Aposolo
Ouna Felegaga mino gedaito aposolo yate mono lono olamo ka
Komu Ka
Komu lufuwa wiyaigu ya lusa wema kuliya Lukakafo Yesu mikalo moinami kamenalo neta-mata imo ka, ido api gilibami ka ya lufuwa wiyami ne. Ka komu lufuwa wiyami ya kuliya Yesu kala kuwa Lukakafo lufuwa wiyami ne, loti melamo ne. Ido ka ama ya aiga lufuwa wiyami ne. Ido lufuwa amau ya Yesu folaiguti kofa olu nedi edaito itibito kosinau idami ka, ido Ouna Felegagakafo oto Yesu mono wenenala mino gedeto auma gimaito, kala kuwa lalo ya lo oloto meleti, Goti aumala gilibami neta-mata eti o-o amo ka, ido kawa kuwa lalo mikau-mikau upatoto wito Yuda wenenaki ailo feka wenenaki koli kikito umamo ka ya lufuwa wiyami ne.
Komu Yuda wenena mau kefola ya Yelusalemu numudoka Yesu monolo mau wi-wi ato, aiga Goti Ouna Felegagakafo mino gedaito Pitakafo kawa kuwa lo oloto melemo wito, ido aiga ya Polokafo lo oloto melemo wito, kawa kuwa ya eba nedo-nedo upatoto wito, ailo feka wenena yaki so loti koliti koli kikitamo ne, loti kolinagilae, loto lufuwa ama ya wiyami ne.
Kawa maleka ya wenena mate Luka loumato, kolito lufuwa wito, ido maleka ya Poloki lakoina monito ana olu faka limo yamu omunakafo kami ka yaki lufuwa wiyami ne. Etito Aposolo 16:10-17, 20:5-21, 18, 27:1–28:16 yau lakoina moinami ka ya lufuwa wiyami ne. Pitakafo lono olami kala ya Aposolo 1-12 yau neto, ido Polokafo lono olami kala ya Aposolo 13-28 yau nemo ne.
1
Yesukafo Ouna Felegaga ilifi fulenae, loto lo melami ka
Tiyofilusiyo, namo Luka moda komu lufuwa wi fulo kedogu ya Yesu oto meleto imo ka muki ya lono apito olumo uto uto, ka mono apito logimimo uto uto, olu kosinau dinagolo ya iya ku gedami we aposolo ya Ouna Felegaga welaloti ya ka lo mele gedetaito, ya Gotikafo ilimito kosinau idami kawa muki yamu ya moda lufuwa wi kumutomo ne. Yesukafo ukana ogofu naba-naba kolitoto aposolo wenenalawa minado ya fedeto, wenena yate omune kofawa ne, loti koliti kani ligi-ligi kiyámenawae, loto mebe-maba mumudi ya olu oloto pi gimaiye. Olu oloto pi gimito kamena foti (40) ya mikalo minoto Goti kiyaba we wekudite kiyaba o ledami ka logimimo wiye. Kawa logimimo uto kamena ma lakoina weni-neta no minado yalo lo melami etito gimami, Linate Yelusalemu ya fulámoti, Menefo neta giminae, loto lo mele gimami ya logimomo ya kiyaba o minalo. Yamu Yoni ya nokafo noku wi gedaifa, ido fo kamena maleka wageto yalo linate Ouna Felegaga yakafo noku wi gedenagolowe, loto logimaiye.
Logimaito, ido mau witi minado loga o edeti lamo, Wekolao, Isilaeli wenena kofa olu auma wi lumuto kiyabate we wekudi lono olunabe? loti loga o edae. Etiti loga o edato, Yesukafo itibito logimami, Linate Metefo aimola aumalalo netawa fedenami kamena melami ya kolinuwe, loti lafa, ido fedenami kamenawa ya netatina minámaiye. E’e, netatina minámaifa, ido Ouna Felegaga ya mino gedaido yalo auma ya gimaito oluti uti Yelusalemu numudo, ido Yudia mika negu-negu, ido Samalia mika negu-negu, ido luwa-lawa mika faiga negu yaki kane kune ya lo oloto gimimo unagilae, loto logimaiye.
Gotikafo Yesu itibito ilimito kosinau idami ka
(Mk 16:19-20; Lu 24:50-53)
Eti loto logimaito, Gotikafo omunido olu faka loto ilimito kosinau idaito, limukafo faluku o edaito ya ogofuti eyámae. 10 Ogofuti eyámoti kosinau akawa auma witi kogo ko minato, we lele ukanido owo feke wiyami ya kaita minadoka oti nedi minaiye. 11 Nedi minoti eti loto logimami, Galili wenenao, nediti amalo ya nedi minoti kosinau kogo ko minae? Wewa Yesu ya linatedokati ilimito kosinau idami ya itibito mikalo enami kamena ya kosinau wito eyamo yaidana oto itibito enagoliye, loti laiye.
Matiyasi ya Yudasi lonola olunami ka
12 Eti laito, ya minamo mowa Olifi ya fuliti lumuti kilomita lawoko yaidana uti Yelusalemu numudo ya itibiti wae. 13 Itibiti u fedeti numuna ma mulalo aifa nedo diti minomo wae. Minamo wenena ya kulini etito ne: Pita, Yoni, Yemusi, Adulu, Filipi ido Tomasi, Batolomiu ido Matiu, Alifiusi nalafo Yemusi, Saimoni kuliya ma Seloti, ido Yemusi nalafo Yudasi yaleka we ya minae. 14 Etiti wenena muki mau wi-wi amo yaki, Yesu kunalafo-motaki, olafo Maliaki, ido wenaipamaki muki seni-muluni lawoko meleti minoti Goti loumumo wae.
15 Ena kamena yalo koli kikitamo wenena wani hadeti tuwedi (120) ya mau minagu ya Pitakafo omunido nedito 16 eti loto logimami, Mono wenenane-motao, kolalo. Yudasikafo Yesu ya kuwolafo-mota gilimito oto anido gimami we kala ya adeina afimaleka Ouna Felegagakafo Defiti welalo ka ya melami kama oiya u ayaloma wiyaiye. 17 Ido Yudasi komu lamoki lakoina ekeleto minoto mono lono olumo wone.
18 Etito nefa, wewa mona nosámami melami, meinala umamo yakafo mika ma meina fito aya mikalo ya lumu fou loto, muluna poloka kito siya-mulunau neta muki feka aito folaiye. 19 Folaito, Yelusalemu numudo minamo wenena muki ya kawa koli fuli lamo yamu folami mikawa ya kuliya Akeldamale, loti melamo katelokati monawa ya Wanu Leikami Mikale, loto ne. 20 Yamu mono lufuwa bukuku Mono Nema yau eti limo,
Numuna ya lupa minageto wenena ma yau minámenagilae,
loto ka mono lufuwau (Sng 69:25) ya nemo ne. Ido maki ya eti limo,
We ma yakafo kiyaba we lonola ya olunami ne,
loto ka mono lufuwau (Sng 109:8) ya nemo ne.
21 Etito yamu Wekolate Yesu ya folaiguti kofa nedami kala ya lo oloto melenami we ma lamo minonigu yauti Yesu lamoki minami kamena muki yalo lakoina moni-moni ami we ma iya ku melokele. 22 Wewa olu oloto pinumo ya Yonikafo noku wi gede minaido yaloti uto Yesu lamodoka ilimito kamenalo kosinau idami ya eye fuli lonimo wemomo yaumati we ma iya ku melokele, loto logimaiye.
23 Eti logimaito, we lele ma ya ma kuliya Yosefe kuliya lele ma Basabasi ido ma Yasitusi, ido we ma kuliya Matiyasi ya olu oloto piyamo ne. 24-25 Ido mukite Goti eti loumamo, Wekolao, wenena muki sete-muludeu ko-ko animo we kaimokafo Yudasi lonola fulitito aimola kanulalo uto u kopa wimoma nenako, yamu we lele yauti lawoko ma iya ku edanimo we ya ebala olunami wewa lilibo, loti loumu minae. 26 Eti loumutiti mau minamo ya noka kedeti Matiyasi kuliya ya oloto piti, aposolo minenaiye, loti lato aposolo leweni (11) minagu ya ekeleti minae.