Filipai
Polokafo mono wenena Filipai numudo minamo ya lufuwa wi fulo gedami ka
Komu Ka
Polokafo nelau minaido ya lufuwa ama wito, mono wenena Filipai numudo minamo ya fulo gedami ne. Filipai numuna meya ido Tesalonaika numuna meya ya Masedonia ebau ya ne. Komu, Polo Yesu lonodo monimo wimo kamenalo, ya Filipai numudo kamena maleka-maleka ya wimo, kana uto Yesu kala kuwa lo oloto melaito, ya wenena maleka seni-muluni olu eleyapa witi Yesu koli kikito umamo ne. Ido aiga ya itibito uto mono wenenawa koli kikinina olu auma wi gedami ne. (Aposolo 16:12-40, 20:1-6)
Etito ya siya-muluna naba-naba gimaito, ido wenenawa yaki seni-muluni naba-naba umuti, ya kamena-kamena kifana, neta-mata olu mau witi, ana olu faka lenune, loti fulo edae. (Filipai 4:14-16) Ido nelau minami kamenawalo ya ayaidana oti eti o edenune, loti Epafoloditusi anau melato, oluto monimo uto Polo umaito, olami yamu lufuwa amau ya netawa fulo nedamo ya moda olowe, siyane, lalole, loto wi fulo gedami ne. (Filipai 4:18) Lufuwa ama wiyami kamenalo ya nelau minami nefa, ido alikani imo yaidana oti wenenawa yaki keina ma kolafa, ido Yesu yamu koliti ya kamena-kamena alikani otiko minalo, loto logimami ne.
1
Lo oloto melami ka
Aiyo, linate Kilisto Yesu lulau mino edamo felegaga wenena Filipai numudo minamo, ya linateki, mono kiyabatina weki, ido mono lono olu-olu amo wenena muki yaki ya lamo Polote Timotite Kilisto Yesu kouba-nabala lono olomi we ya lufuwa ama wi fulo gedoiye. Eyalo.
Metefo Gotidokati ido Wekola Yesu Kilistodokati ya nasafili mona ido you amene mona ya linatedoka mino gedenaiye.
Polokafo wenenawa yamu kolito Goti loumu-umu imo ka
Namo ya linate kane ki gimomo kamena-kamena ya siyane, lalole, loto Gotine loumu-umu o minowe. 4-5 Linate kawa kuwa lalo kana apito koliti koli kikitamo kamenalo yaloti ya moda ade olu faka loti, mono lonowa lakoina olumo uti uti, oiya ama yaki ayaidana otiko minamo, yamu kamena-kamena linate muki yamu kolito Metefo adi olu faka lenami ka loumu-umu omo kamena muki ya moda sene-mulune alikani otoko minoto, eti loto loumu-umu o minowe. Ido lono lalo oudi-lutigu apito olami we yakafo olumo uto uto, Kilisto Yesu kamenalalo ya moda olu fuli lenami ne, loto auma wito kolomo yamu lalo kolitoko loumu-umu o minowe.
Eti loto linatemu kolomo ya moda efe loto kolomo ne. Moda kolafe? Namo ya nelalo minodo, ido kawa kuwa lalo olu faka loto auma wito lo oloto melodo, ayalo ya nasafilila olomo mona ya linate muki lakoina olamoma nenako, yamu linate ya oune-lune-kaneu ya mino nedamo ne. Yamu kolalo. Kilisto Yesu siya-mulunau mino edeto linatemu auma wito kolomo monane ya Gotikafo moda kolami ne.
Ido linatemu kolito loumu-umu o minomo ka ama ya logiminagolowe. Kolalo. Linate kolife-fe loti koli fuli lamo monatina yakafo seti-muludi gimi minamo monatina olufe-fe lo gedageto, ya naba-naba dimo unaiye, loto, 10 ido etito ya Kilisto kamenalalo ya monatina mo lotoko minoti, lifima ka ma minámageto minenune, loti mona ailo-ailo kepa mele umuti, ya mona lalo yako melenawamo ne, loto, 11 ido eti o-o minamo linate ya Yesu Kilistokafo oudi-luti-katigu yau efe limo mona kulawa ya leki faito fuli loitami yamu wenena muki yate Goti kuliya olu faka loti ebola lotiko minenawae, loto linatemu kolito loumu-umu o minowe.
Polo nela wi edamo yakafo kawa kuwa lalo kanula wiyami ka
12 Ena mono wenenane-motao, ka ama kolife lenawae, loto logiminagolowe. Kolalo. Namo amalo kaila fi nedamo mona yakafo kawa kuwa lalo kanula kuwami ma minámaiye. E’e, kaila fi nedamo yamu ya kawa moda upatoto wiye. 13 Etito ya wenena amau wekudini numuna naba kiyaba o-o amo kimiwela muki, ido wenena liliga muki neyeti, ya Kilisto yamu nela wi edamo ne, loti kolife lo minae. 14 Ido Wekola lulau mino edeti mono kolamo wenenate muki yaki nela wi nedamo kawa koliti, ya seni-muluni olu auma witi oto dito koli kolámoti, Goti kala auma witi lo oloto mele minae.
15 Ena liliga yate kamo olu fulo nedenabe, ido namo olu fulo kedenafe, loti inanimo kulini yamu koliti ya Kilisto kala kuwa lo oloto melafa, ido liligate luni lalo meleti lo-lo o minae. 16 Wewa ya namokafo kawa kuwa lalo olu faka lenamo lonowa yamu amalo minami ne, loti koliti, ya seni-muluni numuti kawa kuwa lo oloto melafa, 17 ido liligate inanimo ukani-kulini olu faka lenune, loti Kilisto kala kuwa lo oloto melamo ne. Etiti lo oloto melamo mona ya efe loti melámae. Eti amo mona yakafo nelau minogu ya keina ma mene oto mele edenuwe, loti kani kiti ya kawa kuwa lo minae. 18 Yamu nedi-nedi enune? Mona ailo-ailo melamo wenenawa malekate suki mona meleti kawa kuwa lo oloto melafa, ido malekate mona ona kula meleti lo oloto melamo, ya lelewai Kilisto kala kuwa lo oloto melamoma nenako, yamu moda lalo kolowe.
Ido oto dito lalo kolitoko minenagolowe. 19 Moda kolafe? Linate yate namomu koliti Metefo loumu-umu o minamo yakafo, ido Yesu Kilisto Ouna nomami yakafo, ane olu faka lageto ya keinawa ama kolodo yati moda olu omune kenami ne, loto kolomo, yamu oto dito lalo kolitoko minenagolowe. 20 Aya yamu kolalo. Namo ya neta mamu ukanelo kolinamo neta ma minámenagoliye. E’e, namo ya adeinati moda auma naba-naba wito, ukane-lune-kaneu yau Kilisto olu faka lo edemo uto uto, oiya ama yaki ayaidana oto omune kofawa minenamofe, ido fulunamofe, mona lelewa yamo Kilisto olu faka lo edemo unagoliye, loto auma wito kolito kiyaba o-o minowe.
21 Omune kofawa minomo ya nena neta ne? Moda Kilisto yako ne, loto kolowe. Ido fulunamo ya oto dito lalo neta ona fede numunami ne, loto kolowe. 22 Etito nefa, ido ama ukaneki faifa minenamo ya lonone kulawa olu oloto pi nedenami ne. Yamu nedi-nedi enamo ne? Yama kolife ádowe. 23 Kanu lele yakafo ika yaleka-waka o nedaiye. Uto Kilistoki lakoina minenamo ya neta ma muki olu fulo edeto lalo neta ona ma nenako, yamu eti enae, loto auma wito kolomo nefa, 24 ido ukaneki amau faifa minoto, linate adi olu faka lenamo ya moda lonone ona kula ne.
25 Aya yamu auma wito kolife lomoma nenako, yamu faifa minenae, loto kolito, ido linate muki yaki lakoina minenamo yakafo koli kikitina olu alikani oto auma wi edenaiye, loto koli gedo minowe. 26 Etito ya linateki kofa lakoina minenamo yamu linate ya namomu koliti Kilisto Yesu lulau mino edeti kuliya olu faka lenawamo mona ya dimo unaiye.
Keina fede lomaigu yau auma wito minenumo ka
27 Ena komu kana neta lawoko ya linate oti meleti enawamo monatina muki ya efe loti Kilisto kala kuwa lalo api gilibami mona yako melalo. Eti enawamo ya moda namo oto geyenafe, ido faiga minoto kati kuti kolinafe, ya moda oudi-luti lawoko meleti auma witi nedi minamo ka, ido kati lawoko kiti kawa kuwa lalo koli kikitonimo lono ya lafa loti auma witi olu-olu o minamo ka, 28 ido kuwotibo kolinina ma kolámamo ka ya kolinagolowe. Aya monatina ya kuwotibo eyeti, ya inanimo u kopa unawamo mona ido linate olu omudi kenami mona ya moda oloto pi gimageto kolife loti kolinagilae. Aya mona ya Gotidokati olunagilae.
29 Moda kolafe? Gotikafo Kilisto yamu kolito linate faifa gimami neta ya koli kikito umamo mona yako minámaiye. E’e, linate amomu kolamo yamu kaila fi gedado ya keina kolamo mona yaki gimami ne. 30 Aya keina kolonimo monawa ya namodoka naba-naba fede nomami yama komu eyama ne. Ido oiya yaki fede nomami ka ya moda koli minae. Aya monawa mele nomama ya ayaidana oto linatedoka oiya keina naba-naba fede gimaiye.