2
Mika faigakati ka maninigu nemo we o fedamo ka
Yuda wenena kiyabani we wenaba Heloti minami kamenalalo ya Yudia ebaleka Betelehemu numudo yalo ya Yesu ya oloto piyaiye. Oloto piyami kamenalo ya moda fo idaidokati ka maninigu nemo we Yelusalemu numudo o fedeti ya eti loti loga amo, Yuda wenena kiyabani we wenaba oloto piyami ya numuna ega ya ne? Ukulula fo idaidoka yalo moda eyetoto ya kuliya olu faka loto oudelute-kate umunune, loto one, loti lae.
Eti loti lato, ya wenaba Helotikafo kawa kolito ya siya-mulunau keina ito, ido Yelusalemu wenena muki yaki ayaidana oti keina kolae. Keina koli minato, ya Helotikafo Goti yokila ki umamo we wenabani yaki, ido wenena lo melami ka api gilibi-gilibi amo weki muki olu mau wi gedeto ya logimami, Gotikafo kiyabate we wekudi ilifi melami we Kilisto ya egalo oloto pinaiye? loto loga o gedaito, itibiti loumamo, Yudia ebaleka Betelehemu numudo yalo oloto pinagoliye. Ido polofetekafo lufuwa wiyaigu ya eti limo,
Aiyo, Yudia mikau Yuda wenena numuna meya nabanina muki yauti ya Betelehemu numuna ya lumuto kefo efemako minámenanimo ne. Aya numuna meya naba yauti ya kiyaba we wekudi ma oto, ya wenenane Isilaeli wenena muki ya kiyaba o gedenagoliye,
loto ka mono lufuwau (Mai 5:2) ya nemo ne, loti loumae.
Eti loti loumato, ya Helotikafo kolito ya wemomo ka maninigu nemo we ya momona oto luni fiyaiye. Luni fiyaito ato, ya ukuluwa apito oloto piyami kamena yamu loga-miga o gedaiye. Loga-miga o gedaito, amote loumato, kolito ya logimami, Linate Betelehemuka ya uti kipawa yamu auma witi moni wiliti olu oloto pi edetima ya oti lonomato, namo ya ayaidana oto uto kuliya olu faka loto oune-lune-kane umunae, loto unagolowe, loto logimito gilifi fulaiye.
Eti loto logimami ka ya koliti uti, ya moda ukuluwa komu fo idaidoka eyamo ya u komu uto kipawa nedo uto aufaleka minaiye. 10 Ukuluwama eyeti, ya seni-mulunigu alikani oti lalo naba-naba koli minae.
11 Ena numuguma diti kipawa kefolate olafo Maliate geyeti, ya kuba wi edeti, kuliya olu faka loti, ouni-luni-kani umuti minae. Eti oti minoti ya koukamenina efiliti neta lalo umamo, ya kifana mona kuliya goli yaki, ido yokila ladanuwa imo kiyamo kuliya falagenesenisi yaki, ido yá nowala ladanuwa imo kuliya mulu ya umae. 12 Umato, Gotikafo famoku yau fuka ka ma eti logimami, Heloti nedo itibiti áumalo, lito koliti yamu ya kanu maleka uti inanimo ebanidoka itibiti wae.
Isipi ebaleka koli wamo ka
13 Utato, ya moda Wekola enisolela makafo famoku yau Yosefe fede umuto eti loumami, Kamo nedito kipa kefolaki, ido olafoki koli gilimito Isipi ebaleka uto aya ebau ya minoto, ka kofa logiminamo yamu kiyabane o minalo. Moda kolabe? Helotikafo kipawa ofo fulunae, loto moni wilinagoliye, loumaito 14 Yosefe nedito kipa kefolaki, ido olafoki luwaila siniku akaima gilimito Isipi ebau wiye. 15 Gilimito yau wito yalo minomo diti diti, ya aiga Heloti folami kamenalo ya itibiti Isilaeli mikau oti minae. Ido komu adeina Wekolakafo ka ma polofete welalo melaito eti limo,
Isipi mikauti ya Nanefo lula fiyoneto itibito aiye,
loto ka mono lufuwau (Hos 11:1) nemo ka ya etito wiyaiye.
Helotikafo lito kipa kefola muki ya gini folamo ka
16 Ena ka maninigu nemo wemomo inanimo ebanidoka itibiti kanu ailo maleka wato, ya Helotikafo, Kone wiyae, loto kolami siya kala-kala loitaito kimiwe gilifi melaito, uti Betelehemu numuna nabau ido numuna-amuna adu negu muki yauti wenena nanibo melege lele olu fulámamo kipa kefola muki ya gini fulumo wae. Eti o gedami ya komu ka maninigu nemo we loga-miga o gedaito, weniguti ukulu fedami kamenawa loumato kolami yamamu koli minoto eti iye. 17-18 Ena aya kawa ya polofete Yelemaiyakafo limo,
Lama numuna meya yau nola ma kolamo ya kufu naba oto, Ei-ai, loto siya-mulunau naba-naba kolami ya wena Leselikafo ufa fiyami wenenala nomilipanina yamu kufu naba-naba o minaito, ya wenenala egaidana oto siya-muluna olu you lo edenune, loti kolafa, nomilipanina minámamo yamu, ogoufámae,
loto ka mono lufuwau (Jer 31:15) nemo ka ya komu adeina lufuwa wiyaido ya netawa muki o fedaiye.
Yosefe kipa yaki olafoki gilimami ka
19 Ena Heloti fulutaito ya moda Wekola enisolela makafo Isipi ebau Yosefe famoku fede umuto eti loumami, 20 Kipawa ofenagolimo wema fulutaiye. Yamu folomokalo yati nedito, amoki ido olafoki gilimito itibito Isilaeli mikau wo, loto loumaiye. 21 Kawa loumami ya Yosefe kolito ya nedito kipawa yaki ido olafoki gilimaito, itibiti Isilaeli mikau wae.
22 Wafa, ido Akelausi yakafo melafo Heloti ebala oluto Yuda wenena kiyabani we wenaba ne, loti lamo ya Yosefe kawa ya kolito ya, yalo uto minenube? loto koli umaito, ya famoku yau fuka ka ma kolito ya Galili mikau yau uti moniti 23 ya numuna naba ma kuliya Nasalete yau oti numuna ku onoti minae. Eti o minamo yamu ya komu adeina ya polofete yate lamo, Wenena muki yate amomu ya Nasalete we ne, loti lo edenawae, loti kawa lamo ya etito u ayalo wiyaiye.