Yoni
Yesu kala kuwa lalo Yonikafo lufuwa wiyami ka
Komu Ka
Yoni ya Yesu ege-ege moinamo we tuwelu (12) minagu minoto, Yesukafo ege-ege moinami wema siya-muluna umami we ya ne. Kamena so loto Yesuki lakoina monito omunakafo Yesu lono olami ya eyeto, kalakafo api gilibami ya koli-koli imo netawa ya lufuwa wito eti limo, Linate katoti koliti ya Yesu ya Goti Nalafo ilifi melami we Kilisto ne, loti koli kikitenawae. Koli kikito umato, ya amo kuliyalo kofawa mino gedemo dinagilae, loto wiyami ne. (Yoni 20:31)
Lamo kawa lufuwa wiyami ya katoto, ailo we ma lufuwa wiyaiye, loto kolonimo nefa, ido Yonikafo aimola kuliya ya olu faka ádenae, loto kolami yamu, Ege-ege moinomo we ya lowe, loto lufuwa wiyámaiye. E’e, Ege-ege moinami we ya liye, loto lufuwa wiyami ne. Lufuwa etito wiyami monawa ya Matiukafo ayaidana oto lufuwa wiyaigu ya melaiye.
1
Goti Kala ya omuna kofawa nemo ka
Ka ya kana monau akaimati minomo dito minoto ya Gotiki lawoko mino edemo idami ne. Ido Kawa ya Goti aimola ya ne. Ido Kawa ya kana monau akaimati Gotiki lawoko minoto mino edemo idami, ya neta-mata muki oloto piyami ya amo yakafoko olu oloto piyami ne. Etito amo ya minámami neko, mika, kosina, neta-mata muki ya oloto piyámagi ne. Ido amodoka ya kofawa minomo idami mona kula ya ne. Ido aya kofawa minomo idami mona kulawa yakafo wenena olu lamena o ledami ne. Lamenawa yakafo lumiku ya lamena ito, lumikafo lamena eifámaiye.
6-7 Ena we ma kuliya Yoni ya lamenawa yamu lo oloto melageto, wenena muki yate lamena aboga koli kikito umunawae, loto Gotikafo ilifi melami ne. Ilifami wewa Yoni ya lamena aboga minámaiye. E’e, faifa lamena aboga kala kuwa lo oloto melami we ya ne.
Ena lamena aboga wenena mikau-mikau olu lamena o ledami ya Yoni kamenalalo ya mikalo oloto pito ami ne.
10 Mikalo ami wewa ya aimola aumalakafo mika ya olu oloto piyaifa, mikaleka wenena yate kofe loti eyámae. 11 Ido aimola ebalaleka oloto pito aifa, wenenala ya amoki koina wiyámamo ne. 12 Koina wiyámafa, ido wenena ma amoki koina witi kuliya koli kikitoti moni minamo wenena ya Goti nomilipala minenawamo kanu ya olu oloto pi gede minaiye. 13 Wenena ukanigutiko oloto piyamo wenena ya Goti nomilipala minámae. Ido we wena ekelenaliye, loti ekelaigu yauti oloto piyamo wenena ya Goti nomilipala minámae. Ido wenena linanimoni kani kiyado yati Goti nomilipala ya oloto piyámae. E’e, Goti nomilipala ya Gotidokati oloto piyamo minae.
14 Ena Kala ya ukana atuwaki oloto pito, lamo minonigu ya minoto, nasafili ido mona ona kula aboga minami we ya lalimote lamena monala eyonimo, ya Metefo Nalafo lawoko lamena monala yaidana oto ne.
15 Ena amomu ya Yonikafo lo oloto meleto, lo faka loto eti limo, Aiga ami we ya namo oloto piyámoneto minomo idami we nenako, namo olu fulo nedeto wenaba ona nemo ne, loto logimitomo we yama ama ya ne, loto liye.
16 Ena nasafili aboga yakafo lamo wenena muki ya amodokati nasafili o ledemo wiye. 17 Goti lo melami ka ya Mosese anau meleto lomaima nefa, Yesu Kilistodokati nasafili o ledeto mona ona kula ya lilibaiye. 18 Ena Goti ya we makafo eyami we ma minámaiye. E’e, Nalafo Goti lawoko Melafo kemanau minami wekafo ya monala olu oloto pi lomami ne.
Noku wi gede-gede imo we Yoni yakafo lo oloto melami ka
(Mt 3:1-12; Mk 1:2-8; Lu 3:1-17)
19-20 Ena Yelusalemu numudoti Goti yokila ki umu-umu amo we ido felegaga kuliyai numuna naba kouba-naba we ya Yuda wenena yate gilifi melato Yoni nedo uti ya loumamo, Kamo ya kema we ma minane? loti loga o edato ya monala olu falukámoto, lo oloto meleto eti loto logimami, Namo ya Goti ilifi melami we Kilisto yama minámowe, logimaiye. 21 Logimaito, ya amo yate kofa loga o edamo, Ena kamo ya kema minane? Elaiya minabe? lato itibito logimami, E’e, namo Elaiya minámowe, lito amo yate lamo, Kamo polofete kiyabala onimo we yama minabe? lato ya amo, E’e, loto liye. 22 Eti limo yamu amo yate eti loti loumamo, Ena kamo ya kema ma minane? Kamo animo yamu lilifi melato one. Kamo kaimoka ya yaidana we minowe, loto lolomageto uto logiminune, loumae. 23 Loumato, eti logimami, Polofete Aisaiya eti limo,
Kofo mikau yalo we ya welauti ka auma wito eti loto lo oloto melenami, Wekola kanula ya olufe lalo, loto lo minenaiye,
loto ka mono lufuwau (Ais 40:3) nemo ka yama oiya namo ya o fedowe, loto ya liye.
24 Ido Falisi we minaguti Yonidoka gilifi melato wamo wenena yate 25 loga o edeti lamo, Ena ka lanimo ya namo Goti ilifi melami we Kilisto ya minámowe. Ido Elaiya ya minámowe. Ido polofete kiyabala onimo we yama minámowe, loto lanimo ya kamo nedito noku wi gede-gede ane? lato, 26 Yonikafo eti loto logimami, Namo ya wenena no yakafoko noku wi gede minofa, ido linate minagu yau we ma oloto pito minami we ya linate eyefe ádae. 27 Amo ya nege aifa, namo efe ya amo yaidana we ya minámonako, kiyanalo wiyami neta efilinamo ya efe ádenagoliye, loto ya liye. 28 Kawa ya Betani numudo Yodani no filiga afulaleka yalo ya Yonikafo wenena noku wi gedaido, yalo ya kawa ya oloto piyaiye.
Yesu ya Goti Sipisipila Momola ya ne, loto limo ka
29 Ena leda ya Yesu Yoni nedo ya wito, faigati eyeto ya wenena eti loto logimami, Eyalo. Goti Sipisipila Momola yolakafo wenena mikau-mikau lifimate olu moufami we ya ne. 30 Olu moufami we yamu eti logimoma, Aiga ami we ya namo oloto piyámoneto minomo idami we nenako, namo olu fulo nedeto wenaba ona nemo ne. 31 Ido nanimo komu ya eyefe ádomo nefa, monala ya linate Isilaeli wenenane logimoneto kolinawae, loto ya o fedeto nokafo noku wi gedoma ne, loto ya liye.
32 Ido ka ma aimola omuna eyami neta yamu Yonikafo eti loto lo oloto pi gimami, Ouna ya nema mulu yaidana oto kosinauti lumuto amodoka ya neto eyomo ne. 33 Nanimo komu ya eyefe ádofa, nokafo noku wi gedomo lonowa nomami wekafo eti loto lonomami, Ouna ya lumuto amodoka ya minageto eyenagolane. Eyenanimo we ya Ouna Felegagakafo noku wi gedenagoliye, loto lonomami 34 yamu namo neta ya komo nenako, loto monala eti loto logimoma, Amo ya Goti Nalafo ya ne, loto logimaiye.
Yesukafo ege melenawamo we fo (4) luni fito olu ekelami ka
35 Ena leda ya Yoniki ido ege melamo we yauti we lele yaki ebawau ya minato, 36 Yesu leketo ayalo ya wito, Yonikafo eyeto we lele ya logimito limo, Eyailo. Goti Sipisipila Momola yola ya ne, lito, 37 lele ya kawa koliti Yesu ege waiye. 38 Ege waito, Yesukafo oluwe oto geyeto ya, Linate ya nediti aiye? lito ma yakafo limo, Api lilibanimo we, numuga egau ya minane? loto loga o edaito 39 ya logimami, Oti eyailo, loto logimaito, lele ya ege-ege uti numuna eyeti ya fo lunaga melenae, loto ito yalo ya Yesu minaido ya minaiye.
40 Ena Yoni kala koliti Yesu ege wami we ma Saimoni Pita kunalafo Adulu yakafo 41 alako uto yalafo Saimoni olu oloto pi edeto, eti loto loumami, Lamo Mesaiya olu oloto piyoiye, loto limo, ya kawa monawa ya Gotikafo ilifi melami we Kilistole, loto ne. 42 Kawa loumuto ya Yesu nedoka ilimito wito, Yesukafo eyeto ya limo, Kamo Yoni nalafo Saimoniyo, kulika kofawa Sifasile, loto ya melowe, loto limo, ya Yuda wenena kanidokati kuliya Sifasi, ya Giliki wenena kanidokati ya kuliya Pita ya ne.
Yesukafo Filipite Nataniyelite luni fiyami ka
43 Ena leda ya Yesukafo Galili mikalo unae, loto ya Filipi eyeto eti loumami, Kamo nege-nege ano, loto loumaiye. 44 Loumami wewa Filipi ya Adulute Pitate numunani Betesaidakati ami we ne. 45 Wewa Filipikafo uto Nataniyeli eyeto eti loumami, Mosesekafo lo melami ka lufuwa wiyaigu ido polofete yaki lufuwa wiyagu yau we yamu wiyamo wewa yama oiya olu oloto piyone. Ya we ya Nasalete numudoti ami we Yosefe nalafo Yesu ya ne, loumaiye. 46 Loumaito, Nataniyelikafo ka eti loto itibito loumami, Nasalete numudo yati neta lalo ma oloto pinami nefe? lito Filipikafo loumami, Kamo oto eyo, loto loumaiye.
47 Eti loumaito, Nataniyeli ya uto Yesu nedo u fedaito, Yesukafo eyeto ya limo, Eyalo. We ama ya Isilaeli we kula nemo ya siya-mulunau ka suki ya ma minámaiye, lito 48 Nataniyelikafo loga o edeto limo, Kamo egaidana oto ya namo neyeto lane? lito Yesukafo limo, Filipikafo luka fiyámaito ya yá ade monau ya minageto keyoma ne, loumaiye. 49 Loumaito, Nataniyelikafo eti loto loumami, Api lilibanimo we, kamo Goti Nalafo Isilaeli wenena kiyabate we wekudi ona ya minane, lito 50 Yesukafo limo, Yá ade monau ya minanima lo oloto pi komomo yamu koli kikito nomabe? Aiga ya neta naba kulawa ya oto dito eyenagolane, loto, 51 ido ka ma enu wito limo, Namo ka ona kula logimowe. Linate kosina godageto Goti enisolela yate We Kula namo minodo ya diti lumuti ato geyenagilae, loto ya logimaiye.