2 Timoti
Polokafo Timoti ya lufuwa kofa aiga wi fulo edami ka
Komu Ka
Polokafo Yesu kala kuwa lalo lo oloto melainako, ana-kiyanalo oluti gamani numuna meya naba Lomuka ya nela numugu fulo edato, yalo minoto, ya nofo fulunawamo kamena moda adu ne, loto kolainako, Timoti yamu kolito lufuwa ama ya wi fulo edami ne.
Timoti ya Polo ana olu faka limo we minoto, amoki lakoina lono oluto, Yesu koli kikito umamo wenena Efesusi numudo monolo mau wi-wi amo wenena kiyabani we ya ne. Yamu Polokafo etito-etito kiyaba o gedenane, loto lufuwa ma komu wito, ido lufuwa ama ya kofa aiga wi fulo edami ne.
1
Lo oloto melami ka
1-2 Aiyo, mono nanefo sene-mulune komomo we Timotiyo, namo Polo, Kilisto Yesu aposolola ya lufuwa ama wi fulo kedowe. Eyo. Kilisto Yesu lulau mino edonimo yamu omudi kofawa minenawae, loto iya ku ledeto lolomami ka ya lo oloto gimo, loto Gotikafo kala lalo kito lonowalo ya fulo nedaito olu-olu o minowe.
Metefo Gotidokati ido Wekolate Kilisto Yesudokati ya nasafili mona ido milumate kolami mona ido you amene mona ya kamodoka mino kedenaiye.
Wekola monala ido kala kuwa yamu ukadelo kolámonimo ka
Ena aunefo kolofane-mota mona melamo yamaidana oto namo ya Goti omunalo ka ukanelo minámaiye, loto lune-kane mo lotoko minoto ukane-oune-lune-kane umuto kouba-naba o edemo dito, kamena-kamena leda lunaga loumomo ya kamomu kolito, siyane, lalole, loto loumumo idowe. Eti loto loumuto, ya kamo kufu o nedanimo yamamu kane ki minoto ya oto keyeto lalo kolito alikani enamo mona ya sene-muluneu faitenagoliye, loto ya oto keyenae, loto auma wito kolowe.
Ido Goti koli kikito ona kula umanimo yamamu kane ki minowe. Komu ya aukafo wena Lowisite okafo Yunisite koli kikito umu minami mona ya moda ayaidana oto oiya kamodoka yaki nemo ya moda kane kife loto kolowe. Aya yamu kolito ya kaka meletenaiye, loto ya kaka oluto kofa lokomowe. Kolo. Namo ane ya manegalo meloneto Gotikafo mono auma komami yama kamo ya olu mumusi lageto auma wito oloto pinaiye. Kolabe? Gotikafo Ouna lomami ya mulude fou lenaiye, loto lomámami ne. E’e, auma wi minoti, seti-muludi gimi-gimi o minoti, ukadi-oudi-luti-kati koti kiyaba lalo enawae, loto Ouna ya lomami ne.
Yamu kamo ya Wekolate monala lo oloto melenanimo ya ukagalo kolámo. Ido namo ya amo kuliya yamu nelau minomo yamuki ukagalo koli nomámo. E’e, Gotikafo kala kuwa lalo lo oloto melenumo yamu ya kaila fi ledenawamole, loto aumala lomaima yamu ya kamoki ayaidana oto aumala ya olu minoto lo oloto meleto, kaila fi kedenawamo kanudo ya leya wi mino. Amo yakafo olu omude kototo ya felegaga wenenane minenawae, loto iyaina o ledeto lute fiyami, ya lalimo monate yamu eti o ledámaiye. E’e, adeina afimaleka mika kosina oloto piyámami kamenalo ya aimola kala lalo kito nasafilila lomami yamu ya Kilisto Yesu lulau mino edonimo ya iyaina o ledeto lute fiyami ne. 10 Ido oiya amaleka ya olu omude kami we Kilisto Yesu oloto piyami yakafo nasafililawa olu oloto pi lomami, ya fulumo wonimo mona ya fulo fulitito, fulu fitala kiyámoto omude kofawa minowa-minowa omo dinumo mona yama kala kuwa lalo yakafo olu oloto pi lomami ne.
11 Ido kawa kuwa lalo ya lo oloto meleto api-napi gilibito moninane, loto aposolo lonolalo fulo nedaito ya olu minowe. 12 Lonowa etito olomo yamu ya keinawa mofu minofa, ido ukanelo kolámowe. E’e, koli kikito umomo weki moda kutifito minomo, ya lonowa anelo melami ya amo aumala yakafo moda ogofuto kiyaba o edemo uto uto kamena nabalo ya moda oloto pife lenagoliye, loto kane lawoko kife loto koli minomo nenako, ukanelo kolámototo minowe.
13 Ena Kilisto Yesu lulau mino edeto, koli kikitoto seka-muluga umu-umu o minoto, ka mono kula namodokati kolanimo yamaidana oto lo oloto gimi mino. 14 Ido Ouna Felegaga luteu mino ledami yakafo aga olu faka lageto kawa kuwa agalo melami ya olu kiki loto kiyaba o edo.
15 Ena Esia mikalo minamo wenena muki ya meni numuitamo ne, loto koli minane. Aya wenena yauti Figelusite Hemogenesite meni nomami yaki ya moda kolanimo ne.
16 Ido Onesifolusi ya nelau minomo yamu ukanalo koli nomámoto, kamena-kamena lunekane olu lalo o nede minainako, Wekolakafo amo wenenala milumani kolito ani olu faka lo gedami mona ya giminaiye, loto kolowe. 17 Amo ya Lomu numudo ya oto auma wito monine wilimo uto uto olu oloto pi nedami ne. 18 Yamu Wekolakafo lalo kolageto, kamena nabalo ya Wekoladokati milumala kolami mona ya olu oloto pinaiye, loto kolowe. Ido Efesusi numudo minomi kamenalo yaki auma wito ane olu faka limo monala yama ya kaimoka eyanimo ne.