2 Korint
Paul letawa natawa sumanailala Korint bedewe waimoia mampo girumalena
1
Aposel 18.1Ne Paul leta ema e manlawo girumantedina. God insaisawa rua ne Keriso Iesu aposeliwa wananten, me ne waaubanen. Ne ita sumanai somba Timoti nata e God ekelesiawa Korint bedewe wanwanlala, ita do God mebaawa apanawaida kakaibu Akaia bolawa bedeuwointa wainilana auwaleitana!
Nuawadawada amonawa ita wanwan euda Mamamba God ita Tatamba Iesu Keriso mampoa e manlawo winompa, niapo!
God ipa nuamba badosadia apanawa
No God mida Tatamba Iesu Keriso Mamba wadaposisaitana. Me ipa no walama uduudu nuaparembaleidia mamba ita kadi daitada bedewe saunedie nuamba badosadia apanawa. God ipa sa poka daitada donsaitana bedewe saunedie muka nenede. Ema bedewe no God sauwa euda donsaitana intawa deawaa asiasi sumanai sosomba isiwa poka daitada eteia saumontaa baiwa. No Keriso poka inainamba dainea etamona rua deawaa eteitana. Tane poka eteitana debamaidaleidia, sa ipa Keriso sauwa no bedembo do nopeidoleidie debamaleide. Ne ema epe wadina, ipawa no poka etonta, sa ipa e baila poka eteitana sumanai bedewe nuala badowa enane inaitana baiwa. Deawaa, God no saunempe nuamba badosampa, sa ipa no e saulente nuala muka wanontaa baiwa. Inta ema bedewe God e muka enalede walamaipa no poka eteitana rua etonune e nuala aiaisiwa mampe badowa enane poka sa nanausana mai etedabuaitana, dia. No insaisamba e baila God bedewe badowa ituite inseitana e ideita badowa eneilana, ipawa no atenten no poka eteitana rua etonuna God saulepie nuala badosapi no nuamba badosadia rua.
1 Korint 15.32Sumanai sosona, ne menaidanedia ema do e ateitana: No Asia bolawa bedeuwointa poka saiwa inainamba daitada etatana. Tane poka saiwa sa no mainimbo wisena mai awanepona rua, ita inawaa wainipona insaisawa mainimbo oauaralene dialen. No nuba daumba etatana ipa bontepona, mai inantepona rua, dia. Ema segalena no mai insaisamba apanaida nuba bedembo itutaa baiwa, tane no insaisamba God, mida bolala bo bedewe inamodia, me os bedewe ituntaa baiwa. 10-11 No boida dauwa eteitano me otawianene inanen ita do ando inanepia rua. E rauparila bedewe no sauneilana baiwa me bedewe insaisamba ituite inseitana tauma ita ando inanempa. Apana uara no baimba rauparintompa God me amonawa bopawa mampe no saunepio, ita ema bedewe apana uara ewapue God ebowa wadaposisapue auwasapu.
Paul me awa insaisawa leusana umanawa wade
12 Ne insedina e no baimba rauparitonuna, ipawa no nuamba wadia no apana uduudu bedeuwo ita do e Korint bedewe wanwanlala bedelawo God dewaneno kakaiwa euda os wainite. No mai laga mampe apana da wawa teinepe etapona, dia, tane ulaipa os waite wainite. God meba nuawadawadawa amonawa nena mampe no wanwan euda e bedelawo wantana, mai apanaida insaisawa mukawa mampe, dia. Wanwan euda ema no asowawantitana.
13-14 Dima uduudu no e manlawo girumantitana ipawaida sabamo winede, e wisiaitane ateitana rua, mai dima da koasana rua, dia. Tauma e mai uduudu ateitanatuwapia rua, tane ne insedina ando uduudu ateitanatuwapi. Inta ema bedewee Tatamba Iesu wiwisawa walamawe no e asola wataa rua deawaa e no asomba wana.
15-16  Aposel 19.21Ne e sumanailantene insedine dima ne wamona ipawaida e ateiten. Sa baiwa ne Masedonia awa antedine ita do leuntene iedine e ewalepona insaisawanten. Ne epe dewasapono e sau euda natawa donsapona. Tane do menanena Iudia awa baiwa dima ne menaneapona mampe e sauneapona. 17 Ne ema insene wana e etale inseilana ne di wanakoanten, ba? Ita do inseilana ne dima wane tane insaisana leusana, sa ne di dewakoanten, ba? Ne duba apanawa dewau ruawa ‘Oa’ wampe, tane walama deawaa bedewe ‘Dia’ wampaa rua, deawaa dewasadina ba? 18 God, me mida ulaipaida, no ewanedio Gagalo euda e manlawo amonantena ipa mai ‘Oa’ ita bedewe ‘Dia’ do waipe. 19  Aposel 18.5Sailas, Timoti ita ne e manlawo Iesu Keriso God Otopa umanawa benemawantena, me ipa mai ‘Oa’ ita ‘Dia’, tane Keriso bedewe God ‘Oa’ os wade, mai bedewe ‘Dia’ da waipona. Sa diaida. 20 Ne ema epe wadina, ipawa God sauawa uduudu me wamona Keriso bedewe ipawanalene ‘Oa’ os segalen. Sa baiwa no rauparimba bedewe Keriso ebowa mampe wantaase, ‘Ulaipa, amen,’ ita ema bedewe God ebowa wadaposisaitana.
21 Tane mida no dewaneno e do Keriso bedewe sumanaimba itute badowa eneitana? Sa ipa God os meba dewasan. Me mena uwambo itun, sa ipa me sonabanene muka nenen me nolawa dewasataa baiwa. 22 Do me lomisanen, tauma no me mampeaida wainitana. Ita me Aleupa kakaiwa neneno nuambo wande. Sa ipa uduudu God no baimba imaasano winedia moawa bautaa, ita ema bedewe sabamosade no ando God mampe uduudu me sauawalena wadataa rua os.
23 Tane dima baiwa ne mai e manlawo Korint bedewe wineapona? Sosona, God ewanede ne ulaipa wadina. Naita ne e manlawo wineapono ne e badowaida ibula empe dialepono nuala surakauidalepona. Sa sawa ne mai e manlawo wineapona, dia. 24 Do no mai menaneipona e sumanaila bedewe wante dialento rua dewasanuna, ipawa no atenten e sumanaila bedewe badowa eneilana. Tane no menanedia e do awodea nolantonta, e nuaeu nuala nopesampaa baiwa.

1:1: Aposel 18.1

1:8: 1 Korint 15.32

1:15-16: Aposel 19.21

1:19: Aposel 18.5