1 Ion
Leta bautaa Ion sumanailala mampo girumalena
1
1-2  Ion 1.1 Ion 1.14Iesu Keriso bedewe inaida winede. Me bumpeido wandio danawe nitu uduudu segalentuwan. Tane tauma inaida sa God mampe winedia Iesu Keriso bedewe no mainimbo sabamosano wisen. No me gagalowa wamodio asimboido etatana. Tane do no emamboido me ibuwa ewaidasate ita do me dewawa ewate atenten. Tane mai sa os! No witamboido me etepa wadeite me do wainite leite. Me bedewe inaida winakasala winede. Sa baiwa dima no e manlawo benemawantitana, sa ipa inaida gagalowa no emambo ewate do asimbo etatana rua waitana. Gagalo ema no benemaleitana e etane no bedemboitano sumanai dea bedewe wantaa baiwa. Tane sumanai bedewe deantata, sa ipa Mamamba God ita Otopa Iesu Keriso do deaidanten. No ina gagalowa ema e manlawo girumantitana ewane ateitano no do awodea nuaeu nopeidonempaa baiwa.
Tane benema no God Otopa mampe etate benemaleitana ipa ema epe: God ipa sapa, me bedewe mai dubawa da wineipona, dia. Naita no wantaase, “God ipa sapa, ita no me do deaidantene wainitana,” tane dubawa bedewainta antonta, sa ipa no lagantitana ita mai ulaipa dewasaipe eueuwa osowe ituipona, dia. Tane no sapa bedewainta antonta God sapa bedewe wandia rua, sa ipa no sumanai sosomba do deaidantitana, ita God Otopa Iesu osinawa no kadiwamba uduudu mitaaubamodie eunede.
Naita no wantaase, “No bedembo mai kadiwa da wineipona,” sa ipa no nuba lagamba waite banlakadisantitana ita ulaipa no bedembo dia. Tane naita no kadiwamba sabamosate God mampe wawiantata, me sauawa wadepiaitue dewa euwa dodomana dewasapie no kadiwamba insadabuamopi ita dewamba kiokiou mitaaubamopie eunepi. 10 Naita no wantaase, “No mai kadiwa da dewasaipe wainipona,” sa ipa no dewasaitana ewaewawa abo God lagawaa rua, do me aiawa mai no bedembo bolawa da wadape wineipona, dia.

1:1-2: Ion 1.1

1:1-2: Ion 1.14