Maki
Yesu hala ukuwa dowa Makikafo lufuwa ibo ha
Homu Ha
Maki huliya ma Yoni ya buku me ya lufuwa ibo we ya Yesu ege-ege moniyabo we minagu yauti minámoto, Polo yolawe Banabasi weninala ne. Feto minoto hamena fouma emogi ya Polote Banabasite yagi maina moniyato adina li faka lifa, fulo betibo yagunu Polo eleka naba hofaiye. (Ap 15:36-47) Eleka hofaifa, aliga ya loitiwa hofa yotinawe minaiye. (2Ti 4:11)
Maki ya hipa hefola nedoti ya Yelusalemu numudo unoto sinoito nebo yagunu ha manadinau nebo wenina ya feto labo, Pitakafo Yesu hala ukuwa dowa lo oloto molo-molo aibo ha ya Makikafo holito lufuwa ibo ne, loti lo-lo ae.
Makikafo Lomu wenina ya Yesu hala ukuwa holinigilae, loto holito, buku me ya ya lufuwa ibo ne. Lufuwa me ya igu ya Yesukafo aubala itibibo idafa abi loto aibo hala, Satani li yoima o edaibo hala, ido li nomude wanaibo hala ya auba ito lufuwa ifa, ido api itibibo hala ya li fouma oto lufuwa ibo ne.
Ido wenina masi feto labo, Eito we makafo onuwa ha ya lufuwa ibo ne, loti lo-lo ae.
1
Yoni noku i-i aibo we hala
(Mt 3:1-12, Lu 3:1-18, Yo 1:19-28)
Ha me ya ya Goti Hipala Yesu Kilisto hala ukuwa dowa ya ne. Ido polofeti Aisaiyakafo ya Gotikafo Hipala ha lomuibo ya feto libo,
Moda hane lo oloto molanaibo we ilifiyoto u homu molo hedoto hanuka wili hedanogolaiye. (Mal 3:1) Hafali mikau yalo we ya welauti ha auba ito feto loto lo oloto molanaibo, Wenaba moninaibo hanula ya lifefe loti wili edalo, loto lo minanaiye, (Ais 40:3)
loto ha mono lufuwau ya nebo ne.
Feito Yoni ya hafali mikau ya loto noku i betito feto lo oloto molaibo, Hemotina Gotikafo lifimate hilili o ledanaiye, loti lutina-hatina li elepa inabo ya nemo noku i betinogolowe, loto lo oloto molaiye. Feto lo oloto molaito, Yudia ebau muki numudoti-numudoti wenina ato, ido Yelusalemu numudoti wenina muki emodoka loti, nosámibo monatina lo oloto molato, Yodani no nabau ya noku i betimo wiye.
Ido Yoni ulalo owo ya safu-kameli opalagunu lifefe labo ya ito, ido hebela ya bulumakau etuwagunu lifefe labo ya hofalalo ya hebe ito, ido wela-idafa ya witugi ido hofuku suwau fimona nowala yagi no-no aibo ne. Ido feto loto lo oloto molaibo, We ma aliga anaibo ya nemo li fulo nedoto wenaba ona neboma nenako, nemo efo ya hinalo idafala li fulo edanobo ya fefe ladámanogolaiye. Nemo ya nogunu noku i betiyofa, ido wewa ya Weuna Felegunu ya noku i betinogolaiye, loto lo oloto molo ne.
Yonikafo Yesu noku i edaibo ha
(Mt 3:13-17, Lu 3:21-22)
Ena aya hamenalo ya Yesu Galili ebau Nasalete numudokati loto Yodani no nabau ya Yonikafo noku i edaiye. 10 Noku i edaito, ayalo nokuti yoto wa edaima okuluma godito Weuna ya nama mulu yaidana oto lumuto emodo fito, 11 ido okulumauti nola makafo libo, Hemo ya Hipane lune-hane homobo we minanibo ya dowa ona wa hedowe, loto liye.
Satanikafo Yesu hepa molo edaibo ha
(Mt 4:1-11, Lu 4:1-13)
12 Ido ayalo ya Weunakafo Yesu ya hafali mikau ilifito wiye. 13 Uto, yalo fo hamena foti (40) ya unoto sinoito neto, Satanikafo hepa molo edomo wito, liye-hafa yagi neto, ido enisole yasi ana li faka lo edae.
Galili mikalo ya Yesu ononala apito libo ha
(Mt 4:12-17, Lu 4:14-15)
14 Ena Yoni ya nala numugu fulo edotato, Yesu ya Galili mikalo loto Goti hala ukuwa dowa lo oloto molomo uto 15 ya feto libo, Hamena molaibo ya moda lo fedito, Goti we hudite weninala hiyaba o ledanaibo hamena ya moda alili ainako, yagunu lutina-hatina li elepa iti hawa ukuwa dowa ya holi hikito muilo, loto lobimo wiye.
Yesukafo we fo (4) sutina fito ege uwabo ha
(Mt 4:18-22, Lu 5:1-11)
16 Ena Yesu ya Galili momeno anawalo monimo uto wa edaibo ya Saimonite unalafo Adulute laefa li-li aibo we minaibo yagunu noku ya laefa li-li abo owo ya fulo minaibo ya wa betito 17 feto lobibo, Hemotina nege molaliyo. Nege loti ya laefa li-li aibo ononatina yaidana oti wenina li-li anaibo we ya buli betinogolowe, loto lobito 18 aloko laefa owotinama fulitoti ya ege moloti uwaiye.
19 Ido yaloti monimo uto Sebedi hipala Yemusite Yonite ya sipiku laefa li-li abo owotina lifefe lo minaibo ya wa betito, 20 aloko sutina fito, loitiwa ya metinafo ido hefana onona liyabo we sipiku minabo ya fulo betiti Yesu ege uwaiye.
Yesukafo Satani himiwela ma li fulo edaibo ha
(Lu 4:31-37)
21 Ena Kapeneyamu numudo uwato Sabati folilo fedito Yesu mono numugu yoto api itibiye. 22 Api itibibo ya lo molaibo ha api itibiyabo we yaidana oto api itibiyámoto, ha mono hula yawalakafo api itibinako, ya holiti elegiyae.
23 Ayalo mono numunatinau we ma Satani himiwela mino edaibo we yakafo hai moloto feto libo, 24 Aiyo, Nasalete numudoti we Yesuwo, neidafa-neidafa fe ledanogolo ane? Li hopa o ledanogolo abe? Hemo ya wa hedofefe loto Gotidokati Fele we ya minane, loto ha naba loto liye. 25 Feto lito, ya Yesukafo lo fuko edoto lomuibo, Hemo ha hedámoto wewa fulo edoto yoto uwo, lomuito 26 Satani himiwelakafo wewa li imu-damu edoto lula-halauti feka loto hai naba moloto wiye. 27 Wito, ido wenina muki wetina lauwa opaito ya loyolalo-melo oti feto labo, Aiyo, ya nena idafa ne? Ha mono hofawa ya yawalakafo api lilibiye. Ido yako ya minámiye. Satani himiwela ya ha lobito welalo hololae, loti lae. 28 Feto lato, ido Galili mikau muki ya hawa ukuwa ya upatoto wibo ne.
Yesukafo Pita ola-kilofo li dowa lo edaibo ha
(Mt 8:14-15, Lu 4:38-39)
29 Yesugi ege-ege moniyabo wegi mono numuguti u feka uti, ayalo Yemusile Yonilegi maina uti, Saimonite, Adulute numunatinau yowato, 30 Saimoni ola-kilofo idafa i hilito ula hala-kala lito, folomolo ya uno nebo ha ya Yesu lomuwae. 31 Lomuwato, emo nedo uto analo lito li faka lito ula hala-kala liboma ya fulo edaito sinoito wetina-idafa apito hofo hi betiye.
Yesukafo wenina idafa i hiliyabo ya li faka lo betibo ha
(Mt 8:16-17, Lu 4:40-41)
32 Ena lunagama fo sapi hulito ya idafa i hiliyabo wenina ido Satani himiwela lutina-hatinau mino betiyabo wenina ya idipiti Yesudoka ae. 33 Loti, numuna meya naba wenina muki minabo numuna hanu welalo mau minato, 34 Yesukafo wenina idafa eito-eito hiliyabo li faka lo betito Satani himiwela abi ya wenina lutina-hatinau yauti li fulo betifa, wa edofefe lanako, Ha hedámilo, lobiye.
Yesukafo Galili mikalo hala ukuwa lo oloto molaibo ha
(Lu 4:42-44)
35 Ena leda luwaila midipu igu ya Yesu sinoito numudoti lumuto wenina minámabo eba yalo uto Goti lomu ne. 36 Lomu neto, Saimonigi maina minabo weninagi uti moni witala oti, 37 wa edoti feto lomuwabo, Wenina muki ya moni witaka minae, loti lomuwae. 38 Lomuwato, Yesu liwila oto lobibo, Eba maleka numuna meya selo-selo nedo uto yalo minabo wenina yagi lo oloto binae, loto ya owe. Yagunu uwokelo, loto lobiye. 39 Feto lobito, Galili mika negu-negu ya uto mono numunatinau lo oloto bito, Satani himiwela li fulo betimo wiye.
Yesukafo okola hilibo we ma ya li faka lo edaibo
(Mt 8:1-4, Lu 5:12-16)
40 Ena okola hilibo we ma Yesu nedo loto hina obula fito wako lo edoto lomuibo, Wenabao, hemokafo feto feyanowe, loto holinanibo ya okola hiliyobo ya holuto nedo, loto lageto une ya moda holutanaiye, loto lomuiye. 41 Lomuito, Yesukafo milumala holito ana sino loto wewa ulalo li minoto lomuibo, Feto feyanowe. Okola hiliyanibo holuto, lito, 42 ayalo okola hilibo ya fulo edaito ula moda holutiye. 43 Yesukafo ayalo ilifito auba ito lo fuko muibo, 44 Idafa feto fe hedobo ha ya wenina lobiyámo. Uto sokila hi muibo we ya uka ilibiyageto, wa hedageto ena Mosesekafo ha lo molaiboidana oto idafa muwageto wenina muki yasi okola hiliyaniboma yagunu holutane, loti holinigilae, loto lomuiye. 45 Feto lomuifa, ido uto idafawa yagunu apito wenina muki lo bi-bi aiye. Yagunu Yesu hofa numuna meya ya wenina nomudinalo aguwámoto wenina minámabo ebalo yako nefa, ido wenina eba malekati-malekati emodoka lo-lo ae.