanala molobo yagi hefana weuna yagi linaiye, loto hefanane ya molo-molo abo numugu ya neidafaito molo nedámane? loto loga o edaiye. 28 Loga o edoto, ya feto lobibo, Hefanawa taleni mako ya anauti liti hefana taleni teni (10) ya li nebo we ya muilo, loto lobiye. 29 Feito idafa ma wa naibo we ya magi onu ito muwageto idafa naba wa nanaibo we minanogolaiye. Ido we ma idafa hefolako wa naibo ya aya idafa hefola wa naiboma ya anauti ipo anogolaiye. 30 Ido houba-naba we nosámibo ya midipu igu feka fulitato, midipu igu ya hufo naba-naba oti wetina hofala guti minanigilae.
Hamena naba hala
31 Nemo We Hula ya lamenane nabau anobo, enisole muki yagi maina anubo hamenalo, ya ekeni folomonelo yoto amedoto minoto, 32 wenina mikau-mikau onobanelo li nuba o betiyato, ido sipisipi hiyaba wekafo sipisipi ido meme fokito hona molo betibo yaidana oto wenina fokito hona molo betinogolowe. 33 Sipisipi ya ane onaleka fulo betito, ido meme ya ane adawaleka fulo betinogolowe. 34 Ena hiyabatina we wehudi nemo ya wenina ane onaleka minanabo ya feto lobinobo, Hemotina Menefo nesibala bibo wenina ya alo. Hana mika oloto pidoti Menefokafo hiyaba wenina naba minanae, loto ebatina we fi molo betibo eba ya linae. 35 Holiyafe? Nemo inagunu fulito minoto hemotina ya wene-idafa nomabo ne. Ido nogunu holiyoto no ya nomabo ne. Ido eba eito maukati oto hanudo minoto numunatinau ya nilimiti uwabo ne. 36 Ido unelo owo minámito unelo owo ya holoi nedabo ne. Ido idafa i hiliyoto hiyaba o nedabo ne. Ido nala numugu minoto loti wa nedabo ne, loto lobinogolowe.
37 Feto lobinado ya monatina fefe libo weninawa yasi liwila oti feto lonumunabo, Wenabao, nenafeko inagunu fuliyageto wa hedoto weka-idafa homonibo ne? Ido nogunu holiyageto no homonibo ne? 38 Ido nenafeko ya eba eito maukati we wa hedonibo minane, loto hilimito numunateuka uwonibo ne? Ido ukalo owo minámito minageto ukalo owo holoi hedonibo ne? 39 Ido nenafeko idafa hilito minageto uto wa hedoto, ido nalau minageto uto wa hedonibo ne? loti loga o nedanabo ne.
40 Ido nemo hiyabatina we wehudi ya liwila oto feto lanobo, Ha ona lobiyowe. Hemotina yasi weninane hulitina minámibo wenina ma feto fe betiyabo ya nemogi feto fe nedae, loto lobinogolowe.
41 Ido ane adawaleka minabo wenina yagi feto lobinobo, Hemotina u hopa unabo wenina nemo minodo ya fulitoti, nosámibo yawalagi himiwelagi so fiyámanaibo so lifefe lo betigu yau lumuti minalo. 42 Holiyafe? Nemo ya inagunu fulito minoto hemotina wene-idafa ya nomámabo ne. Ido nogunu holiyoto no ya nomámabo ne. 43 Ido eba eito maukati loto minoto numunatinau ya nilimiti aguwámabo ne. Ido unelo owo minámito ya unelo owo ya holoi nedámabo ne. Ido idafa hilito, ido nalau minoto ya loti hiyaba o nedámabo ne, loto lobinogolowe.
44 Lobiyoto, emotina yasi lonumunabo, Wenabao, nenafeko inagunu fuliyanibofe, ido nogunu holiyanibofe, ido eba eito malekati anibofe, ido ukalo owo minámibofe, ido idafa i hiliyanibofe, ido nalau minanibo ya aga li faka ladámone? loti loga o nedanabo ne.
45 Ido liwila oto lanobo, Nemo ona lobiyowe. Hemotina yasi weninane hulitina minámibo ma ya feto fe betiyámabo ya nemogi feto fe nedámabo ne, loto lobinogolowe. 46 Yagunu uti minowa-minowa anaibo lifima ya limo yonigilae. Ido monatina fefe libo wenina ya nomudina hofawa minowa-minowa oti minomo yonigilae, loto lobiye.