Lomu
Polokafo mono wenina Lomu numudo minabo ya lufuwa i fulo betibo ha
Homu ha
Polo ya Kolinti numudofe, ido Senkilia numudo nebo hamenalo ya lufuwa me ya ito, Yesu holi hikito muti Lomu numudo minabo wenina ya fulo betinowe, loto wena ma huliya Fibi muito, lito uto uto Lomu numudo u fedoto ya bibo ne.
Mono weninawa Lomu numudoka minabo wenina maleka ya Yuda wenina ido maleka ya eito feka wenina ya minae. Ido Lomu numuna ya Itali mikalo gamani wenina numunatina meya nabalo ya hiyabatina we wehuditina huliya Sisa ya ne. Aya we yakafo mika negu-negu wenina muki li yoima o betito, wehuditina huliyagi we wenaba ya neimoko minanowe, loto himiwe abi loto idipi molaito, ba lomo uwabo ne.
Ena Polokafo feto loto holibo, mikalo wenina muki ya Goti nomunalo lifima mino ledaibo wenina ya minone. Ido ononate yakafofe, ido mona dowa molanubo yakafo ya li dowa lo ledámanaibo ne. Feto ya nefa, ido Yesu holi hikito munubo, ya Gotikafo lifimate hilili oto, monatina fefe libo wenina minae, loto lo ledanaibo ne, loto Lomu numudo uto hawa ukuwa dowa api itibinowe, loto holito, lufuwa me ya i fulo betibo ne.
1
Lo oloto molaibo ha
Nemo Polo, Kilisto Yesu houba-nabala we ya aposolo we minanane, loto sune fito, Goti hala ukuwa dowa lo oloto molanane, loto li ekei nedaibo ne.
Hawa ukuwa dowa ya homu aidena lo molo ledaito, polofetila yasi fele lufuwau iyabo, ya Hipala yagunu lo molo ledaibo ne. Emo ya mikaloka ulagi oloto pibo, ya Defiti yufa fibo wenina yauti oloto piye. Ido Weuna ya fele nebo yakafo moda Goti Hipala aubafofo libo we ne, loto lilibibo, ya fuliguti li sinoi edaibo yakafo ya lilibibo ne. Wewa ya Yesu Kilisto Wenabate ya ne. Emodokati ya mika negu-negu wenina muki minagu yauti masi ha libo ya holiti, holi hikito muti, hololanabo yagunu huliya yotoko minanaiye, loto aifa li dowa lo ledoto, aposolo ononawa lumito ya li minone. Ido aya wenina minagu yauti hemotina yagi Yesu Kilisto weninala minae, loto sutina fibo ne.
Hemotina Gotikafo lula-hala bibo wenina Lomu numudo minabo, ya fele weninane minae, loto sutina fibo wenina, hemotina muki ya lufuwa me ya i fulo betiyowe. Walo.
Metefo Gotidokati ido Wenaba Yesu Kilistodokati ya aifa li dowa lo ledaibo mona ido you amena mona ya hemotinaloka mino betinaiye.
Polokafo weninawa wa betinowe, loto auba ito holibo ha
Ena homu ha me ya ya lobinogolowe. Holilo. Hemotina holi hikitabo monatina yagunu wenina mikau-mikau lo-lo o minanako, hemotina muki yagunu holito ya dowae, lalowe, loto Yesu Kilisto huliyalo ya Gotine lomu minowe. Holi minafe? Goti ononala li minobo, ya weune-lune-hane mako moloto Hipala hala ukuwa dowa lo oloto molo minowe. Aya Goti yakafo monane muki holibo we onobalalo ya ha me ya lanogolowe. Holilo. Nemo ya hamena-hamena hemotinagunu holito hulitina lomutoko minoto, 10 ya hemotinaloka anowe, loto holito hiyaba omo yowobo, ya onesa me ya Gotikafo dowa holito hanune li oloto pi nedagetoma ya anowe, loto lomutoko minowe. 11 Feto loto lomuwobo, ya hemotina wa betinowe, loto holiyobo, ya Weuna idafala aifa lumibo idafa ya li gedoto oto yakafo auba i betinaiye, loto auba ito holi minobo yagunu feito lomutoko minowe. 12 Ido feto loto holi minobo, ya hemotinagunuko holiyámowe. Nemogi hemotinagi maina minoto ya hemotina holi hikitabo monatina yakafo nemo lune-hane li aila i nedageto, ido nemo holi hikitobo monane yagi hemotina lutina-hatina li aila i betinaiye, loto holito ya loto wa betinowe, loto lomutoko minowe.
13 Ido mono weninane-motao, hemotina holifefe ladámotanae, loto ha me ya lobiyowe. Holilo. Eito feka wenina maleka minagu yau mono onona lito hulawa li oloto piyobo, ya hemotina minagu yau ayaidana oto mono ononanelo hulawa ma li oloto pinowe, loto hamena-hamena ya hemotinaloka anowe, loto hanu ma moni wita ofa, ido ha ma-ma oloto pibo yagunu hanune minámito minowe. 14-15 Wenina muki, Giliki hafi lufuwa wabo ido wagámabo wenina, ha manadinau nebo ido minámibo wenina, muki ya hawa ukuwa dowa lo oloto binobo ononawa numima nenako, yagunu hemotina Lomu numudo minabo yagi ayaidana oto lo oloto binowe, loto auba ito holiyowe.
