1 Pita
Pitakafo mono wenena minagu-minagu ya lufuwa kana apito wi fulo gedami ka
Komu Ka
Saimoni Pitakafo Yesu mono wenenala eba negu-negu upatoti wamo wenena ya lufuwa kana apito wi fulo gedami ka ama ya ne. Wi fulo gedami kamenalo ya gamani wenena ido inanimo wenenani mono kolámamo wenena yate mono wenenawa kaila nosa naba ámami fi gedanako, keina naba-naba folato, ya Pitakafo mono auma wi gedenae, loto lufuwa ama wi fulo gedami ne.
1
Lo oloto melami ka
Aiyo, linate Gotikafo iyaina o gedami wenena upatoti uti eba kuliya Pontusi, Galesia, Kapadosia, Esia, Bitinia, yaleka eba muki yau wau wenena yaidana oti minamo wenena ya namo Pita, Yesu Kilisto aposolola ya lufuwa ama wi fulo gedowe. Eyalo.
Metefo Gotikafo komu adeinati geye fuli loto iyaina o gedami, ya Yesu Kilisto wanula yakafo itili o gedenaiye, loto, ido Ounakafo olu felegaga o gedageto ya golodenawae, loto iyaina o gedami ne.
Nasafili mona ido you amene mona ya linatedoka mino faito gedenaiye.
Mino kolinumo eba kiyabate nemo ka
Wekolate Yesu Kilisto Melafo Gotila kuliya oluto idokele. Amokafo siya-mulunau naba-naba kolito ya kiyabane enawamo monatina oudi-luti-katigu ya kofa-kofa o minenaiye, loto olu kofawa o ledami, ya Yesu Kilisto folaiguti olu nedi edami yakafo eti o ledami ne. Eti oto, kosinauka ubale olu yawa fi ledami, ya fitala kiyámenami, ido fuma wiyámenami, ido lila melámenami, moda aimola ana lufuwa ya linate kiyabatina melami, ya koli kikito umu minamo yamu ya Goti aumalakafo kiyaba o gedemo uto uto moda kamena nabalo ya olu omudi kami mona u oloto pi fuli lenagoliye.
Aya yamu ya linate seti-muludigu lalo koliti alikani naba-naba o minafa, ido oiya amaleka kamena lina efemako neta-mata mona-mona yakafo kepa mele gimaigu yau keina koli minae. Eti o minamo yakafo koli kikitina ya kepa mele umu-umu iye. Ya koli minafe? Kifana goli ya moda fuli lenami neta nefa, ido monala yoku ya kepa mele edamo ne. Ido koli kikitina ya kifana goli olu fulo edeto lalo lema neta ona nemoma nenako, yamu keina koli gimami netawa yakafo yo yaidana oto kepa mele umaigu yau kulawa oloto pi lalo ageto, ya Yesu Kilisto oloto pinaido ya gebotina, ido lamenatina, ido kulitina naba moda olu oloto pi gedenagoliye.
Amo ya omudikafo eyámafa, ido seti-muludi umu-umu o minae. Moda kolafe? Oiya ama ya eyámamo nefa, ido koli kikito umuti ya moda seti-muludigu lalo koliti alikani o-o amo monatina lamenala olu akaiya idaima nenako, loto egaidana oto lenune? Moda ogoufámone! Ido koli kikitina kulawa olu minama, ya olu omudi kaima nenako, loti alikaniwa naba-naba o-o amo ne.
10 Ena polofete yate nasafili o gedenaiye, loti linate yamu adeinati lo oloto melamo we yate olu omude kami kawa mona kulawa ya auma witi moni wilimo idamo ne. 11 Aya we ya Kilisto ukana ogofu kolinami ka, ido yaloti lamenala kuliya naba olunami ka ya Kilisto Ouna lunigu nemo yakafo u komu meleto lo oloto itaima ne. Eti loto lo oloto itami, ya nena kamena yamu liye? Kamena yaidanafe, ido amaidanafe? loti loga-loga oti monawa moni wilimo idamo ne. 12 Eti loti monawa moni wilimo idado, ya aya netawa yamu lo oloto meleti mono lonowa olamo kulawa ya inanimonidoka minámaito, moda linatedoka oloto pinaiye, loto lo oloto pi gimami ne. Ido oiya ama ya aya kawa kuwa lalo ya Ouna Felegaga kosinauti ilifaito lomami we welaloti ya wenena mate linate lo oloto pi gimama ne. Aya netawa yamu Goti enisolela yate mona kulawa ya koli apasenumolae, loti koli minae.
Felegaga mona yako melalo, loto iyaina o ledami ka
13 Yamu ya linate kati-manidi olu kikitoti lutioudi koti kiyaba o minoti, Yesu Kilisto oloto pinami kamenalo ya nasafili o gedenami mona yamu kati kife loti kiyabala o minalo. 14 Welalo golodoti minamo nomilipa yaidana oti minalo. Komu ya kawa kolámamo kamenalo ya linanimo oudi-luti-kati kolamo monau minomo idamo yaidana oti oiya melámalo. 15 Luti fiyami we ya felegaga nemo yamaidana oti linate yaki neta ma-ma enawamo ya felegaga mona yako meletiko minalo. 16 Moda kolafe?
Namo ya felegaga minoma nenako, yamu linate ya felegaga minalo,
loto ka mono lufuwau (Wkp 11:44-45, 19:2, 20:7) ya nemo ne.
Gotikafo meina naba meleto fa mona yauti efili ledami ka
17 Ena Gotikafo wenena iya meleto eika wiyámoto, wenena muki ya inanimo monanido ya lifima itibito efe lotoko gimami we ya Metefole, loti loumamo yamu ya oiya ama wau wenena yaidana oti mikaleka minado ya koliya koliti monatina melalo. 18-19 Moda kolafe? Komu ya fa mona, autige-motadokati olamo mona meleti minagu yauti meina fito efili gedaima, ya u kopa unami neta, kifana siluwafe, ido golife, yakafo meina fito efili gedámami ne. E’e, Kilisto wanula meinala naba-naba yakafo meina fito efili gedaima ne, loti koli minae. Ya we ya sipisipi momola ukanalo nosámami neta ma minámoto, mo ona limo sipisipi yaidana oto ne. 20 Adeina akaima mika kosina olu oloto piyámaidokati ya moda metoli edaima nefa, ido oiya ama kamena alili melaido ya linatemu kolito moda olu oloto pi edami ne. 21 Ena linatemu kolami wenena linate ya Kilistodokati ya Goti koli kikito umamo minae. Moda kolafe? Aya we Goti yakafo amo folaiguti olu nedi edeto ya lamena kuliya naba umaima nenako, yamu koli kikitina, ido amomu koliti kiyaba o minamo monatina, ya Gotidoka ya ne.
Goti wenenala muki ya sete-mulude gimi-gimi enumo ka
22 Ena ka ona kula meyalo melamo yamu ya oudi mo lito minanako, yamu mono wenenatina seti-muludi ona gimamo, ya moda luti-kati ona kula gimi-gimi amo mona ya moda aumafofo loti mele minalo. 23 Moda kolafe? Linate ya kofawa olu oloto pi gedaima, ya mikaleka fitala kinami ufa melado yati minámaiye. E’e, moda fitala kiyámenami ufa, Goti kala kofawa minowaminowa imo kaloti ya kofawa olu oloto pi gedaima ne. 24 Moda kolafe? Ka ama ya eti limo,
Wenena muki mikaleka ukade ya yuwa yaidana oto ne. Ido kulite idami mona ya yuwa ugawa imo yaidana oto ne. Ena yuwa ya meguinaito, ugawa ya olumo wito fitala kiyaima nefa, 25 ido Goti kala ya minowa-minowa oto nemo ne,
loto ka mono lufuwau (Ais 40:6-8) ya nemo ne. Ido aya kala ya lo oloto pi gimamo kawa kuwa ya ne.