20
Satani nala finaibo ha
Ena nemo enisole ma okulumauti lumibo ya wa edobo lowa fina eba hanu sinaibo oso ya li minoto ido ana filiga ya nala naba hena aibo ma ainigunu lifefe labo ya li ne. Li minoto hosofa nabama, aidena yoimalokati minomo yoibo himoi-boloti ya nosámibo yawala Satani nebo ya analo-hinalo lito, melege wani tauseni (1,000) yalo nalau unanaiye, loto nala fi edaiye. Nala fi edoto lowa ebau fulo edoto, hanu huto, mikau-mikau wenina hofa hotina iyámageto, melege wani tauseni (1,000) hulanaiye, loto welalo lotanaito hikitiye. Melegewa ya hulageto wina edato, hamena fouma efoma feka moninogolaiye.
Ena nemo ekeni folomo wa obo mulalo amedoti minabo Gotikafo li halo molo betinabo onona linae, loto auba bibo ne. Ido wenina Yesu hala ukuwa lo oloto molomo uwabo yagunu henobatina fukato, fuliyabo we weudina ya betiyobo ne. Aya weninawa yasi hafa hasuwala fibo, ido fefelumala weudina-lutina-hatina muti huliya li faka ladámabo anela ya onobatinalo ido adinalo liti iyámabo ne. Iyámoti fuliyaguti hofa sinoiti, Kilisto yagi maina hiyaba abo ononatina melege wani tauseni (1,000) yalo limo uwabo ne. Aya wenina u homu moloti fuliyaguti hofa sinoiyabo ne. (Fuliyabo wenina filiga ya melege wani tauseni (1,000) hulageto fuliyaguti hofa sinoiyabo ne.) Weninawa u homu moloti fuliyaguti hofa sinoiyabo ya ake naba-naba iti, Goti fele weninala minabo ne. Ido aliga ona fulinabo mona ya aya weninawa ya hofo beti fuliyámito, Gotigi ido Yesugi sokila hi bi-bi anabo wetina minoti melege wani tauseni (1,000) yalo emogi hiyaba we wehudi onona limo unabo ne.
Satani li yoima o edaibo ha
Ena melege wani tauseni (1,000) ya uwageto Satani wina edageto, nala numugu yauti loto hotina inowe, loto wenina numudo-namado mika filiga-filiga oka waka minadokati uto, Goki weninala yagi, ido Magoki weninala ya sebatinau ile fali witunu ito, Goti weninalagi fina finae, loto li nuba o betinaibo ne. Nuba anabo weninawa ya ho no anawalo sesepa yaidana oti hito huladámanigilae. Weninawa yasi mikau-mikau monimo uti uti Goti weninala hu unabo eba numuna meya naba Goti lula-halau dowa libo yalo fedoti, li hona o edanabo ne. Feto feyanafa, ido okulumauti so ya lumuto muki ya hito ludaiye. 10 Hito ludageto, Satani hotina ibo we ya so momeno hefana salifakafo so fiyámanaigu yau hafa hasuwala fibo ido sugi polofeti ya fulo betiyagu yau emo yagi ya fulo edae. Yau ya fo libo lubu ibo minowa-minowa oti ogofu naba-naba holimo unigilae.
Lifima li binaibo ha
11 Ena ekeni folomo naba feke libo yagi, ido yalo amedoto nebo we yagi wa edobo ne. Emo nedokati mika okuluma ya holi utaito, hofa oloto piyámanigilae. 12 Ido wa obo wenina fuliyabo hulitina nebo, ido hulitina minámibo ya ekeni folomo nomunalo sinoi minato, buku-aku ya li ata lae. Ido buku ma ya hofawa minomo yowabo buku yagi li ata lae. Bukuwama li ata labo yalo fuliyabo wenina monatina molabo ha ya bukuwa yau lufuwa ibo ya hito, lifimatina hona molo betiye. 13 Aya hamenalo ho no lulau fuliyabo wenina ya fuliyaguti hofa sinoiyato, ido wenina fulimo uwabo mona molabo, ido fuliyabo eba Eidisi yau minabo wenina muki ya fuliyaguti hofa sinoiyato, ido muki eimotina monatina ya buku yau lufuwa ibo yagunu lifima hona molo betibo ne. 14 Ena fulimo uwonibo mona ido fuliyabo eba Eidisi ya so momeno so fiyámanaigu yau fulaiye. So momenowa so fiyámanaibo ya ona fulinabo eba ya ne. 15 Ido we makafo huliya ya hofawa minomo yowabo buku yau minámitoma momenowa so fiyámanaibo yau fulaibo ne.