Filemoni
Polokafo Filemoni ya lufuwa wi fulo edami ka
Komu Ka
Filemoni ya neta-mata so loto ko nami we Kolosi numudoka ku onoto, ya Yesu koli kikito umaito, amo numunau ya Yesu wenenala monolo mau wi-wi amo ne. Wewa yakafo we ma nelalo kouba-naba lonola olunami we kuliya Onesimusi ya meina fiyaito, lonola olaifa, ido netala ma ugele oluto koli uto, Lomu numudo u fedeto minoto Polo eyaiye. Eyaito, ya Yesu kala kuwa loumaito, kolito siya-muluna olu eleyapa wito Polo ana olu faka lomo uto, aiga ya itibito Filemoni nedo ilifi meloneto unaiye, loto Polokafo kolito, ya lufuwa ama wiyami ne. Filemoni ya wewa lifimala kilili o edageto, lonola kofa olunaiye, loto lufuwa ama wito Onesimusi umaito, ya oluto uto Filemoni nedoka ya itibaiye.
1
Lo oloto melami ka
Aiyo, lono koinatefo sene-mulune komomo we Filemoniyo, namo Polo, Kilisto Yesu yamu nelalo minomo we ya mono kunatefo Timotite minoto, lufuwa ama ya wi fulo kedowe. Kamoki, mono lemonate Apiyaki, lono koinatefo Akipusi, ido numugau ya monolo mau wi-wi amo wenena muki yaki eyalo.
Metefo Gotidokati ido Wekola Yesu Kilistodokati ya nasafili mona ido you amene mona ya linatedoka mino gedenaiye.
Polokafo Filemoni yamu kolito Goti loumu-umu imo ka
4-5 Namo kamena-kamena Menefo Goti loumomo, ya kamokafo Wekola Yesu koli kikitoto seka-muluga umuto, ido felegaga wenenala muki yaki seka-muluga gimi-gimi o minanimo yamu kolito ya siyane, lalole, loto kulika loumu-umu o minowe. Ido koli kikitanimo ka ya mono wenena auma wito logimi-gimi animo nenako, Kilisto lulau mino edonimo wenena mono neta lalo muki lomami ya kolife loto kolinane, loto kamomu loumu-umu o minowe. Ido koinanefo, kamo Goti felegaga wenenala seka-muluga gimi-gimi animo yamu seni-muluni olu aila wi gedaninako, loto alikani naba oneto, namo sene-mulune yaki olu aila wi nedane.
Polokafo Onesimusi kala loumami
Etito seka-muluga gimi-gimi animo yamu namo Kilisto Yesu lulau mino edeto ya mona ma melenanimo ya eti o, loto ogofuto auma wito lokumunafa, ido eti loto lokomámenagolowe. E’e, sene-mulune komomo yamu kaka oluto lokomowe. Kolo. Namo, Polo, we kilofo minoto, Kilisto Yesu yamu nelau minoto, 10 ya mono nanefo Onesimusi, nelau minomo kamenalo ya mono nanefo builami we yamu kaka oluto lokomowe. 11 Wewa ya komu aga olu faka lo kedámami nefa, ido oiya ama ya kamote namote ade olu faka lo ledenami we ya builami ne.
12 Ido kamodoka itibito ilifi melomo, ya senemuluneki yaidana oto ilifi melowe. 13 Ilifi melomo, ya Yesu kala kuwa lalo yamu nelau minomo ya ebaka olami neko, ane olu faka lagi ne, loto kolofa, 14 ido ane olu faka lo nedenane, loto auma wito lokumunae, loto eleka nofaiye. E’e, kamo kaka lalo kito eti o nedenae, loto ane olu faka lo nedenanimo ya lalo kolinae. Yamu kamo O, lageto yako eti enagolowe.
15 Ido wewa ya kamena lina efema kamodokati faiga minami, ya itibito kamodoka oto oiya yaloti kamoki lakoina minomo dinagoliye, loto kolowe. 16 Oiya nelalo kouba-naba lonoka olu-olu enami we yako minámaiye. E’e, mono kunakafo sekamuluga umunanimo we yaki minaiye. Namo sene-mulune umu minofa, ido nelalo kouba-naba lonoka olu minoto, Wekola lulau mino edami ya mono kunakafo minoto imo we ya kamo seka-muluga umunanimo mona yakafo namo sene-mulune umomo mona ya olu afima o edenaiye.
17 Yamu ya namoki lakoina mono lono olomi koinanefo minowe, lenanimo, ya wewa itibito enaido ya aiyo-koiyo lo nedenanimo yamaidana oto aiyo-koiyo lo edo. 18 Ido mona nosámami mele kedaife, ido neta ma itibito komámaito, ya namokafo lifimala itibito kumunagolowe. 19 Namo Polo nanimone anekafo lufuwa ama ya wiyowe. Lifimala itibito kumunagolowe. Ido Gotikafo olu omuga kami yamu lifimawa itibito numunane, lenamo ya ukagalo kolitenane, loto eti ádenagolowe. 20 E’e, Wekola lulau mino edomi yamu ane olu faka lo nedenane, loto kolomo, ya kamo Kilisto lulau mino edeto mono kunanefo minanimo ya sene-mulune olu aila wi nedo.
21 Ido lufuwa ama wi fulo kedeto ya eti o, loto lokomomo ka ya moda meyalo melenane, loto kolomo yako minámaiye. E’e, kamo ya lokomomo ka ya olu fulo edeto, mulalo-mulalo eti enane, loto koli minowe.
22 Ido neta lawoko ma lokomowe. Kolo. Linate namomu koliti Goti loumu-umu o minamo kawa ya Gotikafo kolito linatedoka olu itibito o nedenagoliye, loto auma wito kolonako, yamu oku onenamo eba ya olufe lo nedo.
Onowaleka ka
23 Ena mono we ma Kilisto Yesu lulau mino edeto lakoina nelalo minomi we Epafalasi yakafo aiyo-koiyo ka ya fulo kede minaito, 24 ido lono koinatefo Maki, Alistakusi, Demasi, Luka yaki ayaidana oti fulo kede minae.
25 Wekolate Yesu Kilisto nasafilila ya ouniluti-katigu mino gedenaiye. Modae.