Maki
Yesu kala kuwa lalo Makikafo lufuwa wiyami ka
Komu Ka
Maki kuliya ma Yoni ya buku ama lufuwa wiyami we ya Yesu ege-ege moinamo we minagu yauti minámoto, Polo yowola we Banabasi wenenala ne. Eti minoto kamena lina amoki ya Polote Banabasite yaki lako moinato ani olu faka lifa, fulo gedami yamu Polo eleka naba ofaiye. (Ap 15:36-47) Eleka ofaifa, aiga ya lelewa kofa yowoni we minaiye. (2 Ti 4:11)
Maki ya kipa kefola minaidoti ya Yelusalemu numudo onoto nedito minami yamu ka maninigu nemo wenena ya eti lamo, Pitakafo Yesu kala kuwa lalo lo oloto mele-mele imo ka ya Makikafo kolito lufuwa wiyami ne, loti lo-lo ae.
Makikafo Lomu wenena ya Yesu kala kuwa kolinagilae, loto kolito, buku ama ya lufuwa wiyami ne. Lufuwa ama wiyaigu ya Yesukafo aumala gilibami neta so loto imo kala, Satani olu afima o edami kala, ido olu omude kenami kala ya auma wito lufuwa wiyaifa, ido api gilibami kala ya olu lina oto lufuwa wiyami ne.
Ido wenena mate eti lamo, Ailo we makafo onowa ka ya lufuwa wiyami ne, loti lo-lo ae.
1
Yoni noku wi-wi imo we kala
(Mt 3:1-12; Lu 3:1-18; Yo 1:19-28)
Ka ama ya Goti Nalafo Yesu Kilisto kala kuwa lalo ya ne. Ido polofete Aisaiyakafo ya Gotikafo Nalafo ka loumami ya eti limo,
Moda kane lo oloto melenami we ilifoneto u komu mele kedeto kanuka wili kedenagoliye. (Mal 3:1) Kofo mikau yalo we ya welauti ka auma wito eti loto lo oloto melenami, Wekola moninami kanula ya olufe loti wili edalo, loto lo minenaiye, (Ais 40:3)
loto ka mono lufuwau ya nemo ne.
Etito Yoni ya kofo mikau ya oto noku wi gedeto eti lo oloto melami, Linate Gotikafo lifimate kilili o ledenaiye, loti seti-muludi olu eleyapa winawamo ya namo noku wi gedenagolowe, loto lo oloto melaiye. Eti lo oloto melaito, Yudia ebau muki numudoti-numudoti wenena ato, ido Yelusalemu numudoti wenena muki amodoka oti, nosámami monanina lo oloto melato, Yodani no nabau ya noku wi gedemo wiye.
Ido Yoni ukanalo owo ya yafo-kameli yowalakafo olufe lamo ya wito, ido kimela ya bulumakau atuwakafo olufe lamo ya kofalalo ya kime wito, ido wela-neta ya ebenuki ido kofuku sabu fimona nowala yaki no-no imo ne. Ido eti loto lo oloto melami, We ma aiga enami ya namo olu fulo nedeto wenaba ona nemoma nenako, namo efe ya kiyanalo netala olu fulo edenamo ya efe ádenagoliye. Namo ya nokafo noku wi gedofa, ido wewa ya Ouna Felegagakafo ya noku wi gedenagoliye, loto lo oloto mele minaiye.
Yonikafo Yesu noku wi edami ka
(Mt 3:13-17; Lu 3:21-22)
Ena aya kamenalo ya Yesu Galili ebau Nasalete numudokati oto Yodani no nabau ya Yonikafo noku wi edaiye. 10 Noku wi edaito, ayalo nokuti dito eyaima kosina godito Ouna ya nema mulu yaidana oto lumuto amodo fiyaito, 11 ido kosinaukati nola makafo limo, Kamo ya Nanefo sene-mulune komomo we minanimo ya lalo ona keyowe, loto liye.
Satanikafo Yesu kepa mele edami ka
(Mt 4:1-11; Lu 4:1-13)
12 Ido ayalo ya Ounakafo Yesu ya kofo mikau ilifaito wiye. 13 Uto, yalo fo kamena foti (40) ya onoto nedito minaito, Satanikafo kepa mele edemo wito, kefa fadenati yaki minaito, ido enisole yate ana olu faka lo edae.
Galili mikalo ya Yesu lonola apito olami ka
(Mt 4:12-17; Lu 4:14-15)
14 Ena Yoni ya nela numugu fulo edetato, Yesu ya Galili mikalo oto Goti kala kuwa lalo lo oloto melemo uto 15 ya eti limo, Kamena melami ya moda o fedaito, Goti wekudite wenenala kiyaba o ledenami kamena ya moda adu otainako, yamu seti-muludi olu eleyapa witi kawa kuwa lalo ya koli kikito umalo, loto logimimo wiye.
Yesukafo we fo (4) luni fiyaito ege wamo ka
(Mt 4:18-22; Lu 5:1-11)
16 Ena Yesu ya Galili nofuna anawalo monimo uto eyami ya Saimonite kunalafo Adulute laefa olu-olu ami we minami yamu noku ya laefa olu-olu amo owo ya fulo minami ya geyeto 17 eti logimami, Linate nege melailo. Nege oti ya laefa olu-olu ami lonotina yaidana oti wenena olu-olu enawami we ya bulu gedenagolowe, loto logimaito 18 alako laefa owoninama fuliti ya ege meleti waiye.
19 Ido yaloti monimo uto Sebedi nalafo Yemusite Yonite ya sipiku laefa olu-olu amo owonina olufe lo minami ya geyeto, 20 alako luni fiyaito, lelewa ya menibo ido kifana lono olamo we sipiku minamo ya fulo gedeiti Yesu ege waiye.
Yesukafo Satani kimiwela ma olu fulo edami ka
(Lu 4:31-37)
21 Ena Kapeneyamu numudo wato Sabati folilo fedaito Yesu mono numugu dito api gilibaiye. 22 Api gilibami ya lo melami ka api gilibamo we yaidana oto api gilibámoto, ka mono kula abogakafo api gilibainako, ya koliti elegiyae.
23 Ayalo mono numunigu we ma Satani kimiwela mino edami we yakafo au loto eti limo, 24 Aiyo, Nasalete numudoti we Yesuwo, nedi-nedi o ledenagolo ane? Olu kopa o ledenagolo abe? Kamo ya keyefe loneto Gotidokati Felegaga we ya minane, loto au loto liye. 25 Eti lito, ya Yesukafo lo fuko edeto loumami, Kamo ka kedámoto wewa fulo edeto dito wo, loumaito 26 Satani kimiwelakafo wewa olu imu-damu edeto siya-mulunauti feka oto au naba loto wiye. 27 Wito, ido wenena muki weni lawa apaitaito ya lokoli-fakoli oti eti lamo, Aiyo, ya nena neta ne? Ka mono kofawa ya abogakafo api lilibaiye. Ido yako ya minámaiye. Satani kimiwela ya ka logimaito welalo golodae, loti lae. 28 Eti lato, ido Galili mikau muki ya kawa kuwa ya upatoto wimo ne.
Yesukafo Pita iyabala olu lalo o edami ka
(Mt 8:14-15; Lu 4:38-39)
29 Yesuki ege-ege moinamo weki mono numuguti u feka uti, ayalo Yemusile Yonileki lakoina uti, Saimonite, Adulute numunigu idato, 30 Saimoni iyabala wena neta kilito ukana kala-kala lito, folomolo ya ono minami ka ya Yesu loumae. 31 Loumato, amo nedo uto analo oluto olu faka lito ukana kala-kala limoma ya fulo edaito nedito weni-neta apito ofo ki gedaiye.
Yesukafo wenena neta kilamo ya olu faka lo gedami ka
(Mt 8:16-17; Lu 4:40-41)
32 Ena lunagama fo sapi fuli lito ya neta kilamo wenena ido Satani kimiwela seni-mulunigu mino gedamo wenena ya gilimiti Yesudoka ae. 33 Oti, numuna meya naba wenena muki minamo numuna kanu welalo mau minato, 34 Yesukafo wenena neta ailo-ailo kilamo olu faka lo gedeto Satani kimiwela mumudi ya wenena seni-mulunigu yauti olu fulo gedaifa, eyefe lanako, Ka kedámalo, logimaiye.
Yesukafo Galili mikalo kala kuwa lo oloto melami ka
(Lu 4:42-44)
35 Ena leda luwaila sinidigu ya Yesu nedito numudoti lumuto wenena minámamo eba yalo uto Goti loumu minaiye. 36 Loumu minaito, Saimoniki lakoina minamo wenenaki uti monila wiliti, 37 eyeti eti loumamo, Wenena muki ya monika wili minae, loti loumae. 38 Loumato, Yesu itibito logimami, Eba maleka numuna meya adu-adu nedo uto yalo minamo wenena yaki lo oloto giminae, loto ya owe. Yamu wokele, loto logimaiye. 39 Eti logimito, Galili mika negu-negu ya uto mono numunigu lo oloto gimito, Satani kimiwela olu fulo gedemo wiye.
Yesukafo okola kilami we ma ya olu faka lo edami
(Mt 8:1-4; Lu 5:12-16)
40 Ena okola kilami we ma Yesu nedo oto kiyana umola fito wako lo edeto loumami, Wenabao, kamokafo eti enae, loto kolinanimo ya okola kilomo ya kolouto nedo, loto lageto ukane ya moda koloutenaiye, loto loumaiye. 41 Loumaito, Yesukafo milumala kolito ana sino loto wewa ukanalo olu minoto loumami, Eti enae. Okola kilanimo kolouto, lito, 42 ayalo okola kilami ya fulo edaito ukana moda koloutiye. 43 Yesukafo ayalo ilifito auma wito lo fuko umami, 44 Neta eti o kedomo ka ya wenena logimámo. Uto yokila ki umami we ya ukaga ilibageto, keyageto ena Mosesekafo ka lo melamidana oto neta umageto wenena muki yate okola kilanimoma yamu koloutane, loti kolinagilae, loto loumaiye. 45 Eti loumaifa, ido uto netawa yamu apito wenena muki lo gimi-gimi iye. Yamu Yesu kofa numuna meya ya wenena omunido ámuto wenena minámamo ebalo yako minaifa, ido wenena eba malekati-malekati amodoka o-o ae.