2 Tesalonaika
Polokafo mono wenena Tesalonaika numudo minamo ya lufuwa kofa aiga wi fulo gedami ka
Komu Ka
Polo ya Kolinti numudo minomo wimo kamenalo ya Yesu koli kikito umuti monolo mau wi-wi amo wenena Tesalonaika numudo minamo ya lufuwa kofa aiga wi fulo gedami ka ama ya ne. Wenenawa yauti maleka yate Yesu Kilisto moda itibito otaiye, loti kani kiti lo-lo amo yamu Polo ya kawa kolito lufuwa ama wi fulo gedaigu ya kamena fuli lenagolido neta ma o fedenami ka, ido Wekola kiyabala o minoto mona efe loto melenumo ka ya auma wito api gilibinae, loto lufuwa ama ya wi fulo gedami ne.
1
Lo oloto melami ka
Aiyo, linate Metefo Goti ido Wekola Yesu Kilisto lunigu mino gedeti Tesalonaika numudo monolo mau wi-wi amo wenenao, lamo Polole, Sailasile, Timotile lufuwa ama ya wi fulo gedoge. Eyalo.
Metefo Gotidokati ido Wekola Yesu Kilistodokati ya nasafili mona ido you amene mona ya linatedoka mino gedenaiye.
Polokafo wenenawa yamu kolito Goti loumami ka
Mono wenenate-motao, lamo linatemu kolito Goti loumonimo, ya koli kikitamo mona nabanaba dimo uto, ido linate muki seti-muludi gimigimi o minamo mona yaki u naba dimo wimo yamu kolito ya siyane, lalole, loto kamenakamena loumu-umu onimo ya moda efe loto loumumo idone. Yamu lalimo ya Goti wenenala numudo-namado monolo mau wi-wi agu ya linate gebotina logimonimo, ya mono kuwolafo kaila fi gedato, keina naba-naba koli minamo ya luti-kati efilámaito, ilulu kuti auma witi koli kikitoti mino-mino amo monatina yamamu gebotina logimi-gimi o minone.
Gotikafo monate iya meleto lifima meina efe loto itibito lomami ka
Keina naba o fede gimami yamakafo kepa mele gimaito, ya Goti wekudite kiyaba o ledami kilalau ya moda ogofuti dinawamo wenenane ona kula minae, loto geyami, ya efe lotoko iya mele ledami mona ya lilibami ne. Ena aya kilalamu kolamo yamu oiya ama ya moda keinawa naba ya koli minae. Moda kolafe? Aiga ya Gotikafo efe limoko nemo monala ya meyalo meleto, kaila fi gedamo wenenawa ya lifima itibito gimito kaila fi gedeto, ido linate keinawa koli minamo wenena ya lamoki lakoina olu you lo ledenagoliye.
Eti enami, ya Wekola Yesu ya enisolela auma wiyamo yaki kosinauti yo famula naba-naba ligu yau oloto pinami kamenalo, yalo ya Gotiki kutifina ámamo wenena ido Wekolate Yesu kala kuwa lalo koliti golo ádamo wenena ya lifima ka naba itibito giminagoliye. Lifimawa itibito giminami, Wekola kola-welalo ido aumala lamenalalo yati fulo faiga o gedageto, u kopa unawamo kanu ya lifima meinawa itibito gimageto, yalo ya minowa-minowa oti minenagilae.
10 Ido enami kamenawalo ya felegaga wenenala, koli kikito umamo wenena muki yate eyeti eleigiti aiyo-koiyo loti kuliya olu faka lomo dinawae. Ido linate ya lo oloto gimonimo ka koli kikitamo yamu aya kamenalo ya linate ya lamoki ido wenenawa muki yaki lakoina minenagolone.
Wenenawa yamu koliti Goti loumamo ka
11 Netawa muki o fedenami yamu ya moda kamena-kamena linatemu kolito Goti loumonimo, ya Gotite yakafo auma wi gedageto, ya mona laloko melenune, loti lalo koliti, ido koli kikitoti lono kula muki olunune, loti kolamo mona ya etiti melenawae, loto luti fiyami monawa ya linatedoka olu oloto pi gedeto, lalo geyenagoliye, loto loumu-umu o minone. 12 Eti enawamo ya Wekolate Yesu lamena kuliya ya linate minagu u naba dimo unaiye. Ido linate yaki amo lulau mino edamo ya lamena kulitina naba giminami ne. Gotite ido Wekola Yesu Kilisto nasafili o gedami monawa yakafo netawa ya olu oloto pinagoliye.