Hawa ukuwa dowa ya Goti aubala nebo ha
16 Hawa ukuwa dowa lo oloto molobo yagunu unelo holiyámobo ne. Ya neidafaitowe? Hawa ukuwa dowa ya Goti aubala nebo ha yakafo holi hikitanabo wenina muki li nomudina wanaibo, ya Yuda wenina li homu moloto, ido yaloti Giliki weninagi wenina maleka muki yagi holi hikitanabo ya li nomudina wanaibo ne. 17 Aya hawa ukuwa dowa yakafo holi hikitabo wenina ya Goti monala fefe liboma li oloto pi bibo yagunu ya holi hikito mu-mu o minae. Aya yagunu ya feto libo,
Monatina fefe libo wenina ya holi hikito minabo yagunu ya hofawa mino holinigilae,
loto ha mono lufuwau (Hab 2:4) ya nebo ne.
Wenina muki Goti metina muti u midipu igu minabo ha
18 Feito wenina yasi Goti monala metina muti nosámibo mona eito-eito muki molo minabo yagunu ya emokafo okulumaukati lifima ha naba-naba li oloto pi beti-beti o ne. Weninawa mona nosámibo molabo yamo ha ona hula ya mi i minae. 19 Holi minafe? Goti monala maleka, mikaloka wenina holinabo monala, ya emokafo li oloto pi betinako, moda lutinau oloto nebo, 20 ya aidena yoima mika okuluma li oloto pibo hamenaloti ya emo aubala, minowa-minowa oto nebo aubala, ido monala eito, wenina monatina yaidana oto minámibo, yoisa yoto nebo nomudekafo wa edámonibo monala, ya idafa-adafa lifefe libo idafawa yakafo li oloto pi betito, moda wa edofefe loti monala holiyabo ne. Monala feti holiyaboma nenako, yagunu wenina masi monala holiyámone, loti lanabo ha ma minámiye.
21 Goti ne, loti moda holiyafa, ido Gotite ona hula ne, loti huliya li faka ladámoti, dowae, lalowe, loti lomuwámoti, hatina kiyabo mona ya u aifa idafa uto, ido lutina-hatina holifefe ladámibo ya midipukafo wase i betito minae. 22 Feto fe minabo ya ha manadeu ne, lo minafa, ido u holiti holiyámoti abo wenina buliti, 23 Goti fuli lilitámanaibo we lamenala ya fulititi, fuli lilitanaibo wenina, nama-afa, hidina-adinagi lala iti moniyabo idafa, hudi-hosofa yaidana oti lifefe loti, ya gotite ne, loti holi hikito bi minae.
Wenina muki nosámibo monako molomo uwabo ha
24 Goti lamenala feto fulitanako, eimotina lutina-hatina hume-ugele hopa-napa anabo monagunu holiyabo yagunu fuma ibo mona moloti eimotina lulawatinau ya utina li hopaiti, utinalo holinabo mona ya aifa molanabo ne, loto Gotikafo waito betiye. 25 Weninawa yasi Goti hala monala ona hula ya holi fulititi, sugi we hala monala holi hiki loti, ido idafa-adafa li oloto pibo we ya metina muti, lifefe libo idafa yako holi biti houba-naba o beti minae. Wewa metina muwabo we huliya ya li faka lo edomo yoto minowa-minowa oto nebo ne. Ona.
26 Ido metina muwabo yagunu Gotikafo waito betito, ya utinalo holinabo monagunu aku loti holi minoti, ya wenipatina yasi wemoligi fefe loti unanabo mona ya fulitoti, eimotinagu ya hopa mona molo-molo o minato, 27 ido wemoli yasi ayaidana oti wenipagi fefe loti unanabo mona ya fulitoti, wemoli eito magunu holiti utina so lito we ma hopa li unabo, ya feti sugi hanu moniyabo yagunu eimotina utina-lutina-hatinau ya lifima ha liwila oti li minae.
28 Weninawa yasi Goti hate ki umámanogolone, loti holiyabo yagunu ya Gotikafo hatina-manadina ya u aifa idafalo uwageto hopa-napa mona molanae, loto waito betito, 29 ya lutina-hatinau mona nosámibo-asámibo faitoto mino betito, fina lowagunuko holimo yoti, idafa-adafa magi magi linubolae, loti holiti, wenina holi nosámiboko biti, wauwa-mauwa liti hofo beti fuliti, moliya fiti, hotina iti, hatina nosámiboko kimo yowabo mona yamo lutina-hatinau faitoto neto, ya wenina hamadina hiti, 30 ha nosámibo lo betiti, Goti holi nosámibo muti, ha holiti holiyámoti, eimotinagunuko dowa minone, loti holiti, eimotina utina-hulitina li faka loti, nosámibo-asámibo mona hofawa li oloto piti, otinafo metinafo ha labo ya holiyámoti, 31 lutina-hatinau holifefe ladámoti, mona ona molámoti, eimotina weninatina ya holi biyámoti, muludinau holiyámabo wenina, 32 ya yaidana mona molo minabo wenina moda fuliti u hopa unae, loto Gotikafo lo molaibo ha ma ne, loti holiyafa, aya mona aifa ilalu huti molabo yako minámiye. E'e, onu iti molabo, ya wenina masi mona yaidana molabo ya dowa wa beti minae.