Luka
Yesu kala kuwa lalo Lukakafo lufuwa wiyami
Komu Ka
Yesu folaiguti nedito kosinau itibito wito, aiga buku ama ya Giliki we ma kuliya Lukakafo lufuwa wiyami ne. Wewa ya lusa we minoto, Giliki wenenaki ailo feka wenena ma muki yaki Yesu kala kuwa koliti, koli kikito umunagilae, loto buku ama ya lufuwa wiyami ne. Ido buku ma kuliya Aposolo yaki lufuwa wiyami ne. Lufuwa wiyaigu yau Yesu ya olu omude kenae, loto aiye, loto api gilibami ne.
1
Lukakafo Yesu kala kuwa ya Tiyofilusidoka ya lufuwa wi fulo edami ka
1-2 Wenabane Tiyofilusiyo, namo lufuwa ama lufuwa wi fulo kedowe. Kato. Lamo minonigu ya neta oloto pi lomami neta ya kana apito oloto piyaido akaimati ya wenena omunikafo eyeti ka monolo kouba-naba lono olamo wenena lo oloto lomamo ka ayawa ya wenena mukite kawa kuwa wife loto lufuwa winune, loti kolamo ya moda kolane. 3-4 Eti loto kolaninako, namo moda ayaida oto netawa muki kana apito oloto piyaidoti ya mama oto kolimo idomoma nenako, loto ya kamomu kolito olu efe-efe loto lufuwa wiyomo ya katoto kolito ka mono api kilibamo ya ona kula ne, loto kolife lenane, loto kane kito ya lufuwa ama ya wiyowe. Eyo.
Enisole makafo Sekalaiya loumami ka
Ena Yudia wenena kiyabani we wenaba Heloti kamenalalo yalo Goti yokila ki umamo wenena ma lono kulini naba ya Abiya wenena yauti we ma nemo kuliya Sekalaiya ya olonafo kuliya Elisabeti yaki ya Goti yokila ki umami we wenaba Aloni ufa fiyami yauti wena ne. Etito minami ya olonafo wanafo lele ya Goti omunalo ya luni-kani laloko oti minoti, Wekola lo melami ka muki ya olu meyalo mele-mele o minaito, lifimani minámaiye. Eti o minaifa, ido Elisabeti ya keni-wena nenako, nomilipanina minámaito, we kilofo wena kilofo melaiye.
Ena wewa Sekalaiya yokila ki umamo wenenalaki lono kamenani fedaito, Goti omunalo lono olu minaiye. Lono olu minaito, yokila kiyamo wenenawa yate ki-ki amo monanina olu meyalo meleti, ido ladanuwa imo kinami we kuliya olu oloto pinune, loto olu mebe-maba oto noka kedogeto kuliya oloto pinami we yamo ya lonowa olunaiye, loti kedamo ya Sekalaiya kuliya oloto piyaiye. Oloto piyaito, ladanuwa imo neta kinae, loto Wekola felegaga kuliyai numuna nabau yau lulau idaiye. 10 Lulau dito ladanuwa imo neta kinami kamena yalo ya wenena muki mau minamo wenena ya feka minoti Goti loumuti minae.
11 Eti o minato, ladanuwa imo neta ki-ki amo folomo onaleka yalo ya Wekola enisolela ma oloto pi umaiye. 12 Oloto pi umaito Sekalaiyakafo eyeto ukana ololo oto koli naba-naba umaiye. 13 Koli naba-naba umaito, enisolekafo eti loumami, Sekalaiyao, koli komámaneyo. Goti ka loumanimo ka ya koli minainako, ologafo Elisabeti ya kipa ma kedenagoliye. Kedageto ya kuliya Yonile, loto melo. 14 Ido oloto pinami yamu seka-muluga moda idageto alikani ageto wenena muki alikani naba-naba enagilae. 15 Eti ato, Wekola omunalo wenaba minoto, no wainife ido olu omuni moninami no mafe ya áno, loto lo fuko edo. Amo ya olafo mulunau minenaigu ya Goti Ouna Felegaga mino edeto siya-mulunau faitoto mino edenagoliye. 16 Etito minageto yakafo aiga Isilaeli wenena so loti ya itibito olu Wekola Gotinidoka giliminagoliye. 17 Ido Ouna Felegagakafo Elaiya mino edeto olu auma wi edami yaidana oto amo ya mino edageto, Wekola u komu mele edenami we minenagoliye. Wewa ya wenena seni-muluni olu eleyapa wi gedageto nomilipaniki luni-kani lawoko melenagilae. Ido ka koliti kolámoti amo wenena yaki luni oluwe o gedageto ya wenena mona efe limoko melamo yaidana oti ka mono mona ya efe loti mele minenagilae. Etito ya wenena olufe lo gedageto ya moda efe loti minoti Wekola kiyabala o minenagilae, loto loumaiye.
18 Eti loumaito, Sekalaiyakafo ka itibito eti loumami, Egaidana oto ka ona lane, loto kolinae? Namo we kilofo meloneto olonefoki ayaidana oto moda kilofo melainao, loto liye.
19 Enisolekafo ka itibito loumami, Namo ya Gebiliyeli, Goti omunalo nedito mino-mino owe. Eti oneto, amo yakafo, Kawa kuwa lalo loumo, loto kamodoka nilifi melaito, lumuto lokomowe.
20 Ya koli mino. Kawa lokomomo kamenala ageto ya moda kulawa enami ne. Nefa, kawa lokomomo ya koli kiki ádanimo yamu oiya amalekati ka ádoto minenagolane. Ka ádoto minageto ya kawa kulawa enami kamenalo ya kofa ka lenagolane, loto loumaiye.
21 Etiti lo minaito, feka mau minoti Sekalaiya kiyabala minamo wenena yate felegaga kuliyai numuna naba lulau yau kamena fana minaiye, loti kani ligi-ligi ki minae. 22 Eti o minato, aiga lumuto, ka lenami ogoufámaiye. Ka lenami ogoufámoto mebe-maba yako o gimainako, wenenawa ya eti loti kolamo, Felegaga kuliyai numuna nabau yau neta ma oloto pi umaiye, loti kolae.
23 Ena yokila kiyami lono kamenala fuli lito ya aimola numunaleka itibito wiye. 24 Uto minaito, aiga olonafo Elisabeti nomilipala mulunau nemo ne. Nomilipala mulunau neto ya ikana faifu (5) yalo falukuto minoto eti loto limo, 25 Namo keni-wena minomo yamu wenena omunido ukanelo koli minofa, oiya ya Wekolakafo neyami kamenalo ya ukanelo kolomo ka ya olu fulo nedenae, loto ya eti o nedami ne, loto liye.
Enisolekafo Malia oloto pi umami ka
26 Ena ikanala sikisi (6) yalo ya Gotikafo enisolela Gebiliyeli ilifi melaito, Galili mikalo Nasalete numudo wiye. 27 Uto yalo ya nomili we olámamo nomili kuliya Malia ya adeina wekudi Defiti ufa fiyami we ma kuliya Yosefe ko mele edamo nomili nedo o fedaiye. 28 Oto oloto pi umuto eti loumami, Siyane, Wekolakafo siya-mulunau lalo naba keyeto mino kedaiye, loto loumaiye. 29 Eti loto loumaito, ka limo yamu ya siya-mulunau keina naba-naba ito, Nena kama ne? loto kala ligi-ligi kiyaiye.
30 Kala ligi-ligi kiyaito, enisolekafo eti loto loumami, Maliao, koli komámaneyo. Goti siya-mulunau lalo naba keyaiye. 31 Ena ka ma lokumunae. Koli mino. Aiga ya nomilipaka mulugau minageto ya nakafo kedenanimo ya kuliya Yesule, loto melo. 32 Amo ya kuliyai we minenami ya akaiya nemo we Nalafole, loti lenawamo ne. Ido Wekola Gotikafo aulafo kolofala Defiti kiyaba we lonolama umunagoliye. 33 Ido Yekopu ufa fiyami wenena kiyabani we wekudi minowa-minowa oto minoto kiyaba omo dinami ya ma fuli ádenami ne, loto loumaiye.
34 Loumaito, Maliakafo ka itibito eti loto loumami, Namo we makafo olu ono nedámaito minomoma nenako, ka lanimo ya egaida oto gedenaiye? loto loga o edaiye.
35 Loga o edaito, enisolekafo ka itibito eti loto loumami, Ouna Felegagakafo kamodoka ageto ya akaiya nemo we aumala yakafo kamamuna yaidana oto olu fito kedenagolinako, nomilipaka kedenanimo ya Gotikafo felegagale, loto ido Nanefole, loto lenagoliye.
36 Ido yako minámaiye. Wenenaka Elisabeti wena kilofo meletami ya keni-wena ne, loti lo edamoma nefa, oiya nalafo mulunau nemo ya ikanala sikisi (6) ya utaiye. 37 Yamu Goti yakafo neta-mata muki eti enami ya moda ogofunami ne, loto loumaiye.
38 Eti loto loumaito, Maliakafo ka itibito eti loto loumami, Namo Wekola kouba-nabala nomili minomo ya neyane. Yamu ka lanimo ya eti o nedenaiye, loto lito ya enisolekafo fulo edeito wiye.
Malia ya Elisabeti nedo wimo ka
39 Ena kamena yalo ya Malia nedito mowalo Yuda wenena numuni meya yalo alako uto 40 fedeto Sekalaiya numunau dito ya, Siyane, loto Elisabeti loumaiye. 41 Eti loto loumaito, Elisabeti kolami kamenalo ayalo ya mulunau nomilipala nemo ya satito, Ouna Felegagakafo Elisabeti siya-mulunau faitoto mino edaito 42 Elisabetikafo lu aumawai eti loto fiyami, Aiyo, moiyo, wenaipa muki yauti kamo Gotikafo keyeto olu lalo o kedami ne. Ido nomilipaka mulugau nemo kedenanimo yaki olu lalo o edenami ne. 43 Ido Wekolane olafokafo namo minodo animo ya namo faifa wena ma minonako, nedito oto eti o nedane? 44 Yamu kolo. Kamo siyane, loto lonomanimo ya noka lebona kolodo ayalo ya muluneu nomilipane alikani oto satiye. 45 Ido kamo Wekoladokati ka lokomami ka ya kulawa enaiye, loto koli kikito umanimo wena ya moda lalo alikani o-o animo ne, loto Elisabetikafo eti loumaiye.
Maliakafo limo ka
46 Ena Maliakafo eti loto limo,
Nanimo oune-lune-kane yakafo Wekola kuliya olu faka loto ebola lo minowe. 47 Ido Goti ya olu omune kami we minainako, yamu ouneu ya alikani o-o minowe. 48 Namo ya fa neta kouba-nabala nomili efema ya minofa, ido neye lalo melainako, yamu oiya amaloti wenena muki kofawa minamoki ido oloto pinawamoki yate namomu koliti ya wenawa lalo koli minomo unami mona ya Gotikafo umaiye, loti lo-lo o nedenawamo ne.
49 Aumafofo aboga yakafo neta naba namodoka olu oloto piyaito, kuliya felegaga nemo ne.
50 Wenena muki kofawa minamoki ido aiga oloto pinawamoki ya wewa koliya kolinawado milumanina koli-koli enami ne. 51 Ido wewa anakafo auma wiyami lono oluto ya wenena ouni-luni-kanigu inanimo kulini olu faka lamo wenena ya olu upato gedaito wamo ne. 52 Kulinigi wenena minoti wenena kiyaba o gedamo we ya kulini olu waka o gedeto, ido kulini minámami wenena efe yako ya kulini olu faka lo gedami ne.
53 Ido kadunamu folamo wenena ya neta lalo gimaito muni ifa, ido neta ko namo wenena ya amodokati gilifi melaito, anigu neta ma olámoti wamo ne. 54 Isilaeli wenena kouba-nabala wenena minonimo ya ade olu faka loto milumate kolami ya minowa-minowa oto kala melámami ne. 55 Etito milumate kolito Abalahamu yaki, ufa fiyami wenenala yaki ka lo mele ledami yamu u ayalo wiyami ya minowa-minowa oto nemo ne,
loto eti limo ne.
56 Ena ikana lelei-lawokoi (3) yalo Malia ya Elisabetite lakoina minoti aimola numunaleka itibito wiye.
Yoni oloto piyami ka
57 Ena Elisabeti kamenala fedaito ya nalafo kedaiye. 58 Nalafo kedaito, adu ekeleti minamo wenena, ido wenenala maleka minamo koliti ya, Aiyo, Wekolakafo milumala naba-naba kolami mona amodoka olu oloto piyaiye, loti amoki alikani naba ae.
59 Ena yaloti fo kamena eiti (8) wito yalo ya kipa ukanau Goti ainala fukenune, loti mau witi melafo Sekalaiya kuliyalo lilafole, loti melenune, loti lafa, ido 60 olafokafo limo, E’e, kuliya Yonile, loti melalo, loto logimaiye. 61 Logimaito, amote ka itibiti eti loti loumamo, Aiyo, wenenatina yauti ma kulini yaidana ma minámaima ne, loti 62 melafo Sekalaiya ya mebe-maba oti nalafo kuliya melenami yamu loga o edae. 63 Loga o edato, amokafo lufuwa winami neta numunawae, loto mebe-maba ito oluti umato, Kuliya ya Yonile, loto lufuwa wiyaito ya kani mumudi kiyae. 64 Ido ayalo wela kuluma olu kotito ka loto Goti ebola liye. 65 Ido adu ekeleti minamo wenena muki ya weni lawa apaitaiye. Ido Yudia eba naba mowalo-mowalo yalo netawa yamu lokoli-fakoli omo wae. 66 Eti o minamo ya kawa kolamo wenena muki yate lunigu kolamo ya Wekola aumala mino edamile, loti kolamo yamu eti loti lamo, Kipa yakafo naba dito egaida we minenaiye? loti eti lo minae.
Sekalaiyakafo Wekola ebola limo ka
67 Ido melafo Sekalaiya ya Ouna Felegagakafo lulau mino faitito ya Goti welaloti ka eti loto ya limo,
68 Wekola ya Isilaeli wenena Gotite ebola lokele. Amokafo ya wenenaladoka oto meina fi ledeto nelauti efili ledaiye. 69 Eti o ledeto kouba-nabala we Defiti ufa fiyamila yauti olu omude kenami we auma wiyami we ya olu oloto pi ledami ne. 70 Eti o ledenae, loto aimola kala ya adeinati polofetela felegaga we wenigu ya melaito eti loti lamo, 71 Goti yakafo olu omudi kenae, loto kuwotefo-mota anigu yauti, ido wenena seni-mulunigu nosámami koli lumunawamo anigu yauti olu omude kenami ne, loti lamo ne.
72 Etito Gotikafo autefo kolofate-mota ya milumanina kolito, amoki olu kutifi ledami kala felegaga nemo ya kala melámami ne. 73 Gotikafo autefo Abalahamu ya auma wito lo gedimo kawa ya eti limo, 74-75 Kuwotibo-mota anidoti olu omudi koneto kolini kolámoti, kuline olu faka loti seti-muludi numuti, mikalo minamo kamenalo yalo mona efe lotiko melenawamo ya felegaga wenena mino-mino enawae, loto lo melami ne.
76 Ido kaimo, nomilipane ya kamomu akaiya nemo we polofetelale, loti lenawamo ne. Kamokafo Wekola moninami kanu ya wili edenae, loto komu melenane. 77 Komu melenanimo ya Wekola lifimate kilili o ledeto olu omude kenaiye, loto wenenala logimi-gimi enagolane. 78 Etito Gotite ouna-lula-kalau yau milumate kolami ya fo yaidana oto lamena lumunami we ya kosinalo akaiyati lamodoka ya ilifi melenaiye. 79 Wewa yakafo lamo wenena sinidigu minoto fulunumo kamena yamu koli kolonimo ya lamena o ledeto, you amene mona ya api lilibinaiye, loto ilifi melaiye,
loto Sekalaiya limo ne.
80 Ido kipawa naba dito, ouna-lula-kala ya auma wimo idaito, uto kofo mikau yau minomo uto, aiga Isilaeli wenena omunido oloto pi gedami ne.