1 Timoti
Polokafo Timoti ya lufuwa kana apito wi fulo edami ka
Komu Ka
Timoti ya Esia ebalekati we neto, melafo ya Giliki we ido olafo ya Yuda wena minami ne. Etiti minamo, ya Polo eba nedo-nedo moinami kamena lele (2) yalo ya amo numunidoka o fedeto, Timoti eyeto ya ane olu faka lenami we minenaiye, loto ilimito uto, lelewai ya lakoina moniti mono lono olaiye. (Aposolo 16:1-3) Aiga Polokafo Timoti ya Yesu koli kikito umamo wenena Efesusi numudo minamo ya kiyaba o gedenaiye, loto lonowa analo meleto, Masedonia mikalo uto, yalo minoto, mono wenena kiyaba o gedenami mona yamu Timoti ya ka ma loumunae, loto lufuwa ama ya wi fulo edami ne.
1
Lo oloto melami ka
1-2 Aiyo, mono nanefo ona Timotiyo, namo Polo, Kilisto Yesu aposolola ya lufuwa ama wi fulo kedowe. Eyo. Omude olu kami we Goti ido kiyabala o minonimo we Kilisto Yesu ya aposolo lonowa olunane, loti anelo melaito olu-olu o minowe.
Metefo Gotidokati ido Wekolate Kilisto Yesudokati ya nasafili mona ido milumate kolami mona ido you amene mona ya kamodoka mino kedenaiye.
Suki ka muki ya olu fulenumo ka
Ena komu ya namo Masedonia mikalo unae, loto kaka oluto Efesusi numudo minoto, wenena liligate ka mono ailo suki neta api gilibamo wenena ya eti ádalo, loto auma wito logimo, loto lokomomo yama eti o. Wenena ya ikaga loti aunibo-kolofani katoti kulini-kulini loti lodilumu o minamo mona yamo Goti koli kikito umuti kouba-naba o edamo mona ya olu oloto piyámaiye. E’e, aya mona melamo yamo etito nefe, matato nefe? loti fa ka lo yaleka-waka o minamo mona olu oloto piyainako, eti ámalo, loto auma wito logimo.
Eti loto logimageto, ya koliti seni-muluni mo limo ya minoti, Goti omunalo ka ukadelo minámaiye, loti luni-kani laloko minoti, kati lawoko koli kikito umu minoti, ya etiti wenena muki seti-muludi giminawae, loto kolito ya logimo. Wenena liligate aya monawa ya ata witi u faifa ka olu oloto piti lodilumu oti Gotikafo lo melami ka api gilibinumo we minenune, loti kolafa, ido kawa yaki ido monawa yaki auma witi lo oloto melamo ya kolife ádae.
Kolife ádafa, ido Goti lo melami ka ya ka lalo ne, loto kolone. Ido kawa ya wenena kolife loti koliti lonola efe loti olunawamo ya moda lalo enagoliye, loto kolone. Lo melami kawa ya wenena monanina efe limo wenena yamu ádaiye. E’e, wenena ka koliti kolámoti oti kopa mona meleti moinamo wenena, Goti meni umuti nosámami mona melamo wenena, Goti felegaga monala melámoti, mikaleka monako melamo wenena, onibo menibo gini folamo wenena, ido ailo wenena gini folamo wenena, 10 kopa olu onamo wenena, Sodomu wenena monanina melamo wenena, wenena ma ugele oluti nelalo kouba-naba lonodo fulo gedeti meina olamo wenena, ka su lamo wenena, ka suki loiti ya kawa olu auma witi olu onale, loti Goti kuliya lamo wenena, ido mona maleka ka mono kula kuwolafo nemo mona yaidana o melamo wenena, aya wenena yamu kawa lo melami ne, loto kolone.
11 Ka mono kulawa ya lalo koli minomo wimo we Goti kala kuwa lalo lamena imo ya lo oloto gimo, loto lonowa nomami ne.
Yesukafo Polo lifimala olu fuloto mono lono umami ka
12 Ena Wekolate Kilisto Yesukafo olu auma wi nedeto, lonowa moda efe loto olunane, loto mono lono nomami yamu siyane, lalole, loto loumu minowe. 13 Komu ya namo kamana kito ka nosámami lo edeto ya kuwonefole, loto koli kikito umamo wenena ya ginito keina ka naba gimomo yama mono ya kolife loto koli kiki ádoma nenako, yamu milumane kolito, 14 Wekola nasafili monala ya oto dito oune-lune-kaneu faitoto leki nedaido ya Kilisto Yesu koli kikitoto sene-mulune umomo mona ya nomaiye.
15 Ena Kilisto Yesukafo nosámami mona melamo wenena ya olu omuni kenae, loto mikalo lomaiye, loti lamo ka ya ka ona nemoma ya wenena muki koli kikitenawamo ya moda efe lenami ne. Ido namo ya nosámami mona melamo wenena muki ya olu fulo gedeto, nosa naba ámami mona ya melomo ne. 16 Etito minofa, ido Yesu Kilisto kamena fana olu you lo ledami monala ya wenena muki olu oloto pi giminae, loto ya lifima olamo wenena komu we namo milumane kolami yama faifa kolámaiye. E’e, wenena aiga ya monawa namodoka melami ya eyeti, ayaidana oti koli kikito umuti omuni kofawa minowa-minowa oti minenawae, loto eti o nomami ne.
17 Ena wenena, neta-mata muki-muki kiyaba o lede minowa-minowa omo dinami kiyabate we wekudi, folámenami we, eyámonimo we, Goti lawoko lako kuliya naba ido lamenala ya olu faka lo edemo dito minowa-minowa oto nemo ne. Onae.
Nosámami mona olu fuloto, koli kikitoto mono lono auma wito olo, loto loumami ka
18 Ena mono nanefo Timotiyo, komu kamomu polofete ka lamo yama kane ki minoto, ka auma wito lufuwa ama ya wi fulo kedowe. Eyo. Kamo ya kawa yamamu kaka ki minoto, wenena mate auma witi lowa fina fiyamo yamaidana oto mono lono ya auma wito lalo olo. 19 Eti animo, ya koli kikito umuto, Goti omunalo ka ukanelo minámaiye, loto luka-kaka laloko minanimo mona ya koto kiyaba otoko lonowa ya olu mino. Wenena liligate monawa fulititi, koli kikitamo mona ya meni umamo wenena ya sipi lekami yaidana oti minae. 20 Ayau yati Himeneusite Alekisadate lele ya Goti kamana kofa kiyámenawami mona ya api gilibinune, loto Satani anau fulowe.