13
Ufa neta itili imo ka
(Mk 4:1-9; Lu 8:4-8)
Aya kamenalo ya Yesukafo numunauti lumuto no anawa akelo uto amedoto minaito, wenena naba so loti oti minaidoka mau wiyamo yamu sipiku dito amedoto minaito wenena mau wiyamo muki ya no akelo nediti minae. No akelo nedi minato, neta-mata muki kepa ka logimito ya eti limo, Moda we makafo ufa neta itili enae, loto migu wiye.
Migu uto itili ito ufa neta ma kanudo olumo wiyami ya nema yate oti no fuli lae.
Ido ufa neta ma kifana feumau neto mika kefo ma mulalo nedo olumo wiyami ya mika kefo nemoma nenako, kenemaneto fou lifa, fo lido megunito lufawa minámainako, apatito folaiye.
Ido ufa neta ma kaila imo neta idaigu olumo wiyaito ya kaila imo neta yakafo dito olu itoto ofo folaiye.
Ido ufa neta ma mika lalo negu olumo wiyami ya fokito dito ilawa liyaiye. Ma yakafo ilawa so loto wani hadeti (100) yaidana oto liyaiye. Ido ma yakafo ilawa kefola naba sikisiti (60) yaidana oto liyaiye. Ido ma yakafo ilawa kefo efema teti (30) yaidana oto liyami yaidana-yaidana oto limo wae. Linate kati nemo wenena ya kawa ya kolife loti kolalo, loto logimaiye.
Yesukafo kepa ka limo monala olu oloto piyami ka
(Mk 4:10-12; Lu 8:9-10)
10 Ena ege-ege moinamo we amo nedo oti ya eti lamo, Nedito kepa ka logimi-gimi o minane? loti loga o edato 11 amokafo logimami, Kosinau nemo we wekudite wenenala kiyaba o ledami monala ka falukuto nemo ya linate olu oloto pi gimitaima ne. Ido wenena maleka olu oloto pi gimámaiye. 12 Ido we ma neta ko nami ya maki enu wito umageto ko nami netala so lenami ne. Etito nefa, ido we makafo neta ko ánenami ya neta ko nami netala kefo efema minenami ya amodokati itibito olunami ne.
13 Koli minafe? Omuni yakafo ko-ko o minafa, ido neta kofe loti eyámae. Kani yakafo ya ka koli-koli o minafa, ido kolife loti kolámae. Etiti minanako, yamu ka asa wito nemo ka ya logimowe. 14 Aya wenenawa yamu Gotikafo kala ya polofete Aisaiya welalo melaito eti loto limo,
Linate koli-koli o minafa, ka kolife loti kolámoti, ido ko-ko o minafa, neta kofe loti eyámenagilae. 15 Wenenawa ya seni-muluni moda gedimoko minanako, kani anawako koliti omuni olu likotoko minae. Eti ámamo neko, omunikafo ko-ko o minoti, kanikafo koli-koli o minoti, luni-kanikafo kolife loti koliti seni-muluni ya olu eleyapa witi namodo ato olu faka lo gedogi ne,
loto ka mono lufuwau (Ais 6:9-10) nemo ka yama moda oiya ama minamo wenena yalo wiyaiye. Yamu kepa ka logimimo wowe.
16 Linate nege melamo we omudikafo kofe loti eyeti ido katikafo kolife loti minanako, lalo koli minomo wae. 17 Ka ona kula logimowe. Polofete muki yaki ido Goti wenenala monanina efe lamo wenenaki yate neta omo linate eyamo ya eyenune, loti kolafa, ido eyámamo ne. Ido neta api gilibomo linate kolamo ya kolinune, loti kolafa, ido kolámamo ne. Yamu kepa ka logimi minowe, loto logimaiye.
Ufa neta itili imo we kepa ka monala ka
(Mk 4:13-20; Lu 8:11-15)
18 Ufa neta itili imo we kepa ka monala ya linanimotina koliti fokiti kolife lalo. 19 We makafo wekudite wenenala kiyaba o ledami kala kuwa ya kolito kolife ádaitoma ya nosámami abogakafo oto kama ya wewa siya-mulunau kifami yama kenemaneto olu fulitaiye. Ufa neta ya kanudo olumo wiyami yamaidana oto ne. 20 Ido we makafo Goti kala kolito ayalo siya-mulunau koli lalo kolami ya ufa neta kifana mulalo olumo wiyami yamaidana oto ne. 21 Wewa ya lufawala ona olu kiki ádoto, faifa mulalo nemo yakafo ya Goti kala yamu keina umuti kaila fi edatoma, koli kikila ya alako u kopa wiye. 22 Ido we makafo Goti kala lalo kolaifa, mikalo neta-mata muki yamu keina kolaito, keinala ido kifana-koukame yakafo kola wito kala laloma olu ito edaito ilawa liyámaiye. Wewa ya ufa neta kaila neta idaigu olumo wiyami mika yamaidana oto ne. 23 Ido we makafo Goti kala lalo kolito, mona kolife loto kolami we ya ufa neta mika lalo negu olumo wiyami mika yamaidana oto ne. Ido wewa kulawa wani hadetife (100), ido sikisitife (60) ido tetife (30) ya oloto piyami ne, loto logimaiye.
Yuwa witi kiliyalau omiya idami ka
24 Ido kepa ka ma loto logimami, Kosinau nemo we wenenala kiyaba o ledami monala ya we ma minau ya yuwa witi ufa lalo kifami yaidana oto ne. 25 Wewa ufa lalo kifaifa, ido oku onami kamenalo ya kuwolafo yakafo oto omiya ufa oluto oto kifaigu kiliyalauma kifito wiye. 26 Etito ya yuwa witi ufa fou loto idami kamenalo omiya yaki lakoina moda oloto piyami ne. 27 Yamu ya lonola olamo we yate mina aboga nedo uti loumamo, Wenabao, migau ufa neta laloko kifanima nefa, omiya ya egauti idaiye? loti loga o edae.
28 Loga o edato, ya eti limo, Kuwonefo makafo kifaito idaiye, loto logimaiye. Eti logimaito ya lonodo we yate loumamo, Lamo uto omiya ya afuto olufe lenube? loti loga o edato ya eti loto logimami, 29 E’e, omiya ya aufone, loti yuwa witi yaki afutenawae. 30 Yamu yuwa witiki ido omiyaki lakoina minoto o melenaiye. Etito kula lageto yuwa witi fuko-fuko amo we komu ya omiya fukoti olu mau witi nelakafo asa witi fulo yoku iti kinawae. Ido yuwa witi ya olu mau witi oluti numuneu ya melalo, loto logiminagolowe, loto lonodo we logimami ne, loto logimaiye.
Kolipa ilawa ka
(Mk 4:30-32; Lu 13:18-19)
31 Ido kepa ka ma logimami, Kosinau nemo we wekudite wenenala kiyaba o ledami monala ya kolipa ilawa ya we ma oluto minau kifami yaidana oto ne. 32 Kolipa ilawa kefola sagena yaidana oto nemo yakafo fou loto dito-dito kolipa yá naba wiye. Ido neta-mata muki migu kifamo olu fulo gedeto nemo yamu nema kosinalo moinamo yate oti akawalo yalo numuna ku onae, loto logimaiye.
Yisi kepa ka
(Lu 13:20-21)
33 Ido kepa ka ma logimami, Kosinau nemo we wekudite wenenala kiyaba o ledami monala ya etito yaidana oto ne. Wena ma beleti ofo kinagolowe, loto beleti olu fudodo imo neta kuliya yisi oluto, palawa naba yaki olu kofu-nafu oto meleto kiyaba ito, ena yisikafo upatoto wito beleti muki olu fudodo imo ne, loto logimaiye.
Kepa ka
(Mk 4:33-34)
34 Kawa ya Yesukafo mau wiyamo wenena logimami, ya efe loto lo oloto pito logimámoto, kepa kako logimaiye. 35 Etito komu adeina polofete makafo eti limo,
Kepa ka logimomo ya mika kosina oloto piyami kamena yaloti neta falukuto nemo ya lenagolowe,
loto ka mono lufuwau (Sng 78:2) nemo ka etito wiyami ne, loto logimaiye.
Omiya migu idami kepa ka monala ka
36 Yesu ya mau minamo wenena fulo gedeito numugu idaito ege-ege moinamo we amo minaido oti ya eti lamo, Kamo omiya migu idami kepa ka lanimo ya mona lageto kolinune, loumae.
37 Ido amokafo itibito eti logimami, Wewa ufa neta lalo kifami we ya namo We Kula ya minowe. 38 Ido mi kifamile, lomo ya mikau muki ya ne. Ido ufa neta lalo ya Goti kilalau minamo wenena ya minae. Ido omiya ufa ya nosámami aboga wenenala ya minae. 39 Ido kuwolafo kifami wele, lomo ya nosámami aboga Satani ya ne. Ido yuwa witi fukenawamo kamenale, lomo ya mika kosina fuli lenami kamena ya ne. Ido fuko-fuko amo wenenale, lomo ya kosinau enisole ya minae. 40 Ido omiya fukoti asa witi yoku ki fuli lamo ya ayaidana oto mika kosina fuli lenami kamenalo yalo 41 namo We Kula ya enisolene gilifoneto, namo kilaneu yauti wenena muki wenenanina olu kopaitamo wenena, ido mona nosámami melamo wenena, muki ya olu mau wi gedeti 42 eifámenami yoku ya fulo gedenawae. Yau fulo gedato lumunawamo ebau ya kufu naba-naba oti weni kofala uguti minenagilae. 43 Kamena yalo monanina efe limo wenena yate fo kiyala giga limo yaidana oti Menibo kilalau lamena enawamo ne. Kani nemo wenena yate kawa ya kolife loti kolalo, loto logimaiye.
Neta lalo-talo kaleku falukami nemo ka
44 Kosinau nemo we wekudite wenenala kiyaba o ledami monala ya we makafo neta lalo-talo meinala kefo minámami yama ailo we migu kaleku falukami nemo ya olu oloto pito eyetoto uguinami yaidana oto ne. Netawa eyami yamu siya-muluna lalo kolito uto aimola koukamela muki kifanalo fulo fuli loito itibito uto neta lalo-talo kale liyami mikama ya meina fiyaiye, loto logimaiye.
Ekeina neta omona biyane kepa ka
45 Kosinau nemo we wekudite wenenala kiyaba o ledami monala ya etito yaidana oto ne. We makafo kifanalo fulo fuli lenae, loto ekeina neta omona biyane nemoma ya moni wilimo wiye. 46 Moni wili-wilito ekeina neta omona biyane nemo yama muki olu afima o gedamima ya olu oloto pito, koukame netala muki wenena gimaito kifana umato uto ekeina netawa omona biyane nemoma ya meina fiyaiye.
Laefa olu-olu amo owo kepa kala
47 Ido kosinau nemo we wekudite wenenala kiyaba o ledami monala ya laefa olu-olu amo owo noku fulato lumuto laefa kola ailo-ailo nemo olami yaidana oto ne. 48 Owoma faitito ika oti olumo akeloma iti, amedoti laefa ya iya meleti, nenawamo neta lalo ya owoku meleti, ido ánenawamo neta ya fulitamo ne.
49 Ido mika kosina fuli lenami kamenalo yaidana neta fedageto ya enisole yate oti wenena monani efe limo melamo wenena minagu yauti ma monani nosámami melamo ya iya meleti, 50 yo eifámenami yoku yau fulo gedato, lumuti yalo kufu naba-naba oti weni kofala uguti minenagilae.
51 Netawa muki yamu logimomo ya moda koliti kolife loti kolafe? loto loga o gedaito, eti loumamo, O, moda kolito kolife loto kolone, loumato, 52 amokafo limo, Goti lo melami kala kolife loti kolamo we yate kosinau Menefo wenenala kiyaba o ledami ka api gilibomo ya koli kikitoti meyalo melenawamo, ya we ma api lilibamo ka lila ido ka kofawa yauti neta lalo olami yaidana oto ne, loto logimaiye.
Yesu aimola numuna meyau ya wenenala kala kolámamo ka
(Mk 6:1-6; Lu 4:16-30)
53 Yesukafo kepa ka mona-mona muki ya loto lo fuli loito ebawa ya fulito 54 aimola numuna ebalalo oto mono numunigu dito ka mono api gilibaito, kolamo ya elegiti eti lamo, Aiyo, ka manenau nemo yaki ido Goti aumala lilibami netawa olu oloto pi lomami auma yaki egalekati olaiye? 55 Wewa auwa ya numuna ku-ku imo we nalafoma yae. Ido olafo Malia ido kunalafo-mota Yemusikele Yosefekele Saimonikele ido Yudasikele yama yae. 56 Ido emonala-mota muki ya lamoki lakoina minonima yae. Ena wewa ama netawa-matawa muki ya egalekati olaiye? loti 57 amo yamu seni-mulunigu eleka fi umae. Eti ato Yesukafo eti limo, Polofete ma aimola numuna meyalo ido aimola numunalo yako wenenala kuliya olu faka ádenagilamo ne, loto logimaiye. 58 Ido aya ebalo wenena muki koli kikinina minámainako, neta kofawa Goti aumala gilibami neta muki ya gilibámaiye.