28
Tane do Iawe God Moses diena wata gold mampe dewasapi piupiu sumpa baiwa ita do wata da dewasapi bured kakaiwa itumpa baiwa. Ita siwa endowa nepa ita ragapa 7 siwa osowe endontompa dewasapi. Ita do me diena ape kakaiwa dewasapie bedewe empipundepio bola nata segantopu ita gara seupibodepi bola nata empuempusapia baiwa. Ita diena gonaalepie panepi. Tane do diena pue pulontompe sumpa watawa dewasapi ita do witapu ita wau mitompa abomawa dewasapi.
Pirisi garawa
Tane Iawe God Moses diene wanase, “E tataa Aron ita me obampa Nadab, Abiu, Eliesa ita Itama diamowo wimpu. Israel apanawa bedeuwo ne mo sonabamona ne pirisina wanantopu pulo sumpa baiwa. Ita e gara kakaiwa Aron taumpa baiwa dewamoa. Ita me taumopie ewaewawa eulepio apana ewapue sawantopue atowentopue wiwirawantopu. E mo mida ne aten wanamono nitu dewamoia atembuida apanawa diamowo wimpu. Mo os Aron pirisilepia garawa dewasapu, ita e me enapune awowasae ituwo pulo sumpa apanawa segalepie simbianeampa.”