6
Nasalete minabo wenina Yesu hala holiyámabo ha
(Mt 13:53-58, Lu 4:16-30)
Ena Yesu ebawa ya fulitoto eimola numunala ebalalo ya ege moniyabo wegi maina uwae. Maina uti, Sabati foliku mono numunatinau yoto apito lobibo ha wenina abi loti holiti wetina nowala opaito ya feto labo, We meya ya hala ya igalekati lito liye? Emo ya ha mananau nebo we hemakafo api ilibiye? Ido Goti aubala lilibibo idafawa li oloto pi lumibo auba ya igalekati liye? Wewa yo-hola ya aifa numuna hu-hu aibo wema yae. Ido emo ya Malia hipala yae. Ido unalafo-mota Yemusikele, Yosefekele, Yudasikele, ido Saimonikele yama minabo yae. Ido emonala-mota muki ya lemogi maina ya minonibo yae, loti ya lutina-hatinau holi nosámibo umae. Feto feyafa, Yesukafo feto loto lobibo, Polofeti ma ya muki ebau ya huliya li faka lafa, ido eimola numuna meyalo ido eimola numunalau, ido weninala minagu, ya huliya li faka ladámanabo ne, loto lobiye. Feto lobito, ido aya ebalo Goti itibibo idafa ya oloto pi binaibo ogofuwámoto, idafa hiliyabo wenina mako mako yako utinalo anagunu lito ya li faka lo betiye. Ido holi hikito umámabo yagunu hala abi kiye.
Yesukafo ege moniyabo we onona linabo ha lobibo
(Mt 10:5-15, Lu 9:1-6)
Ena Yesukafo numudo-numudo ya monito api itibi-itibi aiye. Ido ege-ege moniyabo we tuwelu (12) ya emodoka li nuba o betito, loiti loiti ononalalo apito idipi molanogolo ya homu Satani himiwela li fulo betiti idipi molanae, loto ya auba biye. Auba bito feto loto lobibo, Hemotina hanudo unabo idafa-adafa liyámoti, holobo yako liti, ido beletife, ido owotinafe, ido hefana owotinafe yagi liyámoti aifa wilalo. Ido hidinalo idafa holoinafa, ido utinalo owo loiti ya holoiyámilo. 10 Ido numugu yonagu yau yako unoti sinoiti oti minomo uti numuna meya malo unigilima ya hamenalo ya numunawa fulitalo. 11 Feti eba maleka u fedato houna i betiyámoti, ido ha lanabo ya holiyámatoma, numunawa ya fulitoti hidinalo huwopa kelaibo ya hululu iti fulitoti monatina holinae, loti fulo betilo, loto lobitoto ya idipi molaiye. 12 Idipi molaito, ya uti lutina-hatina li elepa iyalo, loti lo oloto moloti, 13 Satani himiwela abi loti li fulititi ya idafa hiliyabo wenina abi loti ya yá ilawa nowala wili betiti ya li faka lo betiyae.
Yoni noku i beti-beti aibo we hofato fulibo ha
(Mt 14:1-12, Lu 3:19-2 9:7-9)
14 Ena Yesu feto feyaibo ha ya wenina muki holiyato, mikalo hiyaba we wehudi Heloti yagi hawa holiye. Holito, wenina malekamasi feto labo, Wewa Yesu ya Yoni noku i beti-beti aibo we ya ne. Emo yama fuliguti li sinoi edainako, mebe-mabawa ya li oloto pi-pi o ne, loti lo-lo ae. 15 Ido malekamasi ya feto labo, Wewa ya Elaiya ya ne, lato ido malekamasi feto labo, Emo ya polofeti aidena minabo yamaidana oto polofeti ma ya ne, loti feti lo-lo ae. 16 Hawa labo ya Helotikafo holito feto libo, Yoni nemo henobala fuko fulobo ya fuliguti li sinoi edaiye, loto ya liye.
17-20 Feto libo ya homu Helotikafo unalafo Filipi olonafo huliya Helotiyasi lito, ya Yonikafo feto lomuibo, Helotiyo, hemo unakafo olonafo liyanibo ya lo molaibo ha ya fukane, loto lomu-lomu aiye. Feto lomuibo yagunu wena Helotiyasi sebala hala-kala lito, Yoni ya hofo fulinowe, loto holifa, Heloti ya holibo, Yoni ya monala ya fefe lototo fele we ne, loto holito holiya holito hiyaba dowa o edainako, Helotiyasikafo hofo fuli edanaibo ogofuwámiye. Ogofuwámito, Heloti ya Yoni ha libo holito hala abi kibo nefa, ha libo holinowe, loto dowa loto holiye.
21 Ena aliga hofo fulinaibo hamena ma feito oloto piye. Heloti olafo hedaibo hamenala ya oloto pito, wenina hiyabatina we wenaba yagi himiwe hiyabatina we wenaba yagi ido Galili minabo wenina hiyabatina we wenaba yagi ato wetina-idafa hofo hito nae. 22 Wetina-idafa nato, wena Helotiyasi oluwa loto nomudinalo melege lito Helotigi emogi maina nabo weninagi ya dowa wa edato, mikalo wehudi yakafo oluwa feto lomuibo, Hemo ya, idafa ma linowe, lananibo ya humunowe. 23 Ido, Ebaka filiga linowe, lananibo yagi moda humunowe, loto lo gedoto lo molo edaiye.
24 Lo molo edaito, feka uto, Ya nena idafa lomunowe? loto olafo loga o edaito, liwila oto lomuibo, Yoni noku i beti-beti aibo we manana ya linowe, lomuwo, loto lomuiye. 25 Feto lomuito, ayalo ya oluma oluloto mikalo wehudima nedo loto feto lomuibo, Onesa Yoni noku i beti-beti aibo we atala ya lapelo nomo, liye. 26 Hawa lito, mikalo wehudikafo holito lula-halau hena naba-naba aifa, wetina-idafa emogi maina nabo wenina nomudinalo ya olu ha lo molo edobo nenako, yagunu ya oluwa hala ma li fulitámanowe, loto hala kito 27 ayalo himiwe feto lomuibo, Yoni manana itano, loto ilifito ya uto nala numugu Yoni henobala fuko fuloto 28 atala ya lapelo moloto lito loto oluma muito ya lito olafo muiye.
29 Ido Yoni ege-ege moniyabo we ya hawa holiti loti hono ula ya liti uti hale li edae.
Yesukafo we faifu tauseni (5,000) ya wetina-idafa bibo ha
(Mt 14:13-21, Lu 9:10-17, Yo 6:1-13)
30 Yesukafo aposolo homu idipi molaibo we ya liwila oti emodoka loti ya idafa-adafa feto feyabo ido api itibiyabo ha muki ya lomuwae. 31 Lomuwato, ya wenina muki uti loti anako, idafa nanabo hamena minámito, ya aposolo Yesukafo feto lobibo, Leimoko wenina minámanabo ebalo uto foli minanune, lobiye. 32 Lobito, sipiku yoti eba hameto eimotinako uwae.
33 Eba hameto uwado ya wenina muki wa betiti numunatina meyau yati muki mikalo oluloti uti homu u fedae. 34 Homu u fedato, Yesu sipikuti mikalo lumuto ya wenina mau naba minabo wa betito ya sipisipi hiyabatina we minámabo yamaida oti minanako, yagunu lula-halau miluma holi bito idafa-adafa muki api itibiye.
35 Api itibi neto, lunaga fo sapinogolaito ege moniyabo we emodoka loti feto lomuwabo, Eba hameto meu ya minogeto ya midipu inogolaiye. 36 Yagunu wenina ya numudo-numudo ya idipi fulageto wetina-idafa meina finae, loto idipi molo, lomuwae. 37 Feto lomuwato, hemotina yasi wetina-idafa ma bilo, loto lobito liwila oti lomuwabo, Aiyo, idafawa meina finubo ya meinala hefana denaliyasi tu hadeti (200) yaidana oto minanogolaiye. Lemote ya uti hefana naba fuloti beleti meina fi betiti loti bilo, loto labe? loti loga o edae. 38 Loga o edato, feto lobibo, Beleti nenaki li minae? Uti walo, lobito uti li oloto pititi liwila oti loti feto lomuwabo, Beleti faifu (5) ido laefa loiti li minone, loti lomuwae.
39 Lomuwato, feto lobibo, Wenina muki mau minabo ya we fiti suwa dowalo ya amedalo, loti lobilo, loto lobito, 40 ido wenina fifiti-fifiti (50) ya mau minabo ido malekama wenina wani hadeti wani hadeti (100) ya mau minabo ya suwalo amedoti minae. 41 Amedoti minato, Yesukafo beleti faifu (5) ya lito okulumalo wa faka loto, dowae, lalowe, lototo ya lekoto ege-ege moniyabo we yasi hona moloti wenina mau naba ya binae, loto biye. Ido laefa loiti yagi hona molo bito 42 muki noti houmatina aito 43 ido ege moniyabo wewa ya luma nebo onuwa-fanawa minomo wibo ya haka oti, owo egepisa naba tuwelu (12) ya holiyato faitibo ne. 44 Ido wetina-idafa nabo wemoli ya faifu tauseni (5,000) ya minae.
Yesukafo no mulalo hina lala ito monibo ha
(Mt 14:22-23, Yo 6:16-21)
45 Ayalo Yesukafo ege moniyabo we ya feto lobibo, Hemotina sipiku ya yoti Betesaida numudo homu moloti wilo, loto lobito wenina mau minabo ya idipi molaiye. 46 Idipi moloto fulo betito ya Goti lomunowe, loto obulalo yoiye. 47 Yoito, luwaila molanogolaito sipima mika fulo faiga ito u momeno lusa utaito, eimolako mikalo ya ne. 48 Minoto wa betibo ya asi naba ma hotinalokati loto li bubulito hosa fiti ika o minato, ya Yesu wa betiye. Wa betito, holomolomo yaleka ya no mulalo hinagunu lala ito monimo loto minado loto ya fulo betitoto unowe, loto hala kifa, 49 emotinasi Yesu no mulalo monibo ya wa edoti feto holiyabo, Holofa ne, loti hatina kiti ya muki wa edoti holi naba-naba binako, 50 hai naba-naba molae. Hai naba-naba molato, ayalo ya feto lobibo, Lutina-hatinau ya auba iyalo. Nemoma minowe. Holi biyámaneyo, loto lobito 51 sipiku maina yoito ya asi hulito elegiti, 52 lutina-hatina gedibo nenako, homu beleti hona molaibo monala ya holifefe loti holiyámae.
Idafa hiliyabo wenina li faka lo betibo ha
(Mt 14:34-36)
53 Ido momeno ya yofototo uto Genesalete mikalo fedoti sipi no anawalo nala iti li hiki loti 54 sipikuti lomato, ayalo ya wenina ya Yesu wa edofefe loti, 55 eba negu-negu yauti muki oluloti loti nebo ebaleka ya wenina idafa hiliyabo ya hunutinalo moloti idipiti ae. 56 Idipiti abo yaidana oti Yesu eba muki meukafe yaukafe, ido numuna meya nabalofe, ido hefolalofe wibo ya wenina mau minabo ebalo idafa hiliyabo wenina uno betiti ya feto lomuwabo, Ukalo owo anawalo yako linogolone, loti wako lomuwato ido wenina muki liyabo ya li faka lo betiye.