Efesusi
Komu Ka
Efesusi ya numuna meya naba ya Esia ebau ya ne. Yalo ya wenena mumudi suki gotinina ma kuliya Atemisi ya ouni-luni-kani umuti, mono numuna naba ku edamo ne. (Aposolo 19:23-28) Ena Polo eba nedo-nedo moinami kamena lele (2), yalo ya Efesusi numudo uto, Yuda wenena mono numunigu dito api gilibami ne. (Aposolo 18:18-21) Ido eba nedo-nedo moinami kamena tili (3), yalo ya Efesusi numudo kofa itibito uto, melege tili (3) yalo ya minoto, koli kikitamo wenena ya api gilibimo wiye. (Aposolo 19:1-10)
Ena Lomu numudo nelau minami kamenalo ya nofo fulunawamo kamena moda adu nenako, ka ma api gilibinae, loto lufuwa ama wi fulo gedami, ya katoti oluti Esia ebau numudo-namado monolo mau wi-wi amo wenena minado yaki fulo gedato katenawae, loto lufuwa ama ya wi fulo gedami ne. Ido mono lono olu-olu imo we Tikikusi yakafo Polo monala ido kala muki ya logiminagoliye, loto Efesusi numudoka ilifi melami we ya lufuwa ama oluto uto gimaiye, loti wenena mumudi kani kiyamo ne. (Efesusi 6:21, 22)
1
Lo oloto melami ka
Aiyo, linate felegaga wenena Efesusi numudo minoti, Kilisto Yesu lulau mino edeti koli kikito umu minamo wenena ya namo Polo, Kilisto Yesu aposolola, Gotikafo kala lalo kito lonowalo ya fulo nedaito olu minomo we, ya lufuwa ama wi fulo gedowe. Eyalo.
Metefo Gotidokati ido Wekolate Yesu Kilistodokati ya nasafili mona ido you amene mona ya linatedoka mino gedenaiye.
Gotikafo Yesudoka mono kanuwa olu oloto pi ledami ka
Wekolate Yesu Kilisto Gotila minoto Melafo minoto imo we ebola ya oluto dito loto kolokele. Amokafo Kilisto lulau mino edonimo yamu kosinau mono ubalela mona-mona olumo faito ledetami ne. Komu adeina mika apito oloto piyámami kamenalo ya amo lulau mino edenawae, loto iyaina o ledami, ya amo omunalo felegaga mo loti minenawae, loto iyaina o ledeto mono ubalewa olu lomami ne. Eti o ledami, ya siya-muluna lomami yamu Yesu Kilistodokati olu nanimo nomilipane itenae, loto komu adeinati lo ledami yamu olu leboilami ne. Eti imo, ya moda aimola kala lalo kito ido siyamulunau lalo kolito ya eti o ledami ne. Ido aimola nasafilila lamena imoma ebola olu faka lenawae, loto eti o ledami ne. Nasafililawa ya Nalafo siya-muluna umu-umu o minami we lulau mino edonimo yamu nasafili o ledami ne.
Ido amo lulau mino edonimo yamu wanulakafo meina fito efili ledeto, nosámami monate kilili o ledami, ya Goti aimola nasafili aboga minaima nenako yamu eti o ledami ne. Nasafililawa mau naba-naba lekito lomami, ya ka manedeu minenami ka mona-mona ido kolife lo fuli lenumo ka naba yaki lomami ne. Eti o ledami, ya aimola siya-mulunau lalo kolito ya kala lalo kiyami ka, komu falukuto nemo ka lo oloto pi lomami, ya etito ne: 10 Wenena, netamata, kosinaleka, mikaleka, muki-muki ya kofa itibito olu lawoko ito Kilisto ya kiyabani we wenaba mona aboga minenaiye, loto kamenawa melami yama moda o fedageto ya eti enami ne.
11 Ya we ya lulau mino edonimo yamu lamo yaki ya nanimo wenenane ko nomo netane ona ya minenawae, loto iyaina o ledami ne. Eti loto komu adeina auma wito lo ledami, ya amokafo neta-mata enae, loto kala ki minami yamu moda olufe-fe limo we yakafo komu adeina eti lo ledeto iyaina o ledami ne. 12 Eti o ledami, ya lalimo komu apito Kilisto lulau mino edeto amomu kolito kiyaba onimo wenena ya oto meleto o minonimo monate yamo lamenala ebola olu faka lenaiye, loto eti o ledami ne.
13 Ena linate ayaidana oti kala kuwa lalo olu omudi kami ka ona kula ya koliti koli kikito umuti lulau mino edamo yamu Ouna Felegaga lutigu mele gedenae, loto iya ku gedami yamamo aina wito eikawa wi gede ne. 14 Gotikafo lalimo muki kofa itibito olunae, loto meina fito efili ledami, ya neta aiga lumunae, loto Ouna Felegaga luteu ago o mele ledami ne. Eti o ledami, ya lamenala ebola olu faka lenawae, loto eti o ledami ne.
Goti lamenala aumala ya mino faito gedenaiye, loto Polokafo loumu-umu o minami ka
15 Etito namo ya linate Wekola Yesu koli kikito umuti felegaga wenenala muki seti-muludi gimi-gimi o minamo ka kolomo, yaloti 16 ya kamena-kamena linatemu kolito, siyane, lalole, loto Goti loumutoko minomo ya eti loto loumu-umu o minomo, 17 Wekolate Yesu Kilisto Gotila Metefo lamena aboga yakafo Ounadokati oudi olu lamena o gedeto, ka manidigu mele gedeto, Goti monala olu oloto pi gimageto, kolife lenawae, loto loumu-umu o minowe.
18 Eti o gedageto, luti-kati omuna olu lamena ageto, ya iyaina o ledami mona yamu kolito kiyaba o minonimo yama kolife loti, ido amo lamena abogakafo olu lamena o ledageto, aimola felegaga wenenala lalo lema minenawae, loto olu mau wi ledeto olu amodoka ekele ledenami yamaki kolife loti, 19 ido aumala, naba-naba neta-mata muki olu fulo gedami aumala, ya lamo koli kikitonimo wenenadoka olu oloto pi ledami aumala yamaki kolife lenawae, loto loumu-umu o minowe.
Aya aumalawa naba-naba yakafo 20 Kilistodoka olu oloto pito, folaiguti olu nedi edeto ya kosinauka ana onaleka olu amedo edaito ne. 21 Yakafo ya mikauka kosinauka wenabafe, ido kulinigi wefe, ido auma wiyamo wefe, ido wekolafe, ido kulini kani kuni idami wenena mona-mona nabanina muki ya amokafo olu fulo gedeto dito ne. Etito minami ya kamena oiya yako minámaiye. Moda minowa-minowa oto minenagoliye.
22 Ido wenena, neta-mata, muki ya fulo kiyana feumau gedeto, ya u kiyabani we wenaba dito minenaiye, loto, ido mono wenenala mau naba manini ya mino gedenaiye, loto fulo edami ne. 23 Etito amo ya manede neto, ido lamo ya ukana minonimo, ya amo neta-mata muki netau yau mino faitoto minami weki kutifi filiga-filiga o minoninako, amo moda mino faito ledami, ido lamo ya mino faito edonimo ya minone